Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Na uczelni działa Biuro ds. osób niepełnosprawnych. Biuro pełni rolę wsparcia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Celem działań Uczelni jest stworzenie osobom niepełnosprawnych możliwości równego dostępu do oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Rehabilitacji. Osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się m.in. o adaptacje zajęć i egzaminów dostosowane do indywidualnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia i specyfiki studiowanego kierunku.

W Bibliotece Wyższej Szkoły Rehabilitacji znajduje się stanowisko komputerowe dla czytelników z dysfunkcją wzroku, słuchu bądź z niepełnosprawnością ruchową, składające się z następujących elementów:

 • biurka z elektrycznie regulowaną wysokością,
 • komputera,
 • monitora dotykowego LED 24
 • specjalistycznej klawiatury dla osób słabowidzących
 • myszki specjalistycznej Big Track,
 • oprogramowania powiększającego i udźwiękawiającego Magic Plus,
 • lupy ręcznej o czterokrotnym powiększeniu,
 • skanera Plustek Smart Office PL

Motto naszej uczelni brzmi ”Nigdy nie ustawaj w czynieniu dobra”. Dobra dla innych i dobra dla siebie samego.

Kontakt:
e-mail: biuro.niepelnosprawni@wsr.edu.pl

Finansowanie nauki

Programy stypendialne dla studentów

 • Programy PFRON dla studentów
 • Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami
 • Inne stypendia

Programy PFRON dla studentów

Osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym przysługuje dofinansowanie na wszystkie rodzaje studiów: stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe i doktoranckie i to nawet na 10 lat nauki!

Dofinansowanie czesnego osoby o dochodach do 583 zł netto na osobę w rodzinie:

 • pokrycie 100% czesnego (bez względu na jego wysokość) na pierwszym kierunku studiów i pokrycie 50% czesnego na drugim i kolejnym kierunku studiów

Dofinansowanie czesnego osoby o dochodach powyżej 583 zł netto na osobę w rodzinie: 

 • Zatrudnione – pokrycie 85 % czesnego (do 6000 zł na rok akademicki) na pierwszym kierunku studiów i pokrycie 35 % czesnego (do 3 000 zł na rok akademicki) na drugim i kolejnym kierunku studiów
 • Niezatrudnione- dofinansowanie do 6000 zł czesnego na rok akademicki

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami

Wyższa Szkoła Rehabilitacji oferuje swoim studentom szereg programów stypendialnych, w tym stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych. Przysługują one studentom studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności.

Wysokość stypendiów ustalana jest corocznie i uzależniona jest od przyznanej naszej uczelni dotacji na ten cel. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres do 10 miesięcy, nie dłużej jednak niż na okres ważności orzeczenia właściwego organu potwierdzającego niepełnosprawność.

Inne stypendia

 • Stypendium socjalne
  Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna.
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  Dla studentów, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen lub posiadają inne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym).

Dla kandydatów

Informujemy, że na naszej Uczelni działa Biuro ds. Osób niepełnosprawnych.

Wyższa Szkoła Rehabilitacji to miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym. Na co dzień uczymy jak rehabilitować osoby z dysfunkcjami. Nasza kadra doskonale wie jak wychodzić na przeciw takim osobom.
Dążymy do tego, aby osoby niepełnosprawne czuły się u nas jak najlepiej. Staramy się aby oferta edukacyjna, którą przygotowaliśmy była realizowana w takim samym zakresie przez osoby chore jak i zdrowe. Chcemy dać osobom niepełnosprawnym możliwość jak największego udziału w życiu akademickim Uczelni.

Kandydaci niepełnosprawni, a także przewlekle chorzy mogą zwracać się po pomoc i radę do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne zamierzające podjąć studia w WSR mogą wybrać dowolny kierunek studiów zgodny z ich zainteresowaniami. Nie wprowadzamy żadnych ograniczeń w wyborze studiów wynikających ze stanu zdrowia kandydata.Wyjątkiem jest kierunek Ratownictwo Medyczne gdzie w przypadku niepełnosprawności prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem.

Wprowadzamy takie zmiany organizacyjne, aby nie zmniejszając wymagań merytorycznych, wyrównywać szanse i możliwości studiowania osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym.

Osoby niepełnosprawne, jak wszyscy kandydaci, przechodzą rekrutację odpowiednią dla wybranego przez siebie kierunku studiów.

WSR nie wprowadza żadnych ulg lub zwolnień z egzaminów dla osób niepełnosprawnych, zapewnia jednak dostosowanie formy egzaminu zmieniając jego przebieg tak, by odpowiadało to możliwościom studenta, wynikającym z jego niesprawności.

Dla studentów

W zależności od posiadanej niepełnosprawności zapewniamy pomoc w zakresie:

 • możliwość transportu dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • dostosowanie zajęć z wychowania fizycznego do potrzeb osoby niepełnosprawnej
 • pomoc w orientacji przestrzennej dla osób niewidomych lub słabowidzących
 • wsparcie tłumacza języka migowego
 • udostępnienie slajdów i notatek dla osób głuchoniemych
 • podwyższenie poziomu nieobecności na zajęciach
 • inne indywidualne wsparcie

Osoby, które chcą uzyskać jakikolwiek wsparcie muszą się zgłosić do Biura ds. Osób niepełnosprawnych w celu otrzymania pisemnej zgody na wsparcie. Staramy się wspierać każda osobę niepełnosprawną jednak potrzeby studentów analizujemy podczas prywatnej rozmowy i dokumentacji. Wsparcie otrzyma ten student, który otrzyma pozytywną opinię Biura ds Osób niepełnosprawnych oraz zgodę Dziekana WSR.

GDPR

  Skip to content