projety eu

Aktualności

Kopia Rehabilitacja dzieci i niemowląt

Studia Podyplomowe Rehabilitacja dzieci i niemowląt adresowane są dla osób pracujących lub przygotowujących się do pracy placówkach edukacyjnych, rehabilitacyjnych i leczniczych zajmujących się terapią dzieci i niemowląt. Zadaniem studiów jest doskonalenie zawodowe  z zakresu wczesnej rehabilitacji dzieci. Podczas studiów student zapozna się z metodami diagnostyki i terapii stosowanej w leczeniu chorób genetycznych, asymetrii posturalnych, zaburzeń ruchowych pochodzenia ośrodkowego,  uszkodzonych splotów ramiennych, korekcji wad postawy oraz wad wrodzonych.

Dodatkowo w ramach studiów proponujemy kurs pierwszej pomocy.

Kierunek prowadzony jest w części teoretycznej poprzez platformę e-learning.

 • Ilość godzin w I semestrze : 145 h w tym 55h zajęć praktycznych
 • Ilość godzin w II semestrze : 99h w tym 39h zajęć praktyczynch

Cena 4500zł z możliwością płatności ratalnej

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Niepełnosprawnością

CEL

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Profesjonalnego organizowania i prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością,
 • Opracowywania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny,
 • Przeprowadzania wielospecjalistycznej diagnozy, terapii dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością
 • Prowadzenia oceny efektywności podejmowanych działań, wyboru i dostosowania metod do potrzeb rozwojowych dziecka,
 • Prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców,
 • Dokumentowania działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną,
 • Pracy w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju, wspólnego planowania i organizowania wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny.

UCZESTNICY

Studia są adresowane do magistrów psychologii, pedagogiki, fizjoterapii oraz logopedów pracujących lub planujących pracę w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci.

KWALIFIKACJE

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w następujących placówkach: ośrodkach wczesnego wspomagania, ośrodkach wczesnej interwencji, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz placówkach edukacyjnych realizujących zadanie wczesnego wspomagania rozwoju.

PODSTAWA PRAWNA

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymogi zawarte:

 • w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131),
 • w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) oraz
 • w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635)

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • organizacja zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – podstawy prawne, procedury, standardy
 • diagnoza i wspomaganie rozwoju poznawczego dziecka
 • diagnoza i wspomaganie rozwoju społeczno – komunikacyjnego dziecka
 • diagnoza i wspomaganie rozwoju sprawności motorycznej i manualnej dziecka
 • diagnoza pediatryczna małego dziecka w okresie wczesnodziecięcym
 • diagnoza neurologiczna dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością
 • diagnoza fizjoterapeutyczna dziecka z deficytami
 • wprowadzenie do SI: neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej, teoria Integracji Sensorycznej
 • metoda werbo -tonalna – zastosowanie w rozwoju poznawczym i mowy
 • wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się
 • rozwój i zaburzenia mowy w upośledzeniu umysłowym
 • diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego
 • trening umiejętności społecznych
 • praca z trudnymi zachowaniami
 • diagnoza i terapia dziecka z wadą słuchu
 • diagnoza i terapia dziecka z wadą wzroku
 • diagnoza i terapia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • diagnoza i terapia dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm)
 • diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka (SLI a afazja/dysfazja rozwojowa i dziecięca afazja nabyta)
 • diagnoza i terapia dziecka niepełnosprawnego ruchowo
 • prowadzenie konsultacji i instruktażu dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością
 • praca w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wspólne planowanie i organizowanie wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny
 • dokumentowanie działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną
 • konstruowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń.

CZAS TRWANIA:

Liczba semestrów: 2 semestry

Plan studiów obejmuje 395 godzin zajęć z czego 275 godzin to zajęcia dydaktyczne, realizowane w formie wykładów i ćwiczeń oraz 120 godzin zajęć praktycznych

Liczba godzin praktyk 120 godzin (student zalicza indywidualnie w wybranych placówkach: miejsce odbywania praktyki: ośrodek wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodek wczesnej interwencji przedszkole: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi oraz masowe, szkoła: specjalna, integracyjna, z oddziałami integracyjnymi oraz masowe, poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz specjalistyczna, ośrodek szkolno-wychowawczy oraz ośrodek rehabilitacyjny, instytucje niepubliczne takie jak: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne prowadzące WWRD).
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

WARUNKI ZALICZENIA

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • uzyskanie zaliczeń poszczególnych zajęć zgodnie z kryteriami przekazanymi przez prowadzących zajęcia,
 • pozytywnie oceniona praktyka
 • przygotowanie i obrona indywidualnego programu terapeutycznego

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z Niepełnosprawnością w WSR w Warszawie oraz zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu z Treningu Umiejętności Społecznych i certyfikat ukończenia kursu pediatrycznego z zakresu pierwszej pomocy.

KADRA:

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy dydaktyczni WSR w Warszawie oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Zajęcia realizowane będą przez wysokiej klasy specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki specjalnej, neurologopedii oraz rehabilitacji zajmujących się kompleksową opieką nad dzieckiem w wieku 0 - 8 r.ż. W programie studiów przewidziano dużo zajęć praktycznych (obserwacja bezpośrednia, analiza materiału filmowego, opracowywanie scenariuszy zajęć, wykonywanie pomocy, zabawek).

 

Kierownik studiów: Dorota Maria Maliszewska – w 2005 roku zdobyła tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukończyła studia podyplomowe z zakresu stosowanej analizy zachowania, przygotowania pedagogicznego, socjoterapii oraz szkolenia z pracy metodą EEG Biofeedback, psychoterapii na poziomie podstawowym z wykorzystaniem Metod Interwencji Kryzysowej, a także mediacji rodzinnych. Pracowała, jako psycholog w Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” w Białymstoku, poradni psychologiczno - pedagogicznej. Od 2017 roku pracuje jako wykładowca Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie obecnie pełniąc funkcję zastępcy kierownika katedry psychologii medycznej. Pracuje jako terapeuta w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach NZOZ AXON Białystok. Od ponad 14 lat związana jest z publiczną oświatą, pracując w szkole integracyjnej. Prowadzi zajęcia z dziećmi z niepełnosprawnością i ich rodzicami. Ma doświadczenie w pracy zarówno z małymi dziećmi, jak i nastolatkami, w terapii indywidualnej oraz grupowej. Jest autorką programu socjoterapeutycznego „Poznaj siebie” dla dzieci z zaburzeniami zachowania. Organizator I Ogólnopolskiej Pedagogicznej Konferencji WSR „W poszukiwaniu przyczyn i dróg wyjścia z trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu w życiu codziennym dziecka”

.

Anna Jaźwińska-Chren - mgr kulturoznawstwa, neurologopeda. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Kulturoznawstw/Wiedza o kulturze w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, Pomagisterskie Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe na specjalizacji Neurologopedia na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania w SWPS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zbierała pracując w placówkach służby zdrowia i oświatowych (m.in. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Axon w Białymstoku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mentor w Białymstoku, Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Przyjazny Domek” w Białymstoku, Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łapach). W chwili obecnej pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach oraz prowadzi prywatny Gabinet Neurologopedyczny „Daję Słowo”.

 

Marta Szutko – Biernacka – ukończyła studia z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, doradztwa zawodowego. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i wspomagania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, psychoprofilaktyki. Posiada kwalifikacje z zakresu Zarządzania Oświatą oraz Coachingu. Dodatkową wiedzę nabywała również w Polskim Centrum Mediacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym – jako pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz w pracy na rzecz dzieci i młodzieży – jako pedagog i doradca zawodowy – w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Na co dzień zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi. Prowadzi liczne warsztaty, szkolenia i prelekcje dla nauczycieli, rodziców i uczniów, dotyczące m.in. pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi, alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, przemocy rówieśniczej i domowej, profilaktyki zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, ich rozwoju psychoseksualnego, poradnictwa zawodowego. W ramach wczesnego wspomagania prowadziła zajęcia z dziećmi, konsultacje i porady.

 

Sylwia Tołczyk – magister psychologii i pedagogiki, tyflopedagog. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji. Od 2012 roku pracuje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach, przede wszystkim z dziećmi w wieku 0-6 oraz prowadzę warsztaty dla studentów Wydziału Psychologii UW dotyczące wspierania osób z dysfunkcją wzroku; od 2014 jest pracownikiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Bierze udział w projekcie adaptacji polskiej wersji PEP-3, uczestniczyła w projekcie adaptacji ADOS-2 i ADI-R.

 

Joanna Bieńkowska – surdologopeda, logopeda wczesnej interwencji, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje w Specjalistycznym Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Gdańsku oraz prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w gdańskim Przedszkolu. Swoje zainteresowania skupia wokół pracy z dziećmi wadą słuchu, rozszczepem podniebienia oraz zaburzeniami językowymi. Jest autorką artykułu w czasopiśmie „Forum logopedy” pt. „Terapia logopedyczna dziecka z rozszczepem podniebienia i niedosłuchem”. Jej pasją są podróże i muzyka.

 

 

 

Monika Słowińska - psycholog, doktorantka Wydziału Psychologii UW. Ukończyła także podyplomowe studia ,,Stosowana Analiza Zachowania” na SWPS Warszawa. Brała udział w projektach naukowych dotyczących wczesnego wspierania rozwoju dzieci z ryzykiem wystąpienia zaburzeń rozwojowych. Szkoliła się z zakresu diagnozy (m.in. ADOS-2) oraz terapii osób z ASD. Pracuje terapeutycznie z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzicami.

 

 

 

Ewa Włostowska - mgr fizjoterapii, absolwent UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, praca dotychczasowa Centrum Rehabilitacji i Lecznictwa Attis w Warszawie w ramach wczesnej interwencji Centrum Opieki nad Rodzina Attis, Bell Med przychodnia lekarska fizjoterapeuta dziecięcy, w ramach współpracy w zespole WWRD jako fizjoterapeuta w prywatnym przedszkolu integracyjnym Czarodziejski Dworek w Warszawie oraz jako konsultant i fizjoterapeuta w Prywatnym Żłobku Sensoludki w Warszawie, kierownik studiów podyplomowych Rehabilitacja Dzieci i Niemowląt WSR i wykładowca akademicki, doktorant na Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

 

LICZBA MIEJSC: 30
W przypadku zebrania się grupy poniżej 15 osób studia mogą zostać odwołane ( opłata rekrutacyjna i wpisowe podlegają zwrotowi ) lub koszty studiów mogą ulec zmianie po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z każdym kandydatem.

Opłata:
Wpisowe 100 zł
Opłata rekrutacyjna: 50 zł
Opłata za studia za rok z góry: 4800 zł
Opłata za studia semestralna 2450 zł x 2
Opłata za studia ratalna 500 zł x 10

DLA ABSOLWENTÓW WSR 10% ZNIŻKI ORAZ BRAK OPŁATY WPISOWEJ

UCZESTNICY KONFERENCJI PEDAGOGICZNEJ WSR – brak opłaty wpisowej

Więcej informacji nt. kierunku studiów oraz zasad studiowania udziela
Kierownik studiów:
mgr Dorota Maria Maliszewska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Pedagogika i doradztwo zawodowe

Studia podyplomowe nadające uprawnienia pedagogiczne, dają wiedzę i kompetencje w zakresie:

 • wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, umożliwiającej dostrzeganie i wnikliwe analizowanie potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży,
 • dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej dla nauczycieli teoretycznych i praktycznych przedmiotów, zawodowych w zakresie rehabilitacji i ratownictwa medycznego,
 • skutecznego i efektywnego działania pedagogicznego w dostosowaniu do profilu pracy w szkolnictwie,
 • komunikacji społecznej,
 • doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego,
 • uzyskania kwalifikacji do pracy jako nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz szkolny doradca zawodowy, a także nauczyciel doradca zawodowy lub jeden z powyższych zakresów.

Uczestnicy studiów podyplomowych

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć, a nieposiadających przygotowania psychologiczno pedagogicznego oraz dydaktycznego do pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach zawodowych.

Uprawnienia po ukończeniu studiów:

Studia nadają kwalifikacje do pracy w szkołach i w placówkach oświatowo wychowawczych, na stanowisku nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Organizacja studiów podyplomowych

 • Czas trwania: 3 semestry
 • Liczba godzin: 350
 • Liczba godzin praktyk: 150 (student zalicza indywidualnie w wybranych placówkach)
 • Forma zakończenia: praca dyplomowa
 • Przewidywana liczba słuchaczy: 30 osób
 • Cena 3300 zł / 3 semestry
 • opłata za wpisowe: 100
 • opłata rekrutacyjna: 50
 • 1 rata – 3300 zł
 • 3 raty – semestralnie – 1150 zł / semestr
 • 15 rat – miesięcznie – 240 zł / miesiąc

Dietetyka w sporcie

Charakterystyka studiów:
Celem studiów jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych, pozwalających na prowadzenie doradztwa żywieniowego dla osób podejmujących amatorską i zawodową aktywność fizyczną. Program studiów służy również pogłębieniu wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu funkcjonowania organizmu człowieka podejmującego aktywność fizyczną.

Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie jako dietetycy i doradcy żywieniowi w klubach sportowych, centrach odnowy biologicznej oraz klubach fitness.

Zajęcia mają charakter mocno ukierunkowany na praktykę, w związku z czym, wymagana jest obecność na większości zajęć.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich cząstkowych egzaminów i zaliczeń, rozliczenie z dziekanatem studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu końcowego.

Adresaci:
Studia kierowane są do dietetyków, lekarzy, osób mających wykształcenie w obszarze wychowania fizycznego, rehabilitacji, zdrowia publicznego, żywności i żywienia, farmacji, a także wszystkich pracujących lub planujących rozpocząć pracę na co dzień z osobami aktywnymi fizycznie lub sportowcami.

Opłaty/Zasady naboru/Dokumenty do pobrania:

 • opłata wpisowa: 100
 • opłata rekrutacyjna: 50
 • opłata za studia za rok z góry: 4500 zł (1×4500)
 • opłata za studia semestralna: 2500 zł (2×2500)
 • opłata za studia ratalna: 550 zł (10×550)

DLA ABSOLWENTÓW WSR zniżka 10%

Zasady naboru:

 • Studenci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń

Warunki przyjęcia:

 • Warunkiem koniecznym jest rejestracja online
 • Złożenie wymaganych dokumentów w ciągu 14 dni od momentu zalogowania się

Wymagane dokumenty:

 • Karta ewidencyjna drukowana po zakończeniu rekrutacji online
 • Podanie
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub odpis
 • Kserokopia dowodu wniesienia wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Deklaracja płatności
 • Dwa egzemplarze umowy o warunkach płatności

Wykładowcy:

Anna KOpiczkoDr n. kult. fiz. Anna Kopiczko (kierownik merytoryczny studiów) prowadzi kurs instruktorski korektywy i kompensacji wad postawy ciała, warsztaty piłki, taśmy, BOSU oraz warsztaty Roller- zastosowanie w treningu i usprawnianiu.
Absolwentka studiów magisterskich i studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Od dzieciństwa związana z aktywnych trybem życia i sportem wyczynowym. Swoje doświadczenie sportowe wykorzystuje z powodzeniem w pracy nauczyciela akademickiego jak i instruktora sportu o specjalności fitness nowoczesne formy gimnastyki. Posiada uprawnienia trenera II klasy lekkiej atletyki, instruktor TRX Suspension Training, instruktora gimnastyki korekcyjnej, instruktora narciarstwa klasycznego.
Zainteresowania badawcze to w szczególności wpływ aktywności fizycznej i zwyczajów żywieniowych na stan tkanki kostnej u kobiet. Uczestniczka wielu międzynarodowych
i krajowych konferencji naukowych oraz szkoleń i warsztatów. Autorka i współautorka artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu nauk o żywieniu człowieka i nauk o kulturze fizycznej. Rozprawę doktorską pt.: Aktywność fizyczna i żywienie a gęstość mineralna tkanki kostnej kobiet po 40 roku życia obroniła z wyróżnieniem. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego oddz. Warszawski oraz ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej w zakresie aktywności fizycznej.

 • dr Justyna Bylinowska,
 • dr Anna Fabisiak,
 • dr Marek Graczyk,
 • dr Barbara Sokołowska,
 • mgr Milena Nosek,
 • mgr Ewelina Wierzbicka,
 • mgr Zygmunt Bartosiewicz

Czas trwania:

 • 2 semestry
  • I semestr – 120 h ( w tym 70 ćwiczeń),
  • II semestr: 143 h ( w tym 95 h ćwiczeń)

 

Psychodietetyka

Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę medyczną dotyczącą żywienia i zdrowia z wiedzą psychologiczną. Multidyscyplinarne podejście do problemu pozwala skuteczniej pomagać  ludziom w zmianie stylu życia, która służy poprawie zdrowia, samopoczucia i wyglądu. 

Psychodietetyczne nastawienie do leczenia zaburzeń stanu odżywienia takich jak niedowaga czy nadwaga i otyłość opiera się więc na ścisłej współpracy psychologów z dietetykami oraz innymi specjalistami zajmującymi się fizjologicznymi aspektami niedoborowej jak i nadmiernej masy ciała. Psycholog o specjalności psychodietetyki może pracować z  klientem nad psychologicznymi barierami na drodze do osiągnięcia satysfakcjonującej masy ciała lub zdrowego stylu życia. Dietetyk posiadający specjalizację z psychodietetyki pełni rolę doradcy żywieniowego, ale także wykorzystuje wiedzę psychologiczną w swojej praktyce.

Wiedza z zakresu psychodietetyki w szczególny sposób uzupełnia, poszerza warsztat pracy fizjoterapeutów, lekarzy i personelu medycznego pracujących na co dzień z pacjentami dotkniętymi chorobami o podłożu metabolicznym.

Adresaci:

Studia są adresowane przede wszystkim dla dietetyków, technologów żywności, psychologów i psychoterapeutów, fizjoterapeutów , lekarzy i pielęgniarek, pedagogów, absolwentów nauk przyrodniczych oraz trenerów personalnych.

Opłaty/Zasady naboru/Dokumenty do pobrania:

 • opłata za wpisowe: 100
 • opłata rekrutacyjna: 50
 • opłata za studia za rok z góry: 4400 (1×4400)
 • opłata za studia semestralna: 2400 (2×2400)
 • opłata za studia ratalna: 500 (10×500)

DLA ABSOLWENTÓW WSR 10% ZNIŻKI ORAZ BEZ WPISOWEGO.

Zasady naboru:

Studenci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń

Warunki przyjęcia:

Warunkiem koniecznym do zapisania się na Uczelnię jest rejestracja online. Złożenie wymaganych dokumentów w ciągu 14 dni od momentu zalogowania się.

Wymagane dokumenty:

 1. Karta ewidencyjna drukowana po zakończeniu rekrutacji online
 2. Podanie
 3. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub odpis
 4. Kserokopia dowodu wniesienia wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej
 5. Kserokopia dowodu osobistego
 6. Deklaracja płatności
 7. Dwa egzemplarze umowy o warunkach płatności

Kontakt:

Podczas całego toku studiów mogą się Państwo z nami kontaktować:

 1. W sprawach formalnych związanych z tokiem studiów:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 22 535 01 43
 2. W sprawach merytorycznych związanych z programem nauczania oraz organizacją zajęć:
  mgr Gabriela Nowińska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 604 217 400, 22 535 01 44
 3. W sprawach finansowych:
  mgr Gabriela Nowińska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 604 217 400

 

Rehabilitacja w geriatrii

Celem studiów podyplomowych Rehabilitacja w geriatrii jest dostarczenie wiedzy merytorycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w procesie usprawniania oraz poprawy funkcjonowania społecznego osób starszych.

Absolwent tych studiów podyplomowych może podjąć pracę w domach opieki społecznej i zakładzie opiekuńczym dla osób w podeszłym wieku.

Program studiów ma za zadanie połączenie praktycznych kompetencji:

 • diagnoza problemów
 • specyfikę opieki paliatywnej
 • metodykę pracy z osobami starszymi

Absolwenci otrzymają przygotowanie praktyczne na bazie wiedzy ogólnomedycznej i zawodowej z zakresu rehabilitacji i pielęgnacji osób ze schorzeniami przewlekłymi, dotyczącymi narządu ruchu, neurologicznymi, otępiennymi, potrzebującymi fachowej opieki w domach rodzinnych i zakładach opiekuńczych.

Kierownik merytoryczny studiów:

Dr Joanna Cieplińska jest adiunktem na Kierunku Fizjoterapii w Wyższej Szkole Rehabilitacji. Jest to nauczyciel akademicki z przygotowaniem pedagogicznym posiadający kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne zarówno w zakresie nauczania studentów jak i edukacji podyplomowej. Jest autorką i współautorką rozdziałów w monografiach oraz artykułów zamieszczanych w renomowanych periodykach. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z mechanizmami rozwoju osteoporozy.
Od 2011 roku jest Kierownikiem Szkolenia Praktycznego w Wyższej Szkole Rehabilitacji. W ramach pełnienia funkcji podejmowała działania w zakresie doskonalenia i modyfikacji praktycznego modelu kształcenia oraz poszerzenia współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.
W 2017 roku została uhonorowana Nagrodą Rektora.
Od 2018 roku pełni funkcje Prodziekana ds. dydaktycznych.

Wykładowcy:

 • dr Anna Kopiczko,
 • dr Anna Ochwanowska,
 • dr Pietras,
 • dr Barbara Sokołowska,
 • dr Iwona Stanisławska,
 • dr Piotr Tederko,
 • dr Eżbieta Trylińska – Tekielska,
 • mgr Ada Holak, mgr Iwona Drewnik,
 • mgr Magdalena Żółtek- Rozwadowska,
 • mgr Bożena Żukowska

Kierunek prowadzony jest w części teoretycznej poprzez platformę e-learning.

 • Ilość godzin  w I semestrze: 166h w tym 55 h zajęć praktycznych
 • Ilość godzin w II semestrze: 104h w tym 48h zajęć praktycznych

Opłaty:

 • opłata za wpisowe: 100
 • opłata rekrutacyjna: 50
 • opłata za studia za rok z góry: 4500 (1×4500)
 • opłata za studia semestralna: 2500 (2×2500)
 • opłata za studia ratalna: 550 (10×550)

 

Rehabilitacja dzieci i niemowląt

Studia Podyplomowe Rehabilitacja dzieci i niemowląt adresowane są dla osób pracujących lub przygotowujących się do pracy placówkach edukacyjnych, rehabilitacyjnych i leczniczych zajmujących się terapią dzieci i niemowląt. Zadaniem studiów jest doskonalenie zawodowe  z zakresu wczesnej rehabilitacji dzieci. Podczas studiów student zapozna się z metodami diagnostyki i terapii stosowanej w leczeniu chorób genetycznych, asymetrii posturalnych, zaburzeń ruchowych pochodzenia ośrodkowego,  uszkodzonych splotów ramiennych, korekcji wad postawy oraz wad wrodzonych.

Dodatkowo w ramach studiów proponujemy kurs pierwszej pomocy.

Kierunek prowadzony jest w części teoretycznej poprzez platformę e-learning.

 • Ilość godzin w I semestrze : 145 h w tym 55h zajęć praktycznych
 • Ilość godzin w II semestrze : 99h w tym 39h zajęć praktyczynch

Cena 4800zł z możliwością płatności ratalnej

 

Fizjoterapia w sporcie

JEDYNY TAKI KIERUNEK W POLSCE! Ilość miejsc ograniczona.

 

Fizjoterapia w sporcie to wyjątkowa oferta skierowana do fizjoterapeutów i osób związanych ze sportem.

Absolwenci studiów zdobędą unikalną wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu terapii manualnej, technik manipulacyjnych kręgosłupa oraz tapingu sportowego.

Umiejętności praktyczne i kwalifikacje zdobyte podczas studiów, umożliwiają podjęcie pracy w ośrodkach odnowy biologicznej, rehabilitacji, wspieranie sportowców w treningach i zawodach sportowych. W części teoretycznej kierunek prowadzony jest poprzez platformę e-learning.

 • Ilość godzin: 334h w tym 170h zajęć praktycznych
 • Cena: 4500zł z możliwością płatności ratalnej