projety eu

2020 banner rekrutacja

RekrutacjaWSR2020 8 krokow2.jpg

Baner www

Aktualności

Katedry WSR

Na podstawie § 21 ust.4 Statutu Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie zostały utworzone katedry: fizjoterapii, dietetyki, ratownictwa medycznego, psychologii medycznej oraz studium języków obcych, wychowania fizycznego.

29.03.2017 r. Zarządzeniem Rektora zostali powołani na stanowisko:

 • Kierownika Katedry Fizjoterapii – dr hab. Marek Łyp
 • Kierownika Katedry Dietetyki – dr Iwona Stanisławska
 • Kierownika Katedry Ratownictwo medyczne – prof. dr hab. n. med. Andrzej Kański
 • Kierownika Katedry Psychologia medyczna – dr Elżbieta Trylińska-Tekielska
 • Kierownika Studium Języków Obcych, Wychowania Fizycznego – mgr Monika Mańkowska.

System Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Rehabilitacji

Najważniejszym zobowiązaniem Uczelni jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów, w każdej formie i na każdym poziomie kształcenia. Doskonalenie jakości kształcenia jest cyklicznym procesem, na który składają się następujące rodzaje działań:

 • monitoring procesu kształcenia i obsługi studentów
 • analiza wyników monitoringu
 • planowane i wdrażanie działań naprawczych i doskonalących

Nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Jakości Kształcenia sprawuje Rektor.
W celu realizacji zadań powołany został : Zespół ds. badania jakości kształcenia.

Zadania zespołu:

 1. Analiza koncepcji programowych.
 2. Projektowanie i nadzór nad realizacją zajęć dydaktycznych, czyli przygotowanie planów studiów pod kątem ich zgodności z założonymi celami nauczania.
 3. Okresowe oceny:
  • planów studiów
  • programów kształcenia
  • kadry nauczycieli akademickich oraz organizacji ich pracy.
  • hospitacji zajęć dydaktycznych, bazy dydaktycznej.
 4. Badanie opinii nauczycieli akademickich i studentów o systemie nauczania.
 5. Badanie opinii absolwentów w zakresie umiejętności i kompetencji zawodowych uzyskanych w trakcie studiów.
 6. Analiza wyników ankiet studenckich i protokołów hospitacji oraz wyciąganie wniosków zmierzających do poprawy jakości kształcenia.
 7. Zasięganie opinii studentów w zakresie programów nauczania oraz jakości i metod prowadzenia zajęć.
 8. Zapewnienie optymalnego dla studentów rozkładu obowiązkowych zajęć dydaktycznych oraz dostępności do laboratoriów komputerowych, pracowni fizykoterapii, pracowni kinezyterapii, pracowni masażu, pracowni pierwszej pomocy i innych.
 9. Inspirowanie i stwarzanie warunków kształcenia w językach obcych.
 10. Zapewnienie właściwych warunków BHP w zakresie realizacji dydaktyki i zróżnicowanie liczebności grup studenckich.
 11. Współpraca z uczelnianym samorządem studenckim w zakresie kształcenia i warunków bytowych studentów:
  • doskonalenie regulaminu studiów i regulaminu pomocy materialnej,
  • zapewnienie dostępności do źródeł bibliotecznych.
 12. Przygotowanie rocznego raportu do końca roku akademickiego w zakresie jakości kształcenia i przedstawia na posiedzeniu Senatu.

Kompetencje Senatu

Najważniejsze kompetencje Senatu:

 1. Uchwalanie Statutu, misji oraz strategii
 2. Uchwalanie planu rzeczowo-finansowego
 3. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz rocznych sprawozdań Rektora
 4. Uchwalanie Regulaminu studiów, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia
 5. Tworzenie wytycznych dotyczących tworzenia planu studiów i programów kształcenia oraz planów studiów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających
 6. Uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Skład senatu

Członkami Senatu są:

1.

jerzy kiwerski m

Rektor

Przewodniczący Senatu:
prof. zw. dr hab. med. Jerzy E. Kiwerski

2.

marek nowinski m

Kanclerz

mgr inż. Marek Nowiński
3.

jakub nowinski m

DYREKTOR GENERALNY ds. rozwoju i strategii

mgr Jakub Nowiński
4.

lidia nowinska m

Dziekan

mgr Lidia Nowińska
5. marek lyp mProdziekan ds. nauki dr hab. Marek Łyp
6. joanna cieplinska mProdziekan ds dydaktycznych dr Joanna Cieplińska
7. Nauczyciel akademicki dr Iwona Stanisławska
8. Nauczyciel akademicki dr Ryszard Kaczor
9. Przedstawiciel studentów Patrycja Prusińska
10.  Pracownik uczelni  Katarzyna Stójewska
11. Przedst. założyciela mgr Gabriela Nowińska
12. Przedst. założyciela Jacek Nowiński
13. Przedst. założyciela mgr Agnieszka Grudzień

Senat WSR

Skład oraz kompetencje Senatu uczelni określa - zgodnie z "Prawem o szkolnictwie wyższym" - "Statut Wyższej Szkoły Rehabilitacji".

Kadencja Senatu trwa trzy lata.

Najważniejsze kompetencje Senatu:

 1. Uchwalanie Statutu, misji oraz strategii
 2. Uchwalanie planu rzeczowo-finansowego
 3. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz rocznych sprawozdań Rektora
 4. Uchwalanie Regulaminu studiów, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia
 5. Tworzenie wytycznych dotyczących tworzenia planu studiów i programów kształcenia oraz planów studiów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających
 6. Uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Uczelnia


 

"NIGDY NIE USTAWAJ W CZYNIENIU DOBRA"

Witamy na stronie Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie

Jak studiować w dobrej uczelni i nie martwić się o przyszłość?

Wydział fizjoterapii zaprasza przyszłych studentów

Studia w Wyższej Szkole Rehabilitacji to optymalna inwestycja
we własną przyszłość

To prawdziwy strzał w "10"!

Kadra

WSR gwarantuje najbardziej utytułowaną kadrę naukową w Polsce wśród niepublicznych uczelni wyższych o profilu medycznym. Nasi wykładowcy to światowej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, teoretycy i doświadczeni praktycy, którzy odnoszą międzynarodowe sukcesy, publikują w renomowanych tytułach, prowadzą badania na bardzo wysokim poziomie, a także realizują śmiałe projekty. Warto studiować na WSR, żeby uczyć się od najlepszych – tych, którzy znają najnowsze osiągnięcia, dostrzegają kierunki i trendy rozwoju nauki, potrafią „zarażać” swoją pasją, a przede wszystkim są życzliwymi ludźmi, gotowymi poświęcić każdemu studentowi czas i uwagę.

FIZJOTERAPIA:

prof. dr hab. Jerzy E. Kiwerski – REKTOR WSR

prof. dr hab.
Jerzy E. Kiwerski

REKTOR WSR

dr hab. Marek Łyp

dr hab. Marek Łyp

prof. dr hab. Ryszard Piotrowicz

prof. dr hab.
Ryszard Piotrowicz

dr hab. Janusz Bronarski

dr hab. Janusz Bronarski

dr hab. Wojciech Mikuła

dr hab. Wojciech Mikuła

dr Joanna Cieplińska

dr Joanna Cieplińska

dr Sławomir Grzeszczyk

dr Sławomir Grzeszczyk

dr Katarzyna Kiwerska-Jagodzińska

dr Katarzyna
Kiwerska-Jagodzińska

dr Ryszard Kaczor

dr Ryszard Kaczor

dr Janusz Kołakowski

dr Janusz Kołakowski

Dr Anna Kopiczko

dr Anna Kopiczko

dr Marcin Rosiński

dr Marcin Rosiński

dr Adam Ogonowski

dr Ricardo Pereira

dr Ricardo Pereira

ppietras

dr Piotr Pietras

jscibek

dr Joanna Ścibek

nopis man

mgr Piotr Chyliński

dr Lidia Zając

nopic woman

mgr Agnieszka
Ługowska-Ochnio

nopic woman

mgr Monika
Paszowska-Mańkowska

mgr Marta Pietras

dr Marta Pietras

nopic woman

mgr Berenika Konkol

mgr Magdalena Żółtek-Rozwadowska

mgr Magdalena
Żółtek-Rozwadowska

jzawisza

mgr Jacek Zawisza

mgr Berenika Żuk–Drążyk

mgr Berenika Żuk–Drążyk

 

 

 

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE:

nopis man

prof. dr hab. Krzysztof Bielecki

dr hab. Andrzej Kański

prof. dr hab. Andrzej Kański

nopic woman

dr Mariola Paszynin

mfedczyszyn

lek. med. Marcin Fedczyszyn

mgr Sławomir Dyduła

nopic woman

mgr Ada Holak

mgr Paweł Świniarski

mgr Paweł Świniarski

 

 

DIETETYKA:

jchmielewski

dr Jarosław Chmielewski

dr Anna Fabisiak

dr Anna Fabisiak

dr Kornelia Niemyska

dr Iwona Stanisławska

dr Iwona Stanisławska

dr Ewelina Zabost

dr Ewelina Zabost

mgr eb ehmke

mgr Ewa Beata Ehmke
vel Emczyńska - Seliga

 

 

 

PSYCHOLOGIA MEDYCZNA:

dr Justyna Korzeniewska

dr Elżbieta Trylińska–Tekielska

dr Elżbieta Trylińska–Tekielska

nopic woman

dr Karolina Włostowska

nopic woman

mgr Dorota Maliszewska

dtomczyk

mgr Dariusz Tomczyk

 

 

 

 

Władze uczelni

Rektor prof. zw. dr hab. med. Jerzy E. Kiwerski REKTOR
prof. zw. dr hab. med. Jerzy E. Kiwerski

Dziekan Wydziału Rehabilitacji mgr Lidia Nowińska

DZIEKAN
mgr Lidia Nowińska

Kanclerz mgr inż. Marek Nowiński

KANCLERZ
mgr inż. Marek Nowiński

Zastępca Kanclerza mgr Jakub Nowiński

DYREKTOR GENERALNY
ds. rozwoju i strategii
mgr Jakub Nowiński

Prodziekan ds. nauki dr hab. Marek Łyp

PRODZIEKAN DS. NAUKI
dr hab. Marek Łyp

joanna cieplinska m

PRODZIEKAN DS. DYDAKTYCZNYCH
dr Joanna Cieplińska

O nas

Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie powstała 22 lutego 2007 r. Jest to wyższa uczelnia specjalistyczna o profilu praktycznym, nauczamy szeroko pojętej rehabilitacji, ratownictwa medycznego, dietetyki i psychologii medycznej. Pozyskaliśmy najwybitniejszą kadrę, kontynuującą w praktyce i dydaktyce tradycje słynnej na cały świat konstancińskiej szkoły rehabilitacji, oraz wybitnych specjalistów nauczających nowatorskimi metodami ratownictwa medycznego, dietetyki oraz psychologii medycznej. Oferujemy studentom naukę na najwyższym poziomie. Proponujemy praktyki w najbardziej prestiżowych szpitalach w Warszawie.

Uczelnia prowadzi nauczanie na studiach wyższych takich jak:

 • Fizjoterapia jednolite studia magisterskie – zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym,
 • Fizjoterapia – studia magisterskie,
 • Dietetyka – studia pierwszego i drugiego stopnia,
 • Ratownictwo Medyczne – studia pierwszego stopnia,
 • Psychologia Medyczna – studia pierwszego stopnia.

Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe na kierunkach:

 • Dietetyka w sporcie
 • Fizjoterapia w sporcie
 • Psychodietetyka
 • Rehabilitacja dzieci i niemowląt
 • Rehabilitacja w geriatrii

Dodatkowo na naszej Uczelni powstało Centrum Szkoleń WSR, w ofercie którego proponowane są kursy dla fizjoterapeutów, ratowników medycznych, pedagogów, dietetyków.

Wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby trafić na uczelnię, w której uzyska się wiedzę na najwyższym poziomie, w dobrych warunkach, w przyjaznej atmosferze, w miejscu gdzie jest się szanowanym.

Taką uczelnią jest Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie.

Na naszej uczelni wykładają najbardziej znani lekarze i specjaliści w dziedzinie rehabilitacji i fizjoterapii, ratownictwa medycznego, dietetyki i psychologii medycznej m.in.:

W ZAKRESIE FIZJOTERAPII:

 • prof. zw. dr hab. n.med. Jerzy Kiwerski – Rektor Wyższej Szkoły Rehabilitacji,
  polski lekarz ortopeda, profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk medycznych, konsultant Oddziału Rehabilitacji, a także były dyrektor Stołecznego Centrum Rehabilitacji, konsultant Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, światowej sławy specjalista w dziedzinie ortopedii, traumatologii i rehabilitacji,
 • prof. zw. dr hab. n.med. Ryszard Piotrowicz,
 • dr hab. Marek Łyp – Prodziekan ds. nauki Wyższej Szkoły Rehabilitacji,
 • dr hab. n.med. Janusz Bronarski,
 • dr hab. n.med. Wojciech Mikuła,    
 • dr n.med. Katarzyna Kiwerska-Jagodzińska,
 • dr n.med. Adam Ogonowski,
 • dr Piotr Pietras,
 • dr Joanna Cieplińska – Prodziekan ds. dydaktycznych Wyższej Szkoły Rehabilitacji,
 • dr Sławomir Grzeszczyk,
 • dr Janusz Kołakowski,
 • dr Ryszard Kaczor,
 • dr Anna Kopiczko,
 • dr Ricardo Pereira,
 • dr Marta Pietras,
 • dr Marcin Rosiński,
 • dr Joanna Ścibek,
 • dr Lidia Zając,
 • mgr Piotr Chyliński,
 • mgr Berenika Konkol,
 • mgr Agnieszka Ługowska-Ochnio,
 • mgr Monika Paszowska-Mańkowska,
 • mgr Magdalena Żółtek-Rozwadowska,
 • mgr Jacek Zawisza,
 • mgr Berenika Żuk–Drążyk

W ZAKRESIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO:

 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki – wybitny polski chirurg,
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Kański – anestezjolog, współtwórca metod symulacji ratunkowej,
 • dr Mariola Paszynin.
 • lek. med. Marcin Fedczyszyn,
 • mgr Sławomir Dyduła,
 • mgr Ada Holak,
 • mgr Paweł Świniarski

W ZAKRESIE DIETETYKI:

 • prof. zw. dr hab. n. med. Hanna Czeczot – znakomity dydaktyk, naukowiec europejskiego formatu,
 • prof. zw. dr hab. n. roln. Grażyna Cichosz – wybitna uczona, światowy autorytet w badaniu tłuszczy mlecznych,
 • dr hab. n. roln. Artur Jóźwik – Kierownik Laboratorium Jakości Surowców i Produktów Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu,
 • dr n. med. Magdalena Białkowska  – najbardziej znana w kraju, za pośrednictwem mediów, dietetyk specjalista od utrzymania prawidłowej wagi,
 • dr n. biol. Kornelia Niemyska – pracownik Zakładu Patologii Nowotworów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach,
 • dr hab. Nina Strzałkowska,
 • dr Jarosław Chmielewski,
 • dr Anna Fabisiak,
 • dr Iwona Stanisławska,
 • dr Ewelina Zabost,
 • dr inż. Joanna Rachtan-Janicka,
 • mgr Milena Nosek,
 • mgr Joanna Ostrowska,
 • mgr Ewa Beata Ehmke vel Emczyńska-Seliga.

W ZAKRESIE PSYCHOLOGII MEDYCZNEJ:

 • dr Justyna Korzeniewska,
 • dr Elżbieta Trylińska – Tekielska,
 • dr Karolina Włostowska,
 • mgr Dorota Maria Maliszewska,
 • mgr Dariusz Tomczyk.

Baza dydaktyczna

WSR zapewnia swoim Studentom doskonałe warunki do kształcenia. Gwarantujemy największą, najlepiej wyposażoną i funkcjonalną bazę dydaktyczną w Polsce wśród niepublicznych uczelni wyższych o profilu medycznym. Już od pierwszego roku Studenci zdobywają wiedzę podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. Ćwiczenia odbywają się w doskonale usprzętowionych pracowniach i w wiodących placówkach medycznych w Warszawie i okolicach, z którymi Uczelnia ściśle współpracuje i ma podpisane długoletnie umowy. Stawiamy na nowoczesność i praktyczne wykształcenie, co przyczynia się do zintegrowania nabytej wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną. Studenci zdobywają doświadczenie w zawodzie, poznają środowisko oraz możliwości na rynku pracy. Opanowane umiejętności poszerzają wiedzę, która daje wiele satysfakcji podczas pomagania innym ludziom – zgodnie z mottem WSR: "Nigdy nie ustawaj w czynieniu dobra". Ćwiczenia kliniczne dają również możliwość dostępu do innowacyjnych, zaawansowanych procedur medycznych, a w zgłębianiu wiedzy pomocna jest Biblioteka WSR, która szczyci się najbogatszym w Polsce specjalistycznym księgozbiorem z dziedziny rehabilitacji.

Lista wybranych placówek, w których realizujemy ćwiczenia kliniczne i praktyki:

 1. Centralny Ośrodek Sportu-Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
  Inowłódz, al. Prezydenta I. Mościckiego 6
 2. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie
  Warszawa, ul. Wołoska 137
 3. Centrum Alzheimera
  Warszawa, al. Wilanowska 257
 4. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji
  Konstancin-Jeziorna, ul. Gąsiorowskiego 12/14
 5. Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa "Stocer" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Konstancin-Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12
 6. Falck Medycyna sp. z o.o.
  Warszawa, ul. Jana Olbrachta 84
 7. Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo”
  Warszawa, ul. Podleśna 4
 8. Hospicjum Onkologiczne
  Warszawa, ul. Pileckiego 105
 9. Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
  Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20
 10. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
  Warszawa, ul. Płocka 26
 11. Instytut Kardiologii w Aninie
  Warszawa, ul. Alpejska 42
 12. Szpital Czerniakowski
  Warszawa, ul. Stępińska 19/25
 13. Szpital SOLEC spółka z o.o.
  Warszawa, ul. Solec 93
 14. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej
  Warszawa, ul. Kasprzaka 17
 15. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Sp. ZOZ
  Warszawa, ul. Poznańska 22
 16. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny
  Warszawa, ul. Barska 16/20
 17. Wojewódzki Zespół Opieki Zdrowotnej
  Warszawa, ul. Bohaterów Września 7
 18. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
  Warszawa, ul. Szaserów 128
 19. Zakład Opiekuńczo-Lecznicy Dom Lekarza Seniora
  Warszawa, ul. Wołoska 139
 20. Zakład Opieki Zdrowotnej Konwentu Bonifratrów Dom Geriatryczno - Rehabilitacyjny p.w. N.M.P. Królowej Pokoju
  Warszawa, ul. Sapieżyńska 3
 

Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji "Stocer" Konstancin »

Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji – "Stocer" – Konstancin, któremu w 2005 roku tygodnik „Newsweek” przyznał dyplom za zajęcie I-go miejsca w rankingu najlepszych w Polsce ośrodków rehabilitacyjnych. Stocer wdraża nowoczesne techniki medyczne oraz najlepszy z dostępnych poziomów leczenia chirurgicznego, diagnostyki, opieki i rehabilitacji pooperacyjnej. Pełni funkcje kliniczne i dydaktyczne, prowadzi działalność naukową.

 

Szpitale Kliniczne Akademii Medycznej na terenie Warszawy »

Szpitale Kliniczne Akademii Medycznej na terenie Warszawy, w których przekazywana będzie profesjonalna wiedza i najnowsze osiągnięcia nauki oraz będzie można nabyć funkcjonalnych umiejętności.

 

Uczelnia współpracuje z nowoczesnymi placówkami sportowo-rekreacyjnymi »

Uczelnia współpracuje z nowoczesnymi placówkami sportowo-rekreacyjnymi (baseny, boiska sportowe, siłownie, sale gimnastyczne), bogato wyposażonymi w profesjonalny sprzęt.

WSR oferuje również profesjonalnie wyposażone pracownie:

pracownie_fizykoterapii

pracownie_fizykoterapii

PRACOWNIE FIZYKOTERAPII – najnowocześniejsza, światowej klasy aparatura

pracownie_kinezyterapii

pracownie_kinezyterapii

PRACOWNIE KINEZYTERAPII I TERAPII RUCHEM – najnowszy system Terapii Master

pracownia_pierwszej_pomocy_medycznej_i_ratownictwa

pracownia_pierwszej_pomocy_medycznej_i_ratownictwa

PRACOWNIA PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ I RATOWNICTWA – unikalne wyposażenie ratownicze

aula glowna wsr

AULA GŁÓWNA WSR – 140 miejsc

pracownia informatyczna

Multimedialna PRACOWNIA INFORMATYCZNA