Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zastosowanie alternatywnych rozwiązań

Uczelnia prowadząca kształcenie zobowiązana jest do podejmowania działań zmierzających do zapewnienia równych szans realizacji programu studiów przez studentów z niepełnosprawnością, uwzględniając stopień i rodzaj niepełnosprawności osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, sytuację w/w osób oraz specyfikę poszczególnych studiów.

Wszystkie rozwiązania alternatywne stosowane wobec studentów z niepełnosprawnością w celu wyrównania ich szans nie mogą naruszać zasady nie zmniejszania wymagań merytorycznych stawianych studentom do zaliczenia poszczególnych przedmiotów..

Warunkiem zastosowania rozwiązań alternatywnych jest występowanie zależności pomiędzy stanem zdrowia studenta z niepełnosprawnością, a trudnościami w realizacji programu studiów.

Student chcący skorzystać z rozwiązań alternatywnych zobowiązany jest złożyć w Biurze ds. osób z niepełnosprawnościami kwestionariusz rejestracyjny BON.

 

GDPR

    Skip to content