Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Erasmus – studia i praktyki FAQ

Jak aplikować na wyjazdy w ramach Erasmusa w WSR?

Każdego roku, zazwyczaj na jesieni (nabór na semestr letni) i na wiosnę (nabór na semestr zimowy) w WSR rozpoczyna się nabór na wyjazdy. Należy do podanej w ogłoszeniu o naborze daty dostarczyć do BWM dwa wypełnione i podpisane formularze aplikacyjne – jeden w języku polski, drugi w angielskim. Po wyznaczonym terminie komisja rekrutacyjna dokonuje wyboru kandydatów, o wynikach rekrutacji uczestnicy informowani są droga mailową lub telefoniczną przez Kierownika BWM.
W przypadku, gdy zostaną w danym roku wolne miejsca oraz środki finansowe, WSR uruchamia dodatkowy nabór na wyjazdy.

Jakie są terminy aplikacji o wyjazd na studia i/lub praktykę na uczelniach partnerskich?

Termin składania aplikacji uczelnie przyjmujące umieszczają na swoich stronach internetowych, zwykle w zakładce „International” „Erasmus” lub „Incoming students”.

Czy studenci studiów niestacjonarnych mogą się ubiegać o wyjazd na Erasmusa?

Tak, studenci niestacjonarni są uprawnieni do ubiegania się o wyjazdy Erasmusa.

Jestem obcokrajowcem, studiuję w WSR. Czy przysługuje mi wyjazd na Erasmusa?

Tak, obcokrajowcy będący studentami WSR są uprawnieni do ubiegania się o wyjazdy na Erasmusa.

Jestem studentem pierwszego roku studiów licencjackich/magisterskich jednolitych, czy mogę się starać o wyjazd na Erasmusa?

Nie. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich oraz pierwszego roku studiów II stopnia.

Czy mogę wyjechać na Erasmusa, będąc na urlopie dziekańskim?

Nie. Urlop dziekański wyklucza możliwość wyjazdu na studia lub/i praktyki w ramach Programu Erasmus. Student nie może zostać skierowany na częściowe studia zagraniczne podczas urlopu dziekańskiego.

Jak wysoką średnią muszę mieć, żeby się zakwalifikować na wyjazd?

Nie ma wyznaczonego minimum. Wysoka średnia jest dodatkowym atutem wtedy, gdy jest więcej chętnych niż miejsc. Ponieważ średnia wlicza się do punktacji, może decydować o zakwalifikowaniu na wyjazd do wybranej uczelni.

Jaki jest kod Erasmusa WSR?

Kod Erasmusa (ang. Erasmus code) Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie to PL WARSZAW86.

Co mam zrobić, gdy chcę pojechać do uczelni, z którą WSR nie ma podpisanej umowy

W pierwszej kolejności skontaktuj sie z Koordynatorem programu Erasmus+ i przedstaw mu wybrany uniwersytet. Jeżeli posiadasz kontakty na wybranym uniwersytecie które mogłyby ułatwić podpisanie umowy wspomnij o nich. Komisja kwalifikacyjna na pewno weźmie pod uwagę jeżeli z Twojej inicjatywy zostanie podpisana umowa z uniwersytetem na który chcesz pojechać.

Czy za studia za granicą trzeba płacić?

Nie. Zgodnie z zasadami programu Erasmus+, od studenta przyjeżdżającego na studia w ramach Erasmusa uczelnia przyjmująca nie pobiera opłaty za studia (czesnego). Od studenta Erasmusa uczelnia może pobierać tylko pewne opłaty standardowo pobierane od wszystkich studiujących, np. za wydanie legitymacji, za obowiązkowe ubezpieczenie studenckie itp.

Czy w czasie pobytu na Erasmusie muszę opłacać czesne w WSR?

Nie. Studenci wyjeżdżający na Erasmusa są zwolnieni z opłat czesnego w WSR na czas swojego pobytu za granicą, pod warunkiem złożenia podania o nienaliczanie czesnego – wzór dostępny jest w zakładce „Wyjazdy studentów”.

Jaka jest minimalny okres, na jaki student może wyjechać na praktykę na praktykę w ramach Erasmusa?

Minimalny okres odbywania praktyki w ramach programu Erasmus+ to 60 dni (2 miesiące).

Czy można podjąć praktykę w oddziale firmy zagranicznej, międzynarodowej w Polsce?

Niestety nie. Praktyka powinna odbyć się w instytucji za granicą.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odbycia praktyki w polskiej instytucji posiadającej siedzibę za granicą, zadania stawiane studentowi podczas realizacji programu praktyki muszą gwarantować pracę w międzynarodowym środowisku oraz rozwój kompetencji właściwych dla pracy w takim środowisku.

Byłam/em już na Erasmusie. Czy mogę ubiegać się ponownie o wyjazd?

Jest to zależne od tego jak długo trwał poprzedni wyjazd i na jakim stopniu studiów był realizowany. Każdy student na każdym stopniu studiów posiada tzw. kapitał mobilności, jest to:
12 miesięcy w przypadku studiów I i II stopnia
24 miesiące w przypadku studiów magisterskich jednolitych
Jeśli kapitał ten nie został wykorzystany to student może aplikować o ponowny wyjazd w ramach Erasmusa.

Jak dobrze powinienem/powinnam znać język kraju, do którego chcę wyjechać?

Znajomość języka musi być na tyle dobra, aby pozwoliła Ci na studiowanie na danej uczelni (brać udział w zajęciach, zdawać egzaminy) lub bezproblemowe komunikowanie się ze współpracownikami w przypadku praktyk. Często uczelnie organizują specjalne intensywne kursy językowe które odbywają się przed rozpoczęciem zajęć oraz/lub w trakcie semestru.
Niektóre uczelnie oferują zajęcia w języku angielskim, jednak nie wszystkie mają takie przedmioty w ofercie, lub mają je w ograniczonej liczbie. Zanim zdecydujesz się na naukę w danej uczelni, upewnij się, że w ramach Twojego kierunku zajęcia na tej uczelni prowadzone są w języku, którym władasz w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Chciałabym/chciałbym skrócić swój pobyt na Erasmusie. Co należy zrobić?

Należy jak najszybciej skontaktować się z BWM i poinformować o konieczności skrócenia pobytu mailem lub telefonicznie. W zależności od tego, o ile wyjazd jest skrócony, należy liczyć się z koniecznością zwrotu części lub całości stypendium. Ta ostatnia sytuacja nastąpi, jeśli student nie zrealizował minimalnego okresu wyjazdu (na studia – 3 miesiące, na praktyki – 2 miesiące).
Istnieją sytuacje niezależne od studenta, tj. np. choroba, wypadek, które zmuszają do nagłego skrócenia pobytu. Taka sytuacja nazywana jest „siłą wyższą”.

Co to jest siła wyższa?

Jest to nieprzewidywalna, nadzwyczajna i niezależna od studenta sytuacja związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem. Jeśli pobyt studenta trwał krócej niż minimalny okres wyjazdu w ramach Erasmusa do zakwalifikowania danego przypadku do kategorii siły wyższej konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Narodowej Agencji programu Erasmus w Warszawie. W tym celu WSR kontaktuje się z NA z odpowiednim pismem, do którego dołączona jest stosowna dokumentacja (medyczna, policyjna, itp.) potwierdzająca zaistnienie nieszczęśliwego zdarzenia, zaświadczenie z instytucji przyjmującej o czasie trwania pobytu na wymianie oraz (jeśli dotyczy) informacja o szacowanych kosztach poniesionych przez uczestnika w związku z wyjazdem i pobytem kraju docelowym.

Czy podczas wyjazdu na studia mam zagwarantowane zakwaterowanie?

Instytucja przyjmująca może zapewnić zakwaterowanie (np. w akademiku), ale nie jest do tego zobowiązana. Tę kwestię uczestnik powinien załatwić długo przed wyjazdem. Zasady Erasmusa+ nie nakładają na instytucję przyjmującą obowiązku zapewnienia studentom/praktykantom zakwaterowania, ale instytucja ta powinna przynajmniej udzielić informacji o możliwościach jego znalezienia w danym mieście.

Kiedy należy dokonać zmian do Learning Agreement (sekcja during the mobility)?

Zmian należy dokonać w ciągu miesiąca od rozpoczęcia zajęć/praktyki w instytucji zagranicznej. W przypadku studiów, zmiany można dodatkowo dokonać w ciągu miesiąca od rozpoczęcia kolejnego semestru na uczelni partnerskiej.

Jestem w trakcie realizacji wyjazdu na semestr na studia. Chciałbym/chciałabym przedłużyć swój pobyt o kolejny semestr. Czy jest taka możliwość? Co powinienem/powinnam zrobić?

Tak, jest taka możliwość, o ile uczelnia przyjmująca wyrazi na to zgodę. Aby przedłużyć pobyt o kolejne miesiące w ramach jednego roku akademickiego należy uzyskać zgodę uczelni partnerskiej i macierzystej, uzgodnić „Learning Agreement” na kolejny okres i podpisać kolejną umowę finansową/aneks do umowy na nowy okres.
Wniosek o przedłużenie okresu pobytu na studiach za granicą  powinien być zgłoszony do BWM, przynajmniej na miesiąc przed końcem okresu mobilności.

Jak należy rozliczyć się z wyjazdu na Erasmusa?

Aby rozliczyć się z wyjazdu na studia należy:

 • dostarczyć do BWM oryginał potwierdzenia pobytu („Letter of Confirmation”) z dokładnymi datami, wystawione przez uczelnię zagraniczną w ciągu 2 tygodni od zakończenia studiów na Erasmusie.
 • dostarczyć do BWM Transcript of Records
 • dostarczyć do BWM część „after the mobility” Learning Agreement,
 • wypełnić test językowy online „po mobilności”
 • wypełnić ankietę – raport online
 • dostarczyć indywidualny raport uczestnika – opisowy, lub w postaci ankiety (wzór dostępny w BWM)

Aby rozliczyć się z wyjazdu na praktyki należy:

 • dostarczyć do BWM oryginał potwierdzenia pobytu („Letter of Confirmation”) z dokładnymi datami, wystawione przez uczelnię zagraniczną w ciągu 2 tygodni od zakończenia praktyki
 • dostarczyć do BWM część „after the mobility” Learning Agreement, lub zaświadczenie o odbyciu praktyk, wystawione przez instytucję, w której student odbywał praktykę
 • w przypadku, gdy zaliczana była praktyka obowiązkowa – dostarczyć do Dziekanatu WSR podpisany program praktyk i kartę praktyk (wersja polska)
 • wypełnić test językowy online “po mobilności”
 • wypełnić ankietę – raport online
 • dostarczyć indywidualny raport uczestnika – opisowy, lub w postaci ankiety (wzór dostępny w BWM)

Jakie są konsekwencje niezaliczenia jakiegoś przedmiotu na wyjeździe z programu Erasmus?

Z punktu widzenia rozliczenia finansowego z wyjazdu, nie ma to żadnego znaczenia, pod warunkiem złożenia w BWM potwierdzenia pobytu. Natomiast z punktu widzenia merytorycznego– należy skontaktować się w tej sprawie z koordynatorem uczelnianym. Każdy przypadek na każdym wydziale jest rozpatrywany indywidualnie.

Posiadam certyfikat językowy, czy jestem zwolniony/a z testu na platformie Erasmus+ OLS (Online Linguistic Support)?

Posiadanie jakiegokolwiek certyfikatu językowego, czy innej formy potwierdzającej znajomość języka, jak również odbycie podobnego testu przy okazji poprzedniego wyjazdu w ramach Erasmusa, nie zwalnia studenta z testu językowego na platformie OLS. Jest to obowiązkowa część wyjazdu warunkującą wypłatę stypendium.

Ukończyłam/em studia na WSR. Czy mogę ubiegać się o wyjazd na praktykę absolwencką?

Niestety, po zakończeniu studiów nie ma możliwości aplikowania o wyjazd w ramach programu Erasmus. Wyjazdy absolwenckie są możliwe do realizacji, jeśli student zaaplikuje na ostatnim roku studiów przed obroną pracy dyplomowej.

Zostałem zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+. Czy powinienem założyć konto walutowe w EUR? Czy można założyć konto za granicą?

Stypendium w ramach programu Erasmus+ jest wypłacane w walucie euro, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze konta bankowego. Konto można założyć zarówno w Polsce jak i za granicą.

Podczas pobytu na Erasmusie zauważyłem, że mój pobyt będzie dłuższy/krótszy niż ten ustalony w umowie finansowej. Czy powinienem to gdzieś zgłosić wcześniej?

Tak. Należy niezwłocznie się skontaktować z BWM, jeszcze przed zakończeniem swojego pobytu na Erasmusie. Zmiany w długości pobytu nawet o kilka dni mogą wpłynąć na wysokość stypendium. Po powrocie z wyjazdu nie będzie możliwe dokonanie zmian w wysokości dofinansowania.

Stypendium Erasmus a rozliczenie podatkowe.

Stypendium w ramach programu Erasmus+, które student otrzymuje na wyjazd na studia i/lub praktyki jest zwolnione z opodatkowania.

Wyjazd Erasmus+ a ubezpieczenie

Program ERASMUS+ zaleca obowiązkowe ubezpieczenia: a) uzyskanie dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE (tzw. EKUZ); b) uzyskanie dokumentu ubezpieczenia – od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej (to w szczególności dla studentów fizjoterapii) – na czas podróży i pobytu na studiach i/lub praktykach.

GDPR

  Skip to content