System Jakości Kształcenia

System Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Rehabilitacji

Najważniejszym zobowiązaniem Uczelni jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów, w każdej formie i na każdym poziomie kształcenia.

W tym celu Uczelnia tworzy i doskonali System Zapewnienia Jakości Kształcenia.

System Zapewnienia Jakości kształcenia to komplementarny i przejrzysty zbiór świadomie zaplanowanych działań w zakresie poszczególnych obszarów procesu kształcenia, spójny z przyjętymi celami i strategią kształcenia.

Doskonalenie jakości kształcenia jest cyklicznym procesem, na który składają się następujące rodzaje działań:

 • monitoring procesu kształcenia i obsługi studentów
 • analiza wyników monitoringu
 • planowanie i wdrażanie działań naprawczych i doskonalących

Nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Jakości Kształcenia sprawuje Rektor.

W celu realizacji zadań powołany został: Zespół ds. badania jakości kształcenia.

W skład zespołu wchodzą:

 1. Przewodniczący dr Adam Ogonowski
 2. Członek zespołu dr Ryszard Kaczor
 3. Członek zespołu dr Iwona Stanisławska
 4. Członek zespołu dr Elżbieta Trylińska-Tekielska
 5. Członek zespołu mgr Paweł Świniarski
 6. Sekretarz Hanna Nowak

Zadania Zespołu ds. Badania Jakości Kształcenia:

 1. Analiza koncepcji programowych i wypracowanie modelu kwalifikacji absolwenta, zgodnie ze standardami kształcenia.
 2. Projektowanie i nadzór nad realizacją zajęć dydaktycznych, czyli przygotowanie planów studiów pod kątem ich zgodności z założonymi celami nauczania oraz standardami kształcenia.
 3. Okresowe oceny:
  • planów studiów
  • programów kształcenia
  • kadry nauczycieli akademickich oraz organizacji ich pracy.
  • hospitacji zajęć dydaktycznych, bazy dydaktycznej.
 4. Badanie opinii nauczycieli akademickich i studentów o systemie nauczania.
 5. Badanie opinii absolwentów w zakresie umiejętności i kompetencji zawodowych uzyskanych w trakcie studiów.
 6. Analiza wyników ankiet studenckich i protokołów hospitacji oraz wyciąganie wniosków zmierzających do poprawy jakości kształcenia.
 7. Zasięganie opinii studentów w zakresie programów nauczania oraz jakości i metod prowadzenia zajęć.
 8. Zapewnienie optymalnego dla studentów rozkładu obowiązkowych zajęć dydaktycznych oraz dostępności do laboratoriów komputerowych, pracowni fizykoterapii, pracowni kinezyterapii, pracowni masażu, pracowni pierwszej pomocy i innych.
 9. Inspirowanie i stwarzanie warunków kształcenia w językach obcych.
 10. Zapewnienie właściwych warunków BHP w zakresie realizacji dydaktyki i zróżnicowanie liczebności grup studenckich.
 11. Współpraca z uczelnianym samorządem studenckim w zakresie kształcenia i warunków bytowych studentów:
  • doskonalenie regulaminu studiów i regulaminu pomocy materialnej,
  • zapewnienie dostępności do źródeł bibliotecznych.
 12. Przygotowanie rocznego raportu do końca roku akademickiego w zakresie jakości kształcenia i przedstawia na posiedzeniu Rady Wydziału.