Stypendium socjalne

Stypendium socjalne w Wyższej Szkole Rehabilitacji

Kto może otrzymać stypendium socjalne w Wyższej Szkole Rehabilitacji?

O stypendium socjalne w Wyższej Szkole Rehabilitacji może ubiegać się każdy student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie jest ustalana zarządzeniem Rektora w każdym roku akademickim, które zamieszczane jest do końca września w aktualnościach.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego jest ustalany co roku i podany do wiadomości publicznej przez GUS.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać stypendium socjalne?

Aby otrzymać stypendium socjalne należy:

 • złożyć poprawnie wypełniony wniosek o stypendium wraz z wszystkimi dokumentami
 • Uzyskać dochód nie wyższy niż ten określony zarządzeniem Rektora w danym roku akademickim.
 • Stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym kierunku studiów. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, chyba że kontynuuje on naukę po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat. (przerwa w kształceniu może wynosić max. 1 rok)

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Dokładne informacje na temat dokumentów określa załącznik nr 1 D do Regulaminu (pobierz załącznik 1D)
 • Wniosek o stypendium socjalne (pobierz załącznik nr 1)
 • Kserokopie dowodów osobistych wszystkich członków rodziny oraz kserokopie legitymacji studenckich osób niepełnoletnich uczących się
 • Załącznik nr 5 (pobierz załącznik nr 5)
 • Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny studenta
  1. zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny studenta i studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student będzie ubiegał się o pomoc materialną, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych
  2. zaświadczenia z ZUS, zawierające informację o składkach na ubezpieczenie zdrowotne.
  3. oświadczenie członków rodziny studenta i studenta o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student będzie ubiegał się o pomoc materialną, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym  podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (pobierz załącznik nr 1A)
  4. oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o wysokości, uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student będzie ubiegał się o pomoc materialną, innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (pobierz załącznik 1B)
 • Inne dokumenty i oświadczenia
 • Pozostałe niezbędne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta lub poświadczające jego sytuację rodzinną (np. zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłków
 • W przypadku utraty i uzyskania dochodu w roku poprzedzającym ubieganie się o stypendium należy dochód rodziny pomniejszyć o dochód utracony w części nie znajdującej pokrycia w innym dochodzie uzyskanym w tym samym roku kalendarzowym i nieutraconym do dnia zgłoszenia wniosku o stypendium (pobierz załącznik 1C).

 

Komu przysługuje stypendium mieszkaniowe?

Aby otrzymać stypendium mieszkaniowe należy najpierw spełniać warunki do przyznania stypendium socjalnego. Ponadto, należy wykazać, iż odległość od stałego miejsca zamieszkania do Uczelni jest na tyle duża, że uniemożliwiłaby lub znacznie utrudniała codzienny dojazd, a tym samym studiowanie w Uczelni. W procedurze przyznawania takiego stypendium konieczne jest  przedstawienie stosownego dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkiwania w Warszawie bądź okolicach.

 

Jak obliczyć dochód w rodzinie studenta?


Zasady obliczania dochodu określa załącznik nr 1D do Regulaminu (pobierz załącznik 1D)
Wszystkie miesięczne dochody (netto) członków rodziny studenta należy zsumować, a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie – w ten sposób wylicza się miesięczny dochód na osobę w rodzinie.
3 rodzaje dochodów:

 1. Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 2. deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składni na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 3. Inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy ustalaniu wysokości dochodu, uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta;
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 3. rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Prawo do stypendium socjalnego jest ustalane ponownie w trakcie semestru w razie:

 1. zwiększenia się liczby członków rodziny;
 2. zmniejszenia się liczby członków rodziny, w tym także z powodu ukończenia 26 lat przez dziecko uczące się pozostające na utrzymaniu;
 3. utraty dochodu;
 4. uzyskania dochodu;
 5. uzyskania przez rodzeństwo studenta lub dziecko studenta bez względu na wiek orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub odpowiednika tego orzeczenia, o ile osoby te pozostają na utrzymaniu rodziny studenta, a także w przypadku utraty ważności takiego orzeczenia z powodu zakończenia okresu, na który niepełnosprawność była orzeczona lub z innych przyczyn.

Student pobierający stypendium socjalne jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia właściwej Uczelni o okolicznościach, o których mowa wyżej.

 

Czego nie wliczamy do dochodu?

 1. Dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które nie zostały wskazane w katalogu dochodów wymienionych w deklarowanym oświadczeniu będą to  np. świadczenia rodzinne (tj. zasiłek  rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), świadczenia z pomocy społecznej przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe, itd.), dopłaty bezpośrednie dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej;
 2. świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa  członkowskie Europejskiego  Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych,  świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
 3. świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a, i art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 4. kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób.

Kiedy student jest samodzielny finansowo?


Student nie przedstawia we wniosku dochodów rodziców i rodzeństwa tylko w sytuacji, gdy występuje o stypendium z pozycji studenta samodzielnego finansowo. Przy czym za studenta samodzielnego finansowo uważany jest student, który spełnia łącznie 4 warunki:

 • posiadał stałe źródło dochodów w roku poprzedzającym złożenie wniosku
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 • jego średni miesięczny dochód w roku poprzedzającym i bieżącym nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypendium.
 •  nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym  z nich.

Student jeśli jest samodzielny finansowo musi złożyć oświadczenie o samodzielności finansowej! (pobierz)

Czym jest dochód utracony i dochód uzyskany?

W przypadku utraty dochodu prawo do stypendium socjalnego ustala się na podstawie dochodu, pomniejszonego o utracony dochód.
W przypadku uzyskania dochodu prawo do stypendium socjalnego ustala się na podstawie dochodu, powiększonego o dochód uzyskany.

Dochód uzyskany - Nowa ustawa o świadczeniach rodzinnych wyszczególnia dwa rodzaje dochodu uzyskanego dochód uzyskany w roku bazowym i dochód uzyskany po roku bazowym. Zgodnie z definicją, dochód uzyskany to dochód spowodowany:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, uzyskaniem nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dochód utracony to sytuacja, w której osoba posiadała żródło dochodu w roku  bazowym, a w chwili obecnej tego dochodu nie uzyskuje.
Utrata dochodu może nastąpić z powodu:

 • uzyskania prawa do urlopu wychowawczego,
 • utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
 • utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • utraty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, utratą nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej
 • utraty świadczeń alimentacyjnych

Dochód rodziny pomniejsza się o dochody utracone odejmując od przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny z roku, z którego dokumentuje się dochody, przeciętną miesięczną kwotę dochodu utraconego przez członka rodziny. Przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu oblicza się dzieląc przez 12 uzyskaną przez członka rodziny w ostatnim roku podatkowym przed złożeniem wniosku kwotę dochodu, który został utracony, bez względu na to przez jaki okres dochód ten był w tym roku osiągany.

Jak obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?


Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy przyjmując, że miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 1/12 dochodu ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.). Dochód ten jest ogłaszany corocznie we wrześniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Nie ma znaczenia czy gospodarstwo rolne przynosi dochody !! Student ma obowiązek złożyć oświadczenie o jego posiadaniu.
Jeżeli jedynym źródłem dochodu jest gospodarstwo rolne wówczas nie trzeba przedkładać informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne nawet jeśli składka taka była odprowadzana!

Dlaczego stypendia wypłacane są dopiero w grudniu?

Procedura przyznawania stypendiów jest bardzo czasochłonna i skomplikowana. Rozpoczyna się od rozpoznania wniosków o stypendia socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie, co spośród wszystkich czynności podejmowanych w sprawach stypendialnych jest najbardziej złożone. Dopiero po przyjęciu i rozpoznaniu wszystkich wniosków o przyznanie wyżej wymienionych świadczeń, możliwe jest symulacja naliczeń i generacja wypłat. Praktyka wskazuje, że duża liczba wniosków składanych przez studentów zawiera braki, wobec czego konieczne jest wezwanie studentów do ich uzupełnienia. Powyższe okoliczności powodują, że najczęściej dopiero w miesiącu grudniu możliwe jest dokonanie wypłat.

Od czego zależy wysokość kwot poszczególnych stypendiów?

W myśl art. 174 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, środki otrzymywane przez Uczelnię w formie dotacji, przeznaczone na stypendia socjalne, stypendia mieszkaniowe, stypendia na wyżywienie i zapomogi nie mogą być niższe niż środki przeznaczone na stypendia za wyniki w nauce lub sporcie. Co za tym idzie, ustalenie poszczególnych kwot stypendiów uzależnione jest od tego, ile w danym roku akademickim złożonych zostało wniosków o przyznanie świadczeń o charakterze socjalnym.

wsr wsrmed rehab bistro paleo catering senso-ludki