Opłaty za studia

Opłaty za studia

Drodzy Studenci!

Przypominamy, że każdy student opłaty wnosi na indywidualny rachunek bankowy dostępny w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce finanse.

W przypadku wpłaty na konto ogólne Uczelni prosimy o jak najszybsze dostarczenie dowodu wpłaty do Działu Finansów.

W przypadku nieterminowych opłat za studia za każdy dzień zwłoki naliczane są ustawowe odsetki.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fizjoterapia - studia magisterskie jednolite 5cio-letnie:

Studia stacjonarne:

SPOSÓB PŁATNOŚCI

OGÓŁEM ZA ROK

RATA ZA OKRES

TERMIN PŁATNOŚCI

Rocznie

6900

6900

Do 30 września

Semestralnie

7100

3550

I rata do 30 września

II rata do 15 lutego

Ratalnie

7300

730

I rata do 30 września

Następna do 15-każdego miesiąca

Studia niestacjonarne:

SPOSÓB PŁATNOŚCI

OGÓŁEM ZA ROK

RATA ZA OKRES

TERMIN PŁATNOŚCI

Rocznie

6700

6700

Do 30 września

Semestralnie

6900

3450

I rata do 30 września

II rata do 15 lutego

Ratalnie

7100

710

I rata do 30 września

Następna do 15-każdego miesiąca

Fizjoterapia studia magisterskie (dla osób z ukończonym I stopniem na kierunku Fizjoterapia)

Studia niestacjonarne:

SPOSÓB PŁATNOŚCI

OGÓŁEM ZA ROK

RATA ZA OKRES

TERMIN PŁATNOŚCI

Rocznie

7000

7000

Do 30 września

Semestralnie

7200

3600

I rata do 30 września

II rata do 15 lutego

Ratalnie

7400

740

I rata do 30 września

Następna do 15-każdego miesiąca

Dietetyka I stopnia - Studia niestacjonarne:

SPOSÓB PŁATNOŚCI

OGÓŁEM ZA ROK

RATA ZA OKRES

TERMIN PŁATNOŚCI

Rocznie

4900

4900

Do 30 września

Semestralnie

5100

2550

I rata do 30 września

II rata do 15 lutego

Ratalnie

5500

550

I rata do 30 września

Następna do 15-każdego miesiąca

Dietetyka II stopnia (magisterskie) - Studia niestacjonarne

SPOSÓB PŁATNOŚCI

OGÓŁEM ZA ROK

RATA ZA OKRES

TERMIN PŁATNOŚCI

Rocznie

6000

6000

Do 30 września

Semestralnie

6200

3100

I rata do 30 września

II rata do 15 lutego

Ratalnie

6400

640

I rata do 30 września

Następna do 15-każdego miesiąca

Ratownictwo medyczne - Studia niestacjonarne

SPOSÓB PŁATNOŚCI

OGÓŁEM ZA ROK

RATA ZA OKRES

TERMIN PŁATNOŚCI

Rocznie

6000

6000

Do 30 września

Semestralnie

6200

3100

I rata do 30 września

II rata do 15 lutego

Ratalnie

6700

670

I rata do 30 września

Następna do 15-każdego miesiąca

 

 

Oprócz opłaty czesnego Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat dodatkowych w następujących przypadkach:

1) powtarzanie zajęć w przypadku niezaliczenia przedmiotu – 100 zł za 1 punkt ECTS,

2) zajęcia nieobjęte planem studiów – 100 zł za 1 punkt ECTS,

3) wznowienie studiów – 400 zł,

4) wznowienie studiów na czas obrony – 1200 zł,

5) inne usługi edukacyjne: obozy WOPR i GOPR dla studentów ratownictwa medycznego – każdy po 600 zł,

6)  wydanie legitymacji studenckiej- 5 zł,

7) wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej- 17 zł,

8) wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami- 60 zł,

9) wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy- 40 zł.

10) wydanie zaświadczeń związanych z tokiem i odbywaniem studiów i wysokości pobieranych opłat – 15zł/szt., (od naboru 2018/2019)

11) karta przebiegu studiów – 100zł (studenci) - od naboru 2018/2019 i 150zł (absolwenci) - wszyscy

12) karta ocen semestralna – 20zł, (od naboru 2018/2019)

13) porozumienie w sprawie odbywania praktyki zawodowej ( do placówek, z którymi Uczelnia nie ma podpisanej umowy) - 15zł.

14) wysłanie wezwania do zapłaty (patrz § 5 pkt. 5 Umowy o warunkach pobierania opłat) – wg. cennika usług pocztowych (od naboru 2018/2019)

DUPLIKATY

Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału
*z wyjątkiem duplikatu suplementu do dyplomu, którego cena wynosi:
- 10zł (wersja w języku polskim),
- 15zł (wersja w języku angielskim).

 

W przypadku powtarzania roku z powodu niezadowalających wyników w nauce Student zobowiązuje się do wniesienia:

  1. 100% czesnego w przypadku niezaliczenia więcej niż 90% przedmiotów,
  2. w przypadku niezaliczenia 90% przedmiotów lub mniej opłata naliczana jest według stawki 100 zł za 1 punkt ECTS, przy czym nie może być ona niższa niż 30% opłaty przy płatności semestralnej