Stypendium Rektora

Stypendium Rektora w Wyższej Szkole Rehabilitacji


Stypendium Rektora mogą otrzymać osoby, które uzyskały wysoką średnią, uzyskały wysokie wyniki w sporcie, posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne. Aby otrzymać stypendium należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek.


Aby otrzymać stypendium Rektora należy spełnić następujące warunki:

  • Złożyć poprawnie wypełniony wniosek wraz z wszystkimi dokumentami wniosek w terminie do końca października
  • Uzyskać minimum 20 punktów stypendialnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do regulaminu
  • Mieć zaliczony poprzedni rok akademicki bez wpisów warunkowych (należy mieć rozliczone karty w dziekanacie!)

Aby otrzymać punkty stypendialne należy je udokumentować.

  • Wyniki w nauce – średnia stypendialna z Wirtualnego Dziekanatu potwierdzona przez osobę zajmującą się stypendiami
  • Wyniki sportowe – kserokopie lub oryginały dyplomów potwierdzających osiągnięcia sportowe na poziomie krajowym lub międzynarodowym..W przypadku zawodów reprezentujących Uczelnię opinia osoby prowadzącej W-F w Wyższej Szkole Rehabilitacji.
  • Wyniki artystyczne – dyplomy lub kserokopie dyplomów potwierdzające działalność artystyczną.
  • Wyniki naukowe – dyplom potwierdzający czynny udział w konferencji, sympozjum itp., kserokopia publikacji.

Aby otrzymać stypendium Rektora należy złożyć dokumenty:

wsr wsrmed rehab bistro paleo catering senso-ludki