Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Opłaty za studia

Drodzy Studenci!

Przypominamy, że każdy student opłaty wnosi na indywidualny rachunek bankowy dostępny w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce „Finanse”.

Znajdziecie tam Państwo również bieżące i zaplanowane opłaty oraz ewentualne zaległości.

W przypadku wpłaty na konto ogólne Uczelni prosimy o jak najszybsze przesłanie potwierdzenia przelewu do Działu Finansów na adres e-mail: finanse@wsr.edu.pl .

W przypadku nieterminowych opłat za studia za każdy dzień zwłoki naliczane są ustawowe odsetki.

Tabela opłat dla naboru 2021/2022:

Fizjoterapia – Jednolite Studia Magisterskie (Studia stacjonarne)

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 rata2 raty11 rat
1 ROK8000 zł2 x 4140zł11 x 770zł
2 ROK8230 zł2 x 4220zł11 x 785zł
3 ROK8230 zł2 x 4220zł11 x 785zł
4 ROK8385 zł2 x 4300zł11 x 800zł
5 ROK8385 zł2 x 4300zł11 x 800zł

Fizjoterapia – Jednolite Studia Magisterskie (Studia niestacjonarne)

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 rata2 raty11 rat
1 ROK7860 zł2 x 4035zł11 x 755zł
2 ROK8020 zł2 x 4115zł11 x 770zł
3 ROK8020 zł2 x 4115zł11 x 770zł
4 ROK8175 zł2 x 4195zł11 x 785zł
5 ROK8175 zł2 x 4195zł11 x 785zł

Dietetyka Studia I-wszego Stopnia (Studia niestacjonarne)

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 rata2 raty11 rat
1 ROK5970 zł2 x 3090 zł11 x 600 zł
2 ROK6130 zł2 x 3170 zł11 x 615 zł
3 ROK6285 zł2 x 3250 zł11 x 630 zł

Dietetyka Studia II-ego stopnia (1,5 roku) (Studia niestacjonarne) – 1 rok

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 rata2 raty11 rat
1 ROK6975 zł2 x 3595 zł11 x 675 zł

Dietetyka Studia II-ego stopnia (1,5 roku) (Studia niestacjonarne) – 2 rok

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 rata2 raty5 rat
2 ROK3175 zł2 x 1675 zł5 x 705 zł

Ratownictwo Medyczne Studia I-wszego Stopnia (Studia niestacjonarne)

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 rata2 raty11 rat
1 ROK7755 zł2 x 3980 zł11 x 775 zł
2 ROK7910 zł2 x 4060 zł11 x 790 zł
3 ROK8070 zł2 x 4140 zł11 x 805 zł

Psychologia Medyczna Studia I-wszego Stopnia (Studia niestacjonarne)

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 rata2 raty11 rat
1 ROK5180 zł2 x 2700 zł11 x 535 zł
2 ROK5345 zł2 x 2835 zł11 x 555 zł
3 ROK5515 zł2 x 2920 zł11 x 565 zł

Zdrowie Publiczne Studia II stopnia (1,5 roku) (studia niestacjonarne)

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 rata2 raty11 rat

(obejmuje cały rok akademicki)
1 ROK4450 zł1 semestr
1950 zł
5 rat (płatne od XI do III)
390 zł
2 semestr
2500 zł
6 rat (płatne od IV do IX)
417 zł
2 ROK2500 zł3 semestr
2500 zł
5 rat (płatne od X do II)
500 zł

Opłaty dodatkowe od naboru 2020/2021:

powtarzanie zajęć w przypadku niezaliczenia przedmiotu
100 zł za 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów
100 zł za 1 punkt ECTS
wznowienie studiów
600 zł
wznowienie studiów na ostatni semestr studiów
600 zł
wydanie legitymacji studenckiej (płatne w terminie 7 dni od otrzymania wpisu na listę studentów)
22 zł
wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym
20 zł
wydanie dodatkowego suplementu do dyplomu w języku obcym
20 zł

Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału, z wyjątkiem:

wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami
20 zł
wydanie duplikatu suplementu do dyplomu
20 zł

W przypadku powtarzania roku z powodu niezadowalających wyników w nauce Student zobowiązuje się do wniesienia:

    • 100% opłaty, o której mowa w ust. 4, w przypadku niezaliczenia więcej niż 90% przedmiotów,
    • w przypadku niezaliczenia 90% przedmiotów lub mniej opłata naliczana jest według stawki 100 zł za 1 punkt ECTS, przy czym nie może być ona niższa niż 30% łącznej kwoty.

Indywidualny numer konta

Każdy student Wyższej Szkoły Rehabilitacji otrzymuje indywidualny numer konta bankowego służący do opłat czesnego oraz wszelkich innych opłat wynikających z toku nauki.
Indywidualny numer konta znajdą Państwo po zalogowaniu się w wirtualnym dziekanacie, klikając zakładkę „finanse” w panelu menu po lewej stronie, a następnie zakładkę „dane do przelewów”.

Zadeklarowana przez studenta forma płatności czesnego oraz indywidualny numer konta, na który należy dokonywać opłaty zostanie wygenerowany na profilu studenta w wirtualnym dziekanacie.

Wpłaty czesnego dokonujemy tylko wtedy, gdy na profilu w wirtualnym dziekanacie zostanie wygenerowany numer konta oraz płatności zgodne z wyborem zamieszczonym na deklaracji płatności podczas procesu rekrutacji.

Po dokonaniu płatności prosimy o sprawdzenie, czy wpłata została zaksięgowana poprawnie (może to potrwać do kilku dni od daty dokonania przelewu).

Dowody wpłaty

W razie wątpliwości mamy prawo zażądać od Państwa dowodu wpłaty. Wszystkie dowody wpłaty zgodnie z regulaminem szkoły mają Państwo obowiązek przechowywać do końca toku kształcenia czyli min. 3 lata oraz okazywać pracownikom szkoły jeśli jest taka konieczność.

Poza tym student ma obowiązek ZAWSZE donieść dowód wpłaty do pokoju nr 14  lub przesłać go na mail finanse@wsr.edu.pl jeżeli wpłacił na konto ogólne szkoły. W takim przypadku pieniądze są księgowane tylko z dowodów wpłaty.

W związku z tym że pojawiły się przypadki, w których student pomimo opłacenia szkoły i  posiadania dowodu wpłaty nie ma nadal zaksięgowanych pieniędzy informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za błędnie wypełnione przelewy i błędy ze strony banku. W takich sytuacjach mają Państwo obowiązek wyjaśniać sprawę bezpośrednio z bankiem lub Pocztą Polską.

Bardzo prosimy  o właściwe wypełnianie przelewów: imię i  nazwisko, numer albumu i za co jest opłata.

Informujemy również, że zobowiązując się do określonego sposobu płatności nie mogą Państwo wpłacać wybranych przez siebie kwot bez konsultacji ze Szkołą. Jeżeli student zobowiązał się płacić np. 11 rat po 590 zł to popełnia błąd wpłacając 600zł lub 400 zł. Jest to niedozwolone! Powoduje duży bałagan w płatnościach i potem konsekwencje ponosi student nie mając pełnej informacji za jakie miesiące zalega. Wszelkie indywidualne formy płatności, inne niż Państwo mogli zadeklarować ustalamy z pracownikiem Działu Finansów Wyższej Szkoły Rehabilitacji mailowo lub telefonicznie.

Procedura wezwania do zapłaty

Student zgodnie z umową o warunkach płatności jest zobowiązany opłacać regularnie czesne wobec Wyższej Szkoły Rehabilitacji. W przypadku nieopłacenia studiów w terminie do studenta wysyłane jest wezwanie do zapłaty.

Po otrzymaniu wezwania student ma 7 dni na uregulowanie zaległości, złożenie podania o przesunięcie terminu płatności (druk do pobrania) lub wyjaśnienie zaległości – dowody wpłaty przesyłamy na mail: finanse@wsr.edu.pl lub zostawiamy w dziekanacie (na dowodzie wpłaty trzeba wtedy koniecznie zostawić numer telefonu inaczej nie jesteśmy w stanie się z Państwem skontaktować)

Jeżeli student nie podejmie żadnych kroków w związku z otrzymaniem wezwania do zapłaty staramy się zawsze z Państwem skontaktować. Niestety nie zawsze jest to możliwe, dlatego prosimy aby Państwa dane w wirtualnym dziekanacie były zawsze aktualne. W przypadku, gdy wezwania oraz próby kontaktu okażą się bezskuteczne i student nie ureguluje należności, zostaje skreślony z listy studentów.

Po otrzymaniu decyzji o skreśleniu student ma 14 dni na odwołanie. Odwołując się od decyzji student musi dołączyć do podania dowód wpłaty za opłacenie zaległości. Jeśli student nie odwoła się w terminie a zobowiązanie nie będzie uregulowane, sprawa zostanie przekazana do windykacji, prowadzonej przez firmę Kaczmarski Inkasso. Jeżeli sprawa nie zostanie rozwiązana w terminie kolejnych 3 miesięcy zostanie przekazana na drogę postępowania sądowego.

GDPR

    Skip to content