Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Erasmus – wyjazdy pracowników FAQ

Jestem zatrudniony/-a w WSR na umowę cywilno-prawną/posiadam własną DG i wystawiam rachunki. Czy mogę wziąć udział w programie Erasmus+?

Tak, jest to możliwe.

Jestem zatrudniony /-a w WSR, lecz WSR nie jest moim pierwszym miejscem pracy. Pracuję także na innej uczelni/w innej instytucji. Czy przysługuje mi wyjazd w ramach programu Erasmus+ organizowany przez WSR?

Tak, jest to możliwe, pod warunkiem, że Komisja Rekrutacyjna wyrazi na to zgodę.

Gdzie znajdę informacje dotyczące wyjazdów dla pracowników w ramach programu Erasmus?

Informacje znajdują się na stronie Wyjazdy wykładowców >>

Czy mogę zrealizować mobilność w formie zdalnej lub hybrydowej?

Można realizować zarówno w formie tradycyjnej, zdalnej oraz hybrydowej. Stypendium (grant za pobyt) jest wypłacane wyłącznie za dni realizowane z fizycznym pobytem face to face. W przypadku formy wyłącznie zdalnej wyjazd nie jest zasadny i tym samym finansowanie.

Czy można pojechać do jednej uczelni w klika osób?

Tak, można, pod warunkiem, że uczelnia przyjmująca wyrazi na to zgodę i każdy z uczestników będzie realizował indywidualny program zajęć (w przypadku wyjazdów STA –przeprowadzenie wykładów; w przypadku wyjazdów STT – uczestnictwo w szkoleniu/warsztatach/ shadow working/wydarzeniu typu Staff Week) zawarty i zatwierdzony w Staff Mobility Agreement.

Chcę wyjechać na wyjazd szkoleniowy typu STT. Co powinienem/powinnam zawrzeć w Staff Mobility Agreement?

Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest indywidualny plan szkolenia (Training progamme) przygotowany przez pracownika. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez macierzystą uczelnię i instytucję goszczącą oraz podpisany przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i pracownika). Plan szkolenia musi być rozpisany na każdy dzień pobytu.

Czy można wyjechać w kilka osób na wydarzenie typu Staff Week/International Week?

Można, o ile organizator wyrazi na to zgodę.

Czy mogę wyjechać z żoną/mężem/dzieckiem/osobą towarzyszącą?

Tak, można wyjechać z osobą/osobami towarzyszącymi, jednak grant z programu Erasmus+ przysługuje wyłącznie zakwalifikowanemu na wyjazd pracownikowi WSR.

Jestem wykładowcą akademickim, ile godzin wykładów muszę zrealizować podczas wyjazdu dydaktycznego typu STA na uczelni partnerskiej?

Minimum 8 godzin.

Chciałbym/-abym zrealizować wyjazd dydaktyczny STA w uczelni, z która nie mamy podpisanej umowy. Czy jest to możliwe?

Wyjazdy dydaktyczne STA można realizować wyłącznie do uczelni z którą WSR ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną.

Chciałbym/-abym zrealizować wyjazd szkoleniowy STT/wyjazd typu Staff Week w uczelni, z którą nie mamy podpisanej umowy. Czy jest to możliwe?

Tak, jest to możliwe, o ile uczelnia przyjmująca wyrazi na to zgodę.

Chcę wyjechać na konferencję naukową/kongres międzynarodowy. Czy jest możliwość sfinansowania mojego wyjazdu z programu Erasmus+?

Nie ma takiej możliwości.

Jestem wykładowcą akademickim, czy mogę w ramach programu Erasmus zrealizować mobilność szkoleniową typu STT?

Tak, jest taka możliwość.

Czy mogę złożyć więcej niż jeden wniosek o wyjazd w danym roku akademickim?

Tak, można, lecz nie jest to tożsame z uzyskaniem zgody Komisji Rekrutacyjnej na kolejne wyjazdy. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

Czy mogę ponownie wyjechać do tej samej instytucji?

Tak, można realizować wyjazdy szkoleniowe (STT) i dydaktyczne (STA) w tych samych instytucjach, należy jednak pamiętać, by sam program szkolenia był każdorazowo inny.

Gdzie mogę znaleźć oferty szkoleń STT/ wydarzenia typu Staff Week/International Week?

Zajrzyj tu: staffmobility.eu
Ponadto uczelnie partnerskie przysyłają aktualne ogłoszenia o takich wydarzeniach organizowanych u siebie – zapytaj o nie w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej.

Jakie działania mogą/nie mogą być zakwalifikowane jako wyjazd STT?

  • celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu, które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia, a z programu tego wynika, że celem udziału w szkoleniu jest podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji pracownika;
  • głównym celem wyjazdu nie może być przeprowadzenie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską;
  • głównym celem wjazdu nie może być monitorowanie postępów studentów przebywających w uczelni zagranicznej;

Czy mogę zrealizować wyjazd na Erasmusa w okresie letnich wakacji?

Nie. Wyjazd musi się odbyć podczas trwania roku akademickiego na danej uczelni. Wyjątkiem są cykle wakacyjnych szkoleń np. językowych, prowadzonych przez niektóre uczelnie.

Jestem pracownikiem administracyjnym. Czy na czas wyjazdu na Erasmusa muszę wypisywać wniosek urlopowy?

Nie, ponieważ pobyt na wymianie akademickiej jest realizacją części obowiązków służbowych poza siedzibą uczelni. Jednakże jeśli pracownik chce przedłużyć swój wyjazd z innych powodów, niż udokumentowany pobyt na uczelni przyjmującej (np. chęć zwiedzania kraju/miasta/regionu), wówczas na dni spędzone poza uczelnią musi wypisać wniosek urlopowy.

Od czego zależy wysokość przyznanego mi stypendium z programu Erasmus?

Wysokość stypendium zależy stawki przyznanej na dany rok przez Komisję Europejską od grupy krajów, jest ona mnożona przez liczbę dni pobytu. WSR finansuje z programu wyjazdy trwające do 5 dni roboczych.

Czy WSR zwraca pieniądze za koszty podróży na wyjazd na Erasmusa?

Nie, WSR nie zwraca oddzielnie uczestnikom kosztów za podróż, jednak każdemu uczestnikowi przysługuje oprócz stypendium (grantu) ryczałt na podróż z programu, w wysokości zależnej od odległości. Więcej informacji znajduje się w Regulaminie przyznawania, finansowania i realizacji stypendiów w kategorii wyjazdy pracowników (ST) w programie Erasmus + dostępnym na stronie Wyjazdy wykładowców >>

Czy aby otrzymać grant z programu, muszę mieć konto walutowe w EUR?

Nie jest to konieczne, lecz znacznie ułatwia sprawę i obniża koszty (m.in. przewalutowania) gdyż stypendium uczestnika wypłacane jest w EUR. Można także korzystać z kont multiwalutowych typu Revolut.

Czy przed wyjazdem muszę zorganizować sobie ubezpieczenie? Jakiego rodzaju?

Ubezpieczenie od kosztów leczenia oraz NNW na okres wyjazdu za granicę – Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne na terenie UE zapewnia Karta EKUZ, którą można bezpłatnie wyrobić w siedzibie oddziału NFZ. Nie pokrywa ona jednak wszystkich kosztów, dlatego warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie.

Jakie dokumenty muszę przedłożyć, aby się rozliczyć z wyjazdu?

Są to:

  • Wypełniony i podpisany przez uczestnika, rektora WSR i uczelnię przyjmującą Staff Mobility Agreement
  • Podpisany przez uczelnię przyjmującą Letter of Confirmation z dokładnymi datami pobytu; lub certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu (w przypadku udziału w wydarzeniu typu Staff Week)
  • Wypełnienie ankiety on-line EU Survey, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia (Uczestnik, który nie złoży indywidualnego raportu, może zostać wezwany do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego dofinansowania UE)
  • Złożenie indywidualnego, pisemnego raportu z wyjazdu (w przypadku, gdy w jednym wyjeździe brało kilka osób, może być to jeden raport).

GDPR

    Skip to content