projety eu

2020 banner rekrutacja

Baner www

Strona główna

Kompetencje Senatu

Najważniejsze kompetencje Senatu:

  1. Uchwalanie Statutu, misji oraz strategii
  2. Uchwalanie planu rzeczowo-finansowego
  3. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz rocznych sprawozdań Rektora
  4. Uchwalanie Regulaminu studiów, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia
  5. Tworzenie wytycznych dotyczących tworzenia planu studiów i programów kształcenia oraz planów studiów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających
  6. Uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.