Opłaty dodatkowe

Opłaty dodatkowe

Lp. Nazwa usługi Cena
1. Powtarzanie przedmiotu 100 zł/1 pkt ECTS
2. Powtarzanie roku z powodu niezadowalających wyników w nauce 100% czesnego w przypadku niezaliczenia więcej niż 90% przedmiotów. W przypadku niezaliczenia mniej niż 90 % zajęć opłata naliczana jest według punktów ECTS (100zł/1 pkt ECTS), przy czym opłata za semestr studiów nie może być niższa niż 30% opłaty przy płatności semestralnej.
3. Zajęcia nieobjęte planem studiów 100 zł/1 pkt ECTS
4. Wznowienie studiów 400 zł 
5. Wznowienie studiów na czas obrony 1200 zł
6. Inne usługi edukacyjne opłata dla studentów ratownictwa medycznego obozy WOPR i GOPR po 600 zł/obóz
7. Inne opłaty przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego wydanie legitymacji studenckiej (25,50 zł), dyplomu (60 zł) oraz ich duplikatów, suplementu dyplomu w języku angielskim (40 zł).