Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Postępy Nauk o Zdrowiu

Postępy Nauk o Zdrowiu 2/2020Pragniemy niniejszym poinformować, że Wyższa Szkoła Rehabilitacji jest wydawcą nowego czasopisma naukowego Postępy Nauk o Zdrowiu. Swoją tematyką publikacyjną ma ono obejmować szeroko rozumiane problemy nie tylko rehabilitacji, fizjoterapii, ratownictwa medycznego czy dietetyki a więc tych kierunków kształcenia, które są rozwijane w naszej Uczelni lecz także fizjologii, biochemii, genetyki, farmacji i innych jako nauk podstawowych związanych z postępem medycyny we współczesnym świecie.

Celem czasopisma jest umożliwienie dostępu do publikacji własnych badań i osiągnięć naukowych pracownikom Uczelni, a szczególnie młodej rozwijającej się dydaktycznie kadrze magistrów, inżynierów czy doktorów starających się o uzyskanie i zdobywanie stopni naukowych poprzez otwieranie np. przewodów doktorskich. Możliwości publikowania  w naszym czasopiśmie są jednocześnie otwarte i dostępne dla wszystkich autorów, nie tylko wywodzących się z obszaru naszej Uczelni ale i z innych jednostek badawczych i dydaktycznych.

Artykuły powinny być napisane językiem naukowym a jednocześnie zrozumiałym dla niespecjalistów w danej dziedzinie. Czasopismo ukazuje się dwa razy w roku kalendarzowym.

Zachęcamy by wszyscy zainteresowani wykorzystywali tę możliwość publikacyjną, zdobywali stopnie naukowe i rozwijali twórczo swą warsztatową problematykę badawczą.

Komitet redakcyjny

 • REDAKTOR NACZELNY – prof. dr hab. n. med. Jerzy E. Kiwerski
 • Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO – dr Iwona Stanisławska
 • REDAKTOR JĘZYKOWY  – dr Barbara Sokołowska
 • REDAKTOR JĘZYKOWY – mgr Monika Mańkowska
 • SEKRETARZ – mgr Agnieszka Grudzień

Rada naukowa

 • dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Hagner
 • dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz
 • dr hab. n. med. Michał Wiciński
 • dr hab. Wacław Wierzbieniec
 • dr hab. n. biol. Bożena Witek
 • prof. A. Ohry – Tel Aviv University (Izrael)
 • dr Béla Merkely (Węgry)

Redaktorzy tematyczni

 • prof. dr hab. Hanna Czeczot
 • dr hab. Andrzej Kański
 • dr hab. Marek Łyp

Wskazówki techniczne dla autorów

Strona tytułowa powinna zawierać pełen tytuł w języku polskim i angielskim, stopień naukowy, imię i nazwisko autora lub autorów, nazwę i adres ich miejsca pracy, miejsce zamieszkania, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
Do każdego artykułu należy dołączyć streszczenie (max 250 wyrazów)  oraz słowa kluczowe (1-3 słowa) w języku polskim i angielskim.

 • Artykuły należy nadesłać drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru na redakcja@postepynaukozdrowiu.pl w formacie *.doc  lub *.rtf.
 • Do wydawnictwa należy dostarczyć wydruk artykułu w 3 egz. wraz z płytą CD.
 • Zgodnie z zaleceniami MNiSW redakcja powinna być poinformowana stosownym oświadczeniem, że praca nie była  publikowana i nie jest złożona w żadnym innym wydawnictwie, o wkładzie każdego z autorów i źródłach finansowania.
 • Wszystkie rysunki i zdjęcia zamieszczone w dokumencie powinny zostać przesłane jako osobne pliki: format JPG, TIFF, PNG, rozdzielczość 300 DPI. Wymiary tabel i rycin (wyłącznie w odcieniach szarości) nie mogą przekraczać wymiarów 12,4 cm szerokości i 19,26 cm wysokość. Tabele i ryciny powinny być umieszczone w formie elektronicznej.
 • Tabele i ryciny powinny być opatrzone tytułem i ponumerowane cyframi arabskimi.
 • Artykuły, które nie będą miały formy zgodnej z powyższymi wytycznymi, nie będą przyjmowane do wydawnictwa.
 • Zgodnie z opinią Ministerstwa przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” będą uznawane za przejaw nierzetelności naukowej, a wykryte przypadki tego rodzaju  będą eliminowane.
 • Autor powinien podpisać oświadczenie, że praca nie była nigdzie wcześniej publikowana i nie została złożona do druku w innej redakcji.
 • Tekst artykułu nie powinien przekraczać 20 stron standardowego tekstu komputerowego łącznie z bibliografią  (1800 znaków na stronie, 30 wierszy * 60 znaków)  w formacie A4 pisany w jednej kolumnie.
 • Na pierwszej stronie przed tekstem formalnym w lewym górnym rogu winno być umieszczone imię i nazwisko autora lub autorów i afiliacja
 • Tytuł artykułu: czcionka 14 Times New Roman, wyśrodkowany i pogrubiony (tytuł powinien być przedstawiony w języku polskim i angielskim)
 • Cały artykuł czcionka – Times New Roman 12
 • Akapit 1,5 wiersza
 • Marginesy: lewy 3,5 cm,  a pozostałe 2,5 cm.
 • Do każdego artykułu powinna być dołączona bibliografia (wykaz cytowanej literatury wg załączonego układu).

BIBLIOGRAFIA
W tekście powinien być umieszczony w nawiasie kwadratowym numer przypisu, a na końcu artykułu bibliografia uporządkowana alfabetycznie. Skróty czasopism powinny być stosowane wg Index Medicus.

 • Artykuł: 
  Smith J, Politz K, Deval V. The influence of vitamin a on growth of animals. J of Biol Chem 2006; 178: 45-74.
  Starczewski M. Parakajakarstwo – nowy sport na igrzyskach paraolimpijskich. Post Rehab 2013; 1: 63-68.
 • Książka:
  Witek B, Kołątaj A. Zmienność jako zjawisko biologiczne. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; 2014.
 • Rozdział w książce:
  Kowalski M. Spina bifida. W: Kiwerski J. [red.] Schorzenia i urazy kręgosłupa. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1997. s.23-48.

Wskazówki są zgodne z jednolitymi wymaganiami dotyczącymi prac złożonych do druku w czasopismach biomedycznych, opracowanych przez Komitet Wydawców Czasopism Biomedycznych >>

GDPR

  Skip to content