Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ratownictwo Medyczne

Ratownictwo Medyczne to kierunek przyszłości, którego głównym celem jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek ochrony zdrowia. Jest to kierunek nie tylko do pracy w zawodzie ale również jest idealny dla osób szukających studiów w kierunku samorozwoju.

Wiek nie ma znaczenia. Zarówno osoby prosto po szkołach średnich, jak i osoby podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe np. żołnierze, strażacy,  policjanci ale także Ci którzy znajdą w tym kierunku swoje powołanie i pasję.

Co nas wyróżnia?

 • Wieloletnia tradycja w ramach Medycznego Studium Zawodowego w Warszawie.
 • Wybitni specjaliści, praktycy, profesorowie o międzynarodowej sławie.
 • Wymiany międzynarodowe studentów w ramach programu Erasmus+.
 • Realizacja praktyk w renomowanych placówkach medycznych w Warszawie.
 • Zajęcia prowadzone na Uczelni w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
 • Wykorzystanie platformy zdalnego nauczania Office365.
 • Atrakcyjny system stypendialny.

 

W ramach wieloletniej tradycji  Medycznego Studium Zawodowego wykształciliśmy ratowników medycznych  na poziomie policealnym. Te doświadczenia przenieśliśmy  na poziom studiów wyższych i przekazujemy naszym studentom bogatą wiedzę i doświadczenie.

Pozyskaliśmy wybitnych specjalistów, profesorów o międzynarodowej sławie. Połączenie naszego doświadczenia i niezwykłej wiedzy nauczycieli akademickich jest gwarancją uzyskania najwyższych możliwych kwalifikacji w tym zawodzie.

Wiedza i umiejętności, które pozyska student Wyższej Szkoły Rehabilitacji, to unikalna inwestycja także we własne zdrowie i najbliższych, a to jest bezcenne.

To wszystko przekłada się to na dobre perspektywy zawodowe, pewność i stabilność dla siebie i rodziny.

Absolwent kierunku Ratownictwo Medyczny może podjąć pracę w zespołach  ratownictwa medycznego, w państwowym ratownictwie medycznym, na rozmaitych oddziałach szpitalnych, w służbach mundurowych, w domach opieki, hospicjach czy firmach świadczących transporty medyczne.

Przedmioty realizowane na kierunku Ratownictwo Medyczne  Pobierz >>

Tabela opłat dla naboru 2021/2022

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 ROK2 ROK3 ROK
1 rata7755zł7910zł8070zł
2 raty3980zł4060zł4140zł
3 raty775zł790zł805zł

Informacja

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 882), zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. ma stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu;
 3. wykazuje się znajomością języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu w Polsce;
 4. oraz spełnia następujące wymagania:
  •  rozpoczęła przed dniem 1 października 2019 r. studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub:
  • rozpoczęła po roku akademickim 2018/2019 studia wyższe przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego, prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695), i uzyskała tytuł zawodowy licencjata oraz złożyła z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego, zwany dalej “PERM”, lub:
  • rozpoczęła przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny, lub:
  • posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego, i uzyskała prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, lub:
  • posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

Szczegółowy zakres treści i standardów kształcenia oraz organizacja studiów zawarte są w poniższym dokumencie:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (sejm.gov.pl) >>

GDPR

  Skip to content