Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Centrum Pomocy Psychologicznej Wyższej Szkoły Rehabilitacji

Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, że fundusze przeznaczone na pomoc psychologiczną zostały wyczerpane. Dlatego też, na chwilę obecną jesteśmy zmuszeni zawiesić spotkania w zakresie pomocy psychologicznej.

Od września 2021 Uczelnia uruchomiła Centrum Pomocy Psychologicznej WSR, udzielające bezpłatnej pomoc psychologicznej kadrze i studentom WSR.
Utworzenie Centrum Pomocy Psychologicznej wynika z wciąż rosnącej troski władz WSR o zdrowie psychiczne uczelnianej społeczności.

Uruchomienie Centrum Pomocy Psychologicznej jest możliwe dzięki prowadzonemu przez Uczelnie Projektowi pt.„Przyjazna Uczelnia”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach wsparcia Uczelnia zaoferuje studentom i kadrze wsparcie psychologa. Pilotażowo zaplanowano 4 spotkania tygodniowo przez 48 tygodni – łącznie 192 spotkania

Rodzaje oferowanej pomocy:

  • Poradnictwo psychologiczne
  • Walk-in clinic, czyli krótka rozmowa w sytuacji kryzysowej bez wcześniejszego zapisu
  • Spotkanie służące zaopiniowaniu wniosku do BON
  • Konsultacje on line przez Skype
  • Psychoedukacja

Konsultacje z psychologiem odbywają się:

Ważne!
Student/pracownik WSR przed skorzystaniem z pomocy psychologicznej wypełnia kwestionariusz zgłoszeniowy który stanowi załączniki nr 1 do Regulaminu i przedkłada je w BON.

Mając na uwadze, iż wsparcie psychologiczne finansowane jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, osoba Student/pracownik WSR przed skorzystaniem z pomocy wypełnia formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami, które stanowią załącznik 2,3 i 4 do Regulaminu

Student/pracownik WSR chcący skorzystać ze wsparcia psychologicznego podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem CPP WSR i wyrażeniu zgody na pomoc psychologiczną.

Informacje organizacyjne

Jak umówić się na wizytę w CPP?
Na stacjonarną konsultacje psychologiczną można zgłosić się:

Na konsultacje psychologiczną on-line można zgłosić się przez stronę www.przestrzen-pomocy.pl.

Skorzystanie z pomocy psychologicznej następuje wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu się, tj. ustaleniu daty i godziny spotkania z poradnią/psychologiem współpracującym z CPP WSR.

W celu otrzymania wsparcia psychologicznego w formie stacjonarnej, podczas pierwszego spotkania w poradni psychologicznej:

  • student przedkłada psychologowi dokument potwierdzający status studenta WSR – aktualną legitymację studencką lub aktualne zaświadczenie o statusie studenta;
  •  pracownik przedkłada psychologowi dokument potwierdzający status pracownika WSR – zaświadczenie o statusie pracownika.

W celu otrzymania wsparcia psychologicznego w formie on-line należy:

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, nr PESEL osoby zgłaszającej oraz skan dokumentu potwierdzający uprawnienia do korzystania ze wsparcia psychologicznego (skan legitymacji/zaświadczenie o statusie studenta lub zaświadczenia o statusie pracownika WSR).
W informacji zwrotnej na zgłoszenie, poradnia prześle do zgłaszającego instrukcje dotyczące rejestracji w systemie w celu odbycia konsultacji on-line.

Po rejestracji w systemie należy umówić się na wizytę za pośrednictwem portalu.

Co w sytuacji, gdy po umówieniu się na wizytę nie mogę z niej skorzystać?

Uczestnicy konsultacji (studenci, pracownicy dydaktyczni i administracyjni Wyższej Szkoły Rehabilitacji) mają możliwość ich odwoływania do dnia poprzedzającego spotkanie, lub przełożenia go na inny dzień w tym samym tygodniu.

W przypadku dwóch nieobecności na umówionych wizytach osoba ubiegająca się o pomoc psychologiczną traci prawa do bezpłatnej pomocy psychologicznej oferowanej przez WSR.GDPR

    Skip to content