Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych w Wyższej Szkole Rehabilitacji


Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać każda osoba, która posiada udokumentowany orzeczeniem lekarskim lekki, umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności oraz złoży poprawnie wypełniony, kompletny wniosek.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest przez okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na 9 miesięcy w danym roku akademickim.  W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.


Aby otrzymać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych należy:

  • Złożyć poprawnie wypełniony wniosek
  • Posiadać status studenta
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych można pobierać tylko na jednym kierunku studiów. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, chyba że kontynuuje on naukę po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat. ( przerwa w kształceniu może wynosić max. 1 rok )

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności.  W przypadku złożenia wniosku do 20 dnia miesiąca stypendium specjalne wypłacane jest od miesiąca, w którym wniosek został złożony, a w przypadku złożenia wniosku po tym terminie od miesiąca następnego, bez wyrównania za poprzednie miesiące. Jednakże w takim przypadku przyznanie stypendium uzależnione jest od tego, czy pozwolą na to środki finansowe pozostałe do dyspozycji Uczelni.


Wniosek należy udokumentować:

  1. orzeczeniem określającym stopień niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy, Miejski lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności/Stopniu Niepełnosprawności lub
  2. orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym przez ZUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub
  3. orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.

wsr wsrmed rehab bistro paleo catering senso-ludki