Umowa o warunkach płatności

Umowa o wysokości i warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów

UMOWA

O WYSOKOŚCI I WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT

ZWIĄZANYCH Z ODBYWANIEM STUDIÓW

 

UMOWA zawarta w dniu 28 września ................................... roku w Warszawie

pomiędzy Wyższą Szkołą Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa, reprezentowaną przez Rektora prof. Dr hab. N. med. Jerzego Kiwerskiego, zwaną dalej „Uczelnią” a

Panią/Panem ...................................

Adres zamieszkania: ...................................

Adres do korespondencji: ...................................

Dowód osobisty nr ...................................

Nr albumu: ...................................

Kierunek, poziom i profil studiów: ...................................zwaną/zwanym dalej „Studentem”

 

§ 1

 1. Uczelnia oświadcza, że jest niepubliczną szkołą wyższą wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego pod numerem 339.
 2. Uczelnia oświadcza, że posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na następujących kierunkach studiów: fizjoterapia studia pierwszego i drugiego stopnia, dietetyka studia pierwszego stopnia, ratownictwo medyczne studia pierwszego stopnia, psychologia medyczna studia pierwszego stopnia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Uczelnia zobowiązuje się zapewnić Studentowi naukę na studiach pierwszego lub drugiego* stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjat lub magister*, zwanych dalej „studiami”, zgodnie z programem kształcenia oraz według zasad określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego i przepisach wewnętrznych Uczelni.

 

§ 2

 1. W trakcie studiów Uczelnia zobowiązuje się zapewnić Studentowi:
  1. odpowiednią organizację studiów, zgodnie z obowiązującym planem studiów,
  2. kadrę naukowo-dydaktyczną o wymaganych kwalifikacjach,
  3. obsługę administracyjną procesu kształcenia,
  4. bazę dydaktyczną właściwą dla studiowanego kierunku.
 2. Uczelnia zobowiązuje się na bieżąco informować Studenta, w sposób przyjęty w Uczelni, o:
  1. bieżących planach zajęć i ich ewentualnych modyfikacjach,
  2. formalnych decyzjach władz Uczelni związanych z tokiem studiów,
  3. innych istotnych organizacyjnie sprawach dotyczących toku studiów.

§ 3

Student zobowiązuje się do:

 1. uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i praktykach przewidzianych planem studiów zgodnie z przepisami wewnętrznymi Uczelni,
 2. do przestrzegania terminów zaliczeń i egzaminów,
 3. do zapoznania się z przepisami wewnętrznymi Uczelni i ich przestrzegania oraz wypełniania poleceń władz Uczelni związanych z procesem kształcenia,
 4. informowania Uczelni o każdej zmianie danych osobowych, w szczególności adresu do korespondencji.

§ 4

1. Studia w Uczelni są odpłatne.

Wybieram następujący wariant płatności (Proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat X )

Fizjoterapia - studia licencjackie:

Studia stacjonarne:

SPOSÓB PŁATNOŚCI

OGÓŁEM ZA ROK

RATA ZA OKRES

TERMIN PŁATNOŚCI

Rocznie

6200

6200

Do 30 września

Semestralnie

6500

3250

I rata do 30 września

II rata do 15 lutego

Ratalnie

7000

700

I rata do 30 września

Następna do 15-każdego miesiąca

Studia niestacjonarne:

SPOSÓB PŁATNOŚCI

OGÓŁEM ZA ROK

RATA ZA OKRES

TERMIN PŁATNOŚCI

Rocznie

5800

5800

Do 30 września

Semestralnie

6000

3000

I rata do 30 września

II rata do 15 lutego

Ratalnie

6500

650

I rata do 30 września

Następna do 15-każdego miesiąca

Fizjoterapia studia magisterskie

Studia stacjonarne:

SPOSÓB PŁATNOŚCI

OGÓŁEM ZA ROK

RATA ZA OKRES

TERMIN PŁATNOŚCI

Rocznie

7200

7200

Do 30 września

Semestralnie

7400

3700

I rata do 30 września

II rata do 15 lutego

Ratalnie

7600

760

I rata do 30 września

Następna do 15-każdego miesiąca

Studia niestacjonarne:

SPOSÓB PŁATNOŚCI

OGÓŁEM ZA ROK

RATA ZA OKRES

TERMIN PŁATNOŚCI

Rocznie

7000

7000

Do 30 września

Semestralnie

7200

3600

I rata do 30 września

II rata do 15 lutego

Ratalnie

7400

740

I rata do 30 września

Następna do 15-każdego miesiąca

Dietetyka - Studia niestacjonarne:

SPOSÓB PŁATNOŚCI

OGÓŁEM ZA ROK

RATA ZA OKRES

TERMIN PŁATNOŚCI

Rocznie

4700

4700

Do 30 września

Semestralnie

4900

2450

I rata do 30 września

II rata do 15 lutego

Ratalnie

5300

530

I rata do 30 września

Następna do 15-każdego miesiąca

Ratownictwo medyczne - Studia niestacjonarne

SPOSÓB PŁATNOŚCI

OGÓŁEM ZA ROK

RATA ZA OKRES

TERMIN PŁATNOŚCI

Rocznie

5800

5800

Do 30 września

Semestralnie

6000

3000

I rata do 30 września

II rata do 15 lutego

Ratalnie

6500

650

I rata do 30 września

Następna do 15-każdego miesiąca

Psychologia Medyczna - Studia niestacjonarne

SPOSÓB PŁATNOŚCI

OGÓŁEM ZA ROK

RATA ZA OKRES

TERMIN PŁATNOŚCI

Rocznie

4700

4700

Do 30 września

Semestralnie

4900

2450

I rata do 30 września

II rata do 15 lutego

Ratalnie

5300

530<

I rata do 30 września

Następna do 15-każdego miesiąca

 

2. Student podejmuje decyzję w sprawie wyboru sposobu wnoszenia opłaty na studia w danym roku akademickim poprzez złożenie w Dziekanacie, przed dokonaniem pierwszej płatności, deklaracji na formularzu według wzoru określonego przez Uczelnię.

§ 5

 1. Student, wnosząc opłatę, zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer albumu, kierunek studiów, rok akademicki lub semestr za który wnosi opłatę, albo numer raty (w przypadku wnoszenia opłat w ratach). Niepodanie tych danych zwalnia Uczelnię z odpowiedzialności za wynikające z tego tytułu następstwa związane z błędnym zakwalifikowaniem wpłaty.
 2. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Uczelni podany w wirtualnym Dziekanacie, indywidualny dla każdego studenta.
 3. Za dzień wniesienia opłaty uznaje się datę wpływu opłaty na rachunek bankowy Uczelni.
 4. W przypadku nieterminowego wniesienia opłaty będą pobierane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
 5. Niewniesienie opłaty stanowi podstawę skreślenia z listy studentów.

 

§ 6

 1. Oprócz opłaty, o której mowa w § 4, Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat dodatkowych w następujących przypadkach:
  1. powtarzanie zajęć w przypadku niezaliczenia przedmiotu – 100 zł za 1 punkt ECTS,
  2. zajęcia nieobjęte planem studiów – 100 zł za 1 punkt ECTS,
  3. wznowienie studiów – 400 zł,
  4. wznowienie studiów na czas obrony – 1200 zł,
  5. inne usługi edukacyjne: obozy WOPR i GOPR – każdy po 600 zł,
  6. wydanie legitymacji studenckiej- 5 zł,
  7. wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej- 17 zł,
  8. wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami- 60 zł,
  9. wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy- 40 zł.
 2. Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału
  1. W przypadku powtarzania roku z powodu niezadowalających wyników w nauce Student zobowiązuje się do wniesienia:
  2. 100% opłaty, o której mowa w ust. 4, w przypadku niezaliczenia więcej niż 90% przedmiotów,
  3. w przypadku niezaliczenia 90% przedmiotów lub mniej opłata naliczana jest według stawki 100 zł za 1 punkt ECTS, przy czym nie może być ona niższa niż 30% łącznej kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1
 3. Do wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy § 5 stosuje się odpowiednio.

 

§ 7

Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia zakończenia studiów. Zakończeniem studiów jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego albo uprawomocnienie się decyzji o skreśleniu z listy studentów.

 

§ 8

 1. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów Studentowi przysługuje zwrot wniesionych opłat według poniższych zasad:
  1. złożenie rezygnacji przed rozpoczęciem zajęć w danym roku akademickimi – zwrot w wysokości 100% wniesionych opłat,
  2. złożenie rezygnacji przed dniem 15 lutego – zwrot 100% opłaty za semestr letni,
  3. złożenie rezygnacji po rozpoczęciu zajęć w danym roku akademickim lub po dniu 15 lutego – zwrot proporcjonalny do okresu pozostałego do końca semestru lub roku (w przypadku wniesienia opłaty jednorazowo) pomniejszony o 10% dla zabezpieczenia realizacji zwartych przez Uczelnię zobowiązań dotyczących toku kształcenia,
  4. złożenie rezygnacji przed piętnastym dniem miesiąca w przypadku płatności w dziesięciu ratach – zwrot kwoty nadpłaconej za miesiące następujące po miesiącu, w którym złożono rezygnację.
 2. Zwrot następuje na wniosek Studenta złożony na piśmie z podaniem numeru rachunku bankowego.
 3. Zwrot poniesionych opłat następuje także w przypadku skreślenia Studenta z listy studentów z innych przyczyn niż złożenie rezygnacji. W tym przypadku za odpowiednik złożenia rezygnacji przyjmuje się dzień uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów.

§ 9

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Roszczenia wynikające z niniejszej umowy przedawniają się z upływem trzech lat.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Uczelni i Studenta.
 5. Spory wynikłe z niniejszej umowy poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Uczelni.

 

UCZELNIA STUDENT
......................... .........................