Zapomoga

Zapomoga


Zapomogę może otrzymać każdy student Wyższej Szkoły Rehabilitacji, którego sytuacja materialna uległa nagłemu pogorszeniu w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
Zapomoga jest szczególnym, jednorazowym świadczeniem pomocy materialnej, przyznawanym w sytuacji, gdy ubiegający się o nie student znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej..Okoliczności uzasadniające przyznanie zapomogi to np. utrata pracy, śmierć członka rodziny, zdarzenia wywołane przez siłę wyższą, a skutkujące pogorszeniem sytuacji materialnej itp. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w ciągu roku akademickiego, ale nie na tej samej podstawie.
Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać Zapomogę?
Aby otrzymać zapomogę należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą pogorszenie się sytuacji materialnej.
Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje zapomoga, chyba że kontynuuje on naukę po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat. (przerwa nie może być dłuższa niż 1 rok)


Zdarzenie uprawniające do otrzymania zapomogi musi być udokumentowane!
Najczęstsze przykłady to:

  • kradzież  - protokół policyjny
  • choroba - karta leczenia szpitalnego
  • pożar, klęska żywiołowa  itp. - dokumenty potwierdzające z Gminy  lub od ubezpieczyciela
  • urodzenie dziecka - akt urodzenia
  • śmierć członka rodziny - akt zgonu
  • wypadek komunikacyjny - dokumenty medyczne oraz protokół policyjny

Dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji materialnej - Data na dokumencie nie może być starsza niż 3 miesiące od złożenia wniosku!

wsr wsrmed rehab bistro paleo catering senso-ludki