Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Regulamin Biblioteki WSR

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Biblioteka Wyższej Szkoły Rehabilitacji jest jednostką organizacyjną Uczelni. Podlega Rektorowi i spełnia określone zadania dydaktyczne, naukowe i usługowe.

§ 2

Biblioteka prowadzi działalność zgodnie z postanowieniami Statutu Wyższej Szkoły Rehabilitacji, przepisami Ustawy o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 1990, nr 65, poz. 385 ze zm.) i Ustawy o Bibliotekach (Dz. U. 1997, nr 85, poz. 539).

§ 3

W Uczelni działa Rada Biblioteczna.

 1. Rada Biblioteczna jest organem doradczym i opiniodawczym Rektora.
 2. Radę Biblioteczną powołuje Rektor na okres trwania kadencji Senatu.
 3. Kompetencje Rady Bibliotecznej, skład oraz tryb powoływania członków określa Statut.

§ 4

Biblioteka jest jednorodną jednostką organizacyjną bez wyraźnie określonych oddziałów.

§ 5

Działalnością Biblioteki kieruje Dyrektor Biblioteki.

§ 6

Dyrektor Biblioteki:

 1. kieruje realizacją zadań Biblioteki,
 2. reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz,
 3. jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Bibliotece,
 4. przedstawia Rektorowi sprawozdania z działalności Biblioteki.

§ 7

Do zadań Biblioteki należy przede wszystkim:

 1. organizowanie pracy naukowej i dydaktycznej poprzez odpowiedni dobór i fachowe opracowanie zbiorów Biblioteki,
 2. udostępnianie zbiorów Biblioteki na miejscu i wypożyczanie,
 3. działalność informacyjno-bibliograficzna,
 4. działalność dydaktyczna, w szczególności szkolenie studentów w zakresie umiejętności korzystania ze źródeł bibliotecznych.

§ 8

Dane osobowe Czytelników gromadzone w Bibliotece WSR podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

II. KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW

1. Zasady zapisu

§ 9

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

§ 10

Prawo do korzystania ze zbiorów i urządzeń Biblioteki nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej, wystawianej: studentom – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, pozostałym Czytelnikom – na podstawie dowodu osobistego.

§ 11

Karta biblioteczna jest ważna przez okres studiów lub pracy w WSR. Pierwsza karta jest wydawana bezpłatnie, a wystawienie nowej karty kosztuje 10 zł.

§ 12

Karty nie wolno odstępować innym osobom.

§ 13

Zgubienie karty należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi. W przeciwnym razie Czytelnik zostanie obciążony kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby trzecie.

§ 14

Osoba zapisująca się do Biblioteki powinna zapoznać się z jej Regulaminem i podpisać oświadczenie potwierdzające ten fakt oraz odbiór karty bibliotecznej. Rażące naruszenie Regulaminu daje podstawę pozbawienia Czytelnika prawa korzystania z Biblioteki.

2. Wypożyczanie

§ 15

Podstawą do wypożyczenia książek lub innych dokumentów gromadzonych
w Bibliotece jest okazanie bibliotekarzowi karty bibliotecznej. Bez karty bibliotecznej możliwy jest tylko zwrot materiałów bibliotecznych.

§ 16

Czytelnik chcący wypożyczyć książkę powinien na podstawie katalogu uzupełnić rewers biblioteczny i podać go bibliotekarzowi.

§ 17

Studenci mogą wypożyczać maksymalnie do 5 woluminów, a pracownicy do 10 woluminów.

§ 18

Książki wypożycza się:

 • pracownikom – na 1 miesiąc,
 • studentom – na 2 tygodnie.

§ 19

Na prośbę Czytelnika zgłoszoną przed upływem terminu zwrotu jednokrotnie może zostać przedłużony termin zwrotu książki (jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych użytkowników).

§ 20

W przypadku przekroczenia terminu zwrotu Czytelnikowi nalicza się karę w wysokości 50gr za każdy dzień zwłoki za każdy wolumin.

§ 21

Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im książek. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia, należy zgłosić je przy odbiorze książki. Użytkownik powinien zwrócić książkę w takim stanie, w jakim została mu udostępniona.

§ 22

W razie uszkodzenia lub zgubienia książki Czytelnik zobowiązany jest: odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub najnowszego wydania albo dokonać wpłaty w wysokości pięciokrotnie wyższej od antykwarycznej wartości dzieła lub ustalonej przez Dyrektora Biblioteki
(np. w przypadku książek pochodzących z darów, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny rynkowej), albo odkupić inne dzieło wyznaczone przez Dyrektora Biblioteki. Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki.

§ 23

Studenci kończący studia przed otrzymaniem dyplomu, przerywający naukę w WSR, przed otrzymaniem dokumentów zobowiązani są do: zwrotu wszystkich materiałów bibliotecznych, przedłożenia karty obiegowej w celu potwierdzenia uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki.

§ 24

Pracownicy WSR będący Czytelnikami Biblioteki, rozwiązując umowę o pracę, winni uzyskać potwierdzenie uregulowania wszelkich swoich zobowiązań wobec Biblioteki.

3. Czytelnia

§ 25

Z czytelni może korzystać każdy Czytelnik po uprzednim pozostawieniu u bibliotekarza karty bibliotecznej.

§ 26

W czytelni udostępnia się księgozbiór podręczny Biblioteki, czasopisma oraz inne materiały biblioteczne.

§ 27

Zbiory gromadzone w czytelni udostępnia się wyłącznie na miejscu.

§ 28

Czytelnicy wchodzący do czytelni zobowiązani są do zachowanie ciszy i porządku.

§ 29

Zbiory wydaje bibliotekarz. Po wykorzystaniu Czytelnik zwraca je bezpośrednio bibliotekarzowi.

§ 30

Wynoszenie czasopism i książek z czytelni bez zgody bibliotekarza jest niedopuszczalne.

§ 31

Do czytelni nie wolno wnosić włączonych telefonów komórkowych, napojów i artykułów spożywczych. W czytelni nie można spożywać posiłków.

§ 32

Czytelnicy mogą korzystać w czytelni z własnych komputerów przenośnych, jeżeli nie zakłóca to pracy innym osobom.

4. Czytelnia multimedialna

§ 33

Z komputerów zainstalowanych w czytelni korzystać mogą posiadający kartę biblioteczną pracownicy i studenci WSR.

§ 34

Komputery w czytelni służą do udostępniania źródeł informacji niezbędnych do studiowania i prac naukowo-badawczych, przeglądu baz własnych biblioteki i Internetu, do pisania prac kontrolnych, semestralnych, licencjackich itd.

§ 35

Wszyscy użytkownicy powinni przedstawić bibliotekarzowi kartę biblioteczną.

§ 36

Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, tzn. w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych. Zabrania się korzystania z gier, wchodzenia na strony o tematyce rozrywkowej.

§ 37

Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się dokonywania zmian w istniejących oprogramowaniach oraz instalowania innych programów przyniesionych z zewnątrz lub ściągniętych przez Internet.

§ 38

Fakt wystąpienia zakłóceń w działaniu komputera należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

 § 39

W przypadku znaczącego obciążenia czytelni multimedialnej bibliotekarz ma prawo określić limit czasowy pracy na stanowisku komputerowym.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40

Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

§ 41

Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych postawieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Biblioteki WSR. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Rektora WSR.

§ 42

Regulamin wchodzi w życie po podpisaniu przez Rektora.

GDPR

  Skip to content