Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

(Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej)

Studia podyplomowe przeznaczone dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne uzyskane podczas studiów na kierunkach pedagogicznych.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz uzyskanie kwalifikacji w zakresie realizacji kompleksowej realizacji obszarów dydaktycznych , wychowawczych i społecznych.

Studia maja charakter kwalifikacyjny – absolwent uzyskuje uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i klas 1-3 szkoły podstawowej. Zgodnie z §3 ust.1i §4 ust 1 Rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Co wyróżnia ofertę studiów podyplomowych realizowanych przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie?

Program studiów został opracowany prze nauczycieli praktyków, trenerów i edukatorów prowadzących szkolenia w obszarze edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej. Zebrane zapotrzebowanie nauczycieli na formy doskonalenia, znalazły swoje odzwierciedlenie w programie studiów. Jednym słowem tylko w naszej uczelni program studiów zapewni słuchaczom rzeczywiste i praktyczne kompetencje niezbędne w zawodzie nauczyciela. Kolejnym i najważniejszym aspektem wyróżniającym nasz program studiów są 4 moduły kompetencji:

 • Moduł kompetencji interpersonalnych
 • Moduł kompetencji pedagogiczno-psychologicznych
 • Moduł kompetencji metodycznych i dydaktycznych
 • Moduł kompetencji praktycznych w poznawczym, emocjonalnym, społecznym, fizycznym i artystycznym obszarze wielokierunkowego rozwoju dziecka.

Program studiów został wzbogacony o treści związane z obszarem Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w zakresie wspierania i terapii dziecka.

Autorski program studiów pozwala przyszłym nauczycielom odpowiedzieć sobie na pytanie: Kim jest Nauczyciel w dzisiejszym systemie edukacji? Jakie predyspozycje zawodowe powinien posiadać, aby być dla dziecka „refleksyjnym praktykiem”? Pozwala również zmierzyć się z własnymi umiejętnościami interpersonalnymi, obszarami wymagającymi wsparcia tak, aby „stanąć za dzieckiem i prowadzić go na drodze do prawdy, dobra i piękna” w sposób w jaki mówi o tym podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

PROGRAM:

Moduł kompetencji interpersonalnych.
To najważniejszy i innowacyjny moduł, z treściami którego powinien zmierzyć się każdy przyszły nauczyciel. Ten moduł warunkuje pozostałe predyspozycje wymagane od nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Ćwiczenia praktyczne koncentrują się wokół samoświadomości, rozwoju osobistego, umiejętności komunikacyjnych, motywacji oraz autoprezentacji. Są to umiejętności kluczowe w pracy nauczycieli a pozyskana wiedza i sprawności pozwalają na realizację najważniejszych aspektów wychowania i rozwoju społecznego dziecka. Nauczyciel, który rozumie i właściwie zarządza własnymi emocjami potrafi nauczyć dziecko doświadczać, rozumieć i odpowiednio reagować na jego własne emocje. Moduł ten służy również właściwej komunikacji z rodzicami, ze współpracownikami a przede wszystkim z dzieckiem żyjącym w dobie globalizacji. Umiejętności interpersonalne zapobiegają wypaleniu zawodowemu, pozwalają utrzymać motywację własną na odpowiednim poziomie oraz tworzyć takie sytuacje edukacyjne, aby każdy wychowanek czy uczeń, uczył się w najlepszy dla siebie sposób. Ostatecznie kompetencje z modułu pierwszego, pozwalają nawiązywać relacje z drugim człowiekiem, oparte na ponadczasowych wartościach i filozofii personalizmu. Wraz z pozostałymi modułami pozwalają zobaczyć i doświadczyć holistycznego obrazu dziecka co stanowi punkt wyjścia dla wychowania i skutecznej edukacji.

Moduł kompetencji pedagogiczno – psychologicznych. Zadaniem każdego nauczyciela jest dostrzeganie wyjątkowości każdego dziecka. Kiedy nauczyciel pracuje z grupą wychowanków powinien prowadzić dziecko i w taki sposób, aby każde indywidualnie mogło odnieść swój mniejszy czy tez większy sukces. Wszystkie obszary wymagające wsparcia w rozwoju to główne zadanie nauczycieli. Nie zawsze w placówce dostępni sa pedagodzy wspierający czy specjaliści, najczęściej nauczyciel zostaje sam z dysfunkcja swojego ucznia. Moduł drugi ma za zadanie przygotować nauczyciela do wnikliwej diagnozy i obserwacji dzieci, do badania wzrostu umiejętności, do przygotowania programów wspierających rozwój dziecka. To nauczyciel powinien dostrzec pierwsze symptomy zaburzeń w określonych sferach rozwoju. Prowadzenie zajęć z uwzględnieniem elementów terapii zajęciowej, pozwolą nauczycielom na rzetelną, wnikliwą i indywidualną prace z dzieckiem. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz rewalidacja to najskuteczniejszy sposób na zaburzone percepcje dziecka i wspomaganie jego rozwoju. Największa grupę zaburzeń stanowią dysfunkcje związane z mową dziecka, stąd zaproponowane w module, praktyczne zajęcia związane z logo rytmiką. W module drugim znalazły się także treści związane ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystkie powyższe umiejętności to niezbędne kompetencje nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz edukacji dziecka w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Moduł kompetencji metodycznych. Zajęcia koncentrują się wokół klasycznej metodyki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Uwzględniają wiele badań, doświadczeń i eksperymentów dzięki temu, dziecko może uczyć się w najlepszy dla siebie sposób. Zajęcia prowadzone w sposób praktyczny, pokazują np., metodę profesora Rocławskiego, czy Ireny Majchrzakowej. Słuchacze poznają nowatorskie metody nauki czytania i pisania. Metodyki przedmiotów wnoszą wiele niekonwencjonalnych technik nauczania.. Matematyka – opiera się na dziecięcej matematyce profesor Gruszczyk – Kolczyńskiej, uwzględniającej praktyczne działania matematyczne. Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności w twórczy i kreatywny sposób łączą teorię z praktyką.

Moduł kompetencji praktycznych w zakresie poznawczego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i artystycznego obszaru rozwoju dziecka. Zajęcia praktyczne, ich pomysłowość, intensywność oraz kreatywność warunkują ciekawie poprowadzone zajęcia z dziećmi. Mają niebagatelny wpływ na autorytet nauczyciela oraz obraz nauczyciela w oczach rodziców. Moduł czwarty to oczywiście najciekawszy obszar służący przekazaniu praktycznych umiejętności słuchaczom. To recepta na najskuteczniejszą edukację dzieci, które mogą dzięki temu doświadczać, poznawać otaczający świat i jego wielowymiarowość. Zajęcia warsztatowe koncentrują się wokół wszystkich rodzajów edukacji w przedszkolu i szkole a także dotyczą bezpośrednio wszystkich obszarów rozwoju dziecka.

ORGANIZACJA:
Czas trwania studiów – 3 semestry
Ilość godzin

 • 350 godzin praktycznych, warsztatowych
 • 45 godzin E-learningu
 • 20 godzin Projekt własny studenta, praca dyplomowa
 • 20 godzin Warsztaty dedykowane
 • 150 godzin Praktyk

W sumie 585 godzin dydaktycznych, z czego 80% to zajęcia praktyczne.

Cena 4200 PLN

KADRA:

Magdalena Skórkowska – kierownik studiów, coach, właściciel firmy szkoleniowej Edu - Tera, certyfikowany trener w oświacie, pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, współautorka programu wychowania przedszkolnego „Esy - floresy - dziecięce sukcesy” do pakietu ,,Zgaduję, rysuję, maluję” Wydawnictwa Olesiejuk. W swoim życiu zawodowym kieruje się przekonaniem, że najważniejsze jest dostrzeżenie wyjątkowości każdego człowieka a także dostosowanie działań do jego indywidualnych potrzeb.

Kwalifikacje:

Absolwentka studiów podyplomowych „Studium Coachingu”, studiów pedagogicznych na Wydziale Resocjalizacji i Rewalidacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika terapeutyczna oraz kierunku terapia zajęciowa w Niepublicznym Medycznym Studium Terapii Zajęciowej. Ukończyła certyfikowany kurs trener w oświacie organizowany przez Instytut Raabe. Od 2000 roku prowadzi firmę Asocjacja Edukacyjno - Terapeutyczna „Edu - Tera”, która dzięki współpracy z edukatorami wspiera warsztat pracy pedagogów w całej Polsce.

Specjalizacja trenerska

 • efektywna komunikacja interpersonalna,
 • efektywne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów,
 • inteligencja emocjonalna i społeczna,
 • umiejętności interpersonalne
 • umiejętności coachingowe w edukacji i wychowaniu

Danuta Chrzanowska - nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem, zatrudniona w przedszkolu. Od 17 lat pełni funkcje doradcy metodycznego wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej .Jest współautorką książek „Ten piękny tajemniczy świat – edukacja ekologiczna w przedszkolu” i „Radomskie innowacje w edukacji regionalnej”. Swoje pomysły i rozwiązania metodyczne publikuje w czasopismach dla nauczycieli. Jako praktyk z doświadczeniem prowadzi zajęcia ze studentami na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Współautorka przewodników metodycznych dla nauczycieli, do pakietów „Zgaduję, rysuję, maluję” Wydawnictwa Olesiejuk. Autorka pakietów diagnostycznych dla dzieci 3 i 4 – o letnich opracowanych dla wydawnictwa PWN.

Kwalifikacje:

Ukończyła Akademię Świętokrzyską na Wydziale Pedagogicznym o kierunku wychowanie przedszkolne oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki . Edukator, trener programu „Klucz do uczenia się”, lider projektu „Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS) i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole”. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) w projekcie „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu.

Katarzyna Kozłowska - nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Radomiu,

 • nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Wydział Nauk Społecznych, kierunek Pedagogika
 • opiekun nad słuchaczkami Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu – przygotowanie do zawodu nauczyciela
 • opiekun praktyk studentów Politechniki Radomskiej oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - sprawowanie nadzoru nad praktyką ciągłą
 • Nauczyciel indywidualny w ramach projektu ,,Z problemami do poradni – zajęcia dla uczniów/uczennic korzystających z poradni psychologiczno-pedagogicznych w Radomiu
  w latach 2010-2012” (zadanie 5:– indywidualna terapia pedagogiczna – usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, stymulacja ogólnego rozwoju dziecka, wyrównywanie szans edukacyjnych)
 • ekspert w pracach nad projektem ,,Mamo, tato co wy na to? innowacyjny program wychowania przedszkolnego” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość oświaty), którego założeniem był wzrost poziomu wiedzy dotyczącej przedsiębiorczości, ekonomii, ekologii, rozwoju społecznego i techniki wśród dzieci w wieku przedszkolnym
 • ekspert w pracach nad projektem ,,Staś i Zosia w szkole - innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu” będącego kontynuacją projektu ,,Mamo, tato co wy na to? innowacyjny program wychowania przedszkolnego”
 • autorka przewodników metodycznych dla nauczycieli do pakietów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym ,,Zgaduję, rysuję, maluję” Wydawnictwa Olesiejuk - autorka programu własnego dla potrzeb placówki ,,Edukacja europejska dla dzieci 5-6 letnich małymi kroczkami do Unii Europejskiej”
 • autorka programu własnego ,,Ten piękny tajemniczy świat – edukacja ekologiczna dla dzieci w wieku przedszkolnym”
 • autorka pakietów diagnostycznych dla dzieci 3- i 4-letnich
 • autorka materiałów dla nauczycieli publikowanych w czasopismach pedagogicznych
 • trener współpracujący z firmami szkoleniowymi.

Paulina Gularska – Misiak - certyfikowany trener w oświacie, pedagog specjalny, arteterapeuta w zakresie sztuk plastycznych, autorka i współautorka przewodników metodycznych dla nauczycieli do pakietu ,,Zgaduję, rysuję, maluję” Wydawnictwa Olesiejuk. Jej celem jest wzbogacenie działań Kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli o kreatywne i twórcze sposoby pracy z dzieckiem, pomoc w zdobywaniu praktycznych umiejętności arteterapeutycznych i plastycznych potrzebnych m.in. w celu wdrożenia odpowiednich punktów Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Kwalifikacje:

Paulina Gularska - Misiak jest absolwentką studiów pedagogicznych na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna oraz artetrapia w zakresie sztuk plastycznych. Ukończyła również certyfikowany kurs trener w oświacie organizowany przez Instytut Raabe. Od 2008 roku współpracuje z firmą Edu- Tera, gdzie z powodzeniem prowadzi warsztaty i szkolenia dla rad pedagogicznych w całej Polsce.

Specjalizacja trenerska:

 • wdrażanie nowatorskich i kreatywnych metod plastycznych i arteteraputycznych do codziennej pracy nauczyciela przedszkola i szkoły.
 • kreatywność i twórcze myślenie
 • pedagogika specjalna

Kierownik studiów:

Magdalena Skórkowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZASADY NABORU:

Studenci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Warunkiem koniecznym do zapisania się na Uczelnię jest rejestracja online
Złożenie wymaganych dokumentów w ciągu 14 dni od momentu zalogowania się.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Karta ewidencyjna drukowana po zakończeniu rekrutacji online
 2. Podanie
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał nie jest przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 4. Kopia suplementu do dyplomu (dla dyplomów wydanych po 1 stycznia 2005r., oryginał nie przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 5. W przypadku kierunków, na których wymagane jest przygotowanie pedagogiczne prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego nabycie tych kwalifikacji.
 6. Kserokopia dowodu wniesienia wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej
 7. Kserokopia dowodu osobistego
 8. Deklaracja płatności
 9. Dwa egzemplarze umowy o warunkach płatności

Opłaty:

 • opłata za wpisowe: 100
 • opłata rekrutacyjna: 50
 • opłata za studia za 3 semestry z góry: 4200 zł (1×4200)
 • opłata za studia semestralna: 1400
 • opłata za studia ratalna:

DLA ABSOLWENTÓW WSR 10% ZNIŻKI ORAZ BRAK OPŁATY WPISOWEJ
UCZESTNICY KONFERENCJI PEDAGOGICZNEJ WSR – brak opłaty wpisowej

LICZBA MIEJSC: 30

W przypadku zebrania się grupy poniżej 15 osób studia mogą zostać odwołane (opłata rekrutacyjna i wpisowe podlegają zwrotowi) lub koszty studiów mogą ulec podwyższeniu po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z każdym kandydatem.

Kontakt z Działem Studiów Podyplomowych

Dziekanat studiów podyplomowych

poniedziałek – nieczynne
wtorek – piątek 10.00 – 15.00

tel.: 22 535-01-43, 22 535-01-44

fax: 22 397-41-62

Dziekanat mieści się na parterze w pokoju nr 16.

Główny specjalista ds. studiów podyplomowych

mgr Anna Antoniszyn

tel: 22 535-01-43

tel:  531-115-452

studiapodyplomowe@wsr.edu.pl

Pokój nr 16