Opłaty za studia

Opłaty za studia

Drodzy Studenci!

Przypominamy, że każdy student opłaty wnosi na indywidualny rachunek bankowy dostępny w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce finanse.

W przypadku wpłaty na konto ogólne Uczelni prosimy o jak najszybsze dostarczenie dowodu wpłaty do Działu Finansów.

W przypadku nieterminowych opłat za studia za każdy dzień zwłoki naliczane są ustawowe odsetki.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fizjoterapia - studia magisterskie jednolite 5cio-letnie:

Studia stacjonarne:

SPOSÓB PŁATNOŚCI

OGÓŁEM ZA ROK

RATA ZA OKRES

TERMIN PŁATNOŚCI

Rocznie

6700

6700

Do 30 września

Semestralnie

6900

3450

I rata do 30 września

II rata do 15 lutego

Ratalnie

7100

710

I rata do 30 września

Następna do 15-każdego miesiąca

Studia niestacjonarne:

SPOSÓB PŁATNOŚCI

OGÓŁEM ZA ROK

RATA ZA OKRES

TERMIN PŁATNOŚCI

Rocznie

6500

6500

Do 30 września

Semestralnie

6700

3350

I rata do 30 września

II rata do 15 lutego

Ratalnie

6900

690

I rata do 30 września

Następna do 15-każdego miesiąca

Fizjoterapia studia magisterskie (dla osób z ukończonym I stopniem na kierunku Fizjoterapia)

Studia niestacjonarne:

SPOSÓB PŁATNOŚCI

OGÓŁEM ZA ROK

RATA ZA OKRES

TERMIN PŁATNOŚCI

Rocznie

7000

7000

Do 30 września

Semestralnie

7200

3600

I rata do 30 września

II rata do 15 lutego

Ratalnie

7400

740

I rata do 30 września

Następna do 15-każdego miesiąca

Dietetyka - Studia niestacjonarne:

SPOSÓB PŁATNOŚCI

OGÓŁEM ZA ROK

RATA ZA OKRES

TERMIN PŁATNOŚCI

Rocznie

4700

4700

Do 30 września

Semestralnie

4900

2450

I rata do 30 września

II rata do 15 lutego

Ratalnie

5300

530

I rata do 30 września

Następna do 15-każdego miesiąca

Ratownictwo medyczne - Studia niestacjonarne

SPOSÓB PŁATNOŚCI

OGÓŁEM ZA ROK

RATA ZA OKRES

TERMIN PŁATNOŚCI

Rocznie

5800

5800

Do 30 września

Semestralnie

6000

3000

I rata do 30 września

II rata do 15 lutego

Ratalnie

6500

650

I rata do 30 września

Następna do 15-każdego miesiąca

Psychologia Medyczna - Studia niestacjonarne

SPOSÓB PŁATNOŚCI

OGÓŁEM ZA ROK

RATA ZA OKRES

TERMIN PŁATNOŚCI

Rocznie

4700

4700

Do 30 września

Semestralnie

4900

2450

I rata do 30 września

II rata do 15 lutego

Ratalnie

5300

530

I rata do 30 września

Następna do 15-każdego miesiąca

 

Oprócz opłaty czesnego Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat dodatkowych w następujących przypadkach:

 1. powtarzanie zajęć w przypadku niezaliczenia przedmiotu – 100 zł za 1 punkt ECTS,
 2. zajęcia nieobjęte planem studiów – 100 zł za 1 punkt ECTS,
 3. wznowienie studiów – 400 zł,
 4. wznowienie studiów na czas obrony – 1200 zł,
 5. inne usługi edukacyjne: obozy WOPR i GOPR – każdy po 600 zł,
 6. wydanie legitymacji studenckiej- 5 zł,
 7. wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej- 17 zł,
 8. wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami- 60 zł,
 9. wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy- 40 zł.

Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału

W przypadku powtarzania roku z powodu niezadowalających wyników w nauce Student zobowiązuje się do wniesienia:

 1. 100% czesnego w przypadku niezaliczenia więcej niż 90% przedmiotów,
 2. w przypadku niezaliczenia 90% przedmiotów lub mniej opłata naliczana jest według stawki 100 zł za 1 punkt ECTS, przy czym nie może być ona niższa niż 30% opłaty przy płatności semestralnej