Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Wyższa Szkoła Rehabilitacji oferuje swoim studentom świadczenie w postaci stypendium dla osób niepełnosprawnych. Stypendium może otrzymać student studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności. Wysokość stypendium ustalane jest corocznie i uzależnione jest od przyznanej naszej uczelni dotacji na ten cel.
Świadczenie jest wypłacane wyłącznie na wniosek studenta w danym roku akademickim. Student ubiegający się o stypendium powinien:

  • Złożyć wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 2).
  • Udokumentować trudności zdrowotne, przedstawiając dokumenty medyczne lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w oryginale (lub jego kopię poświadczoną za zgodnością z oryginałem) potwierdzające sytuację zdrowotną.

Stypendium jest przyznawane na okres 10 miesięcy, nie dłużej jednak niż na okres ważności orzeczenia właściwego organu potwierdzającego niepełnosprawność. Jeśli orzeczenie jest wydane na czas określony, to decyzja będzie wydana do daty ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż bieżący rok akademicki. Aby nadal otrzymać stypendium, należy złożyć nowy wniosek z nowym orzeczeniem. Wnioski przyjmowane są od 1 października do 20 czerwca danego roku akademickiego.
Zasady przyznawania stypendium dla osób z niepełnosprawnościami określone są w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (z późn. zm)
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną istnieje możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro.niepelnosprawni@wsr.edu.pl w formacie PDF. Możliwe jest przesłanie pocztą tradycyjną kopii dokumentów z pieczątką poświadczającą zgodność z oryginałem.

Wszelkie aktualne informacje dotyczące stypendium dla osób niepełnosprawnych znajdziecie Państwo na stronie

GDPR

    Skip to content