Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Poradnictwo zawodowe

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) przewiduje szereg instrumentów finansowych wspierających nabywanie, uzupełnianie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz uzyskiwanie zatrudnienia.

Niniejsza informacja prezentuje te instrumenty Funduszu Pracy, z których mogą skorzystać studenci i absolwenci studiów wyższych, pod warunkiem posiadania statusu osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Urzędzie Pracy i posiadającej prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Stypendium dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia

Istnieje możliwość przyznania stypendium ze środków Funduszu Pracy osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, które podjęły dalszą naukę. [Aktualizacja: 13-09-2017]

Osoby uprawnione

Stypendium może zostać przyznane na wniosek osoby bezrobotnej bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy podjęła dalszą naukę:

 1. w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną, o uprawnieniach szkoły publicznej, lub
 2. w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych i spełnia kryterium dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej* uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

(Osobami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono profil pomocy. Przed złożeniem wniosku należy zgłosić się do pośrednika pracy w celu określenia profilu pomocy.)

Kryterium dochodowe 514 zł na osobę w rodzinie*

Wysokość stypendium

Stypendium jest przyznawane w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Okres przysługiwania stypendium

 1. stypendium przysługuje przez okres 12 miesięcy od dnia podjęcia nauki;
 2. wypłata stypendium może być przedłużona do momentu ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania;
 3. prawo do stypendium przysługuje pod warunkiem, że nie zajdą okoliczności powodujące jego utratę; do dochodu nie wlicza się kwoty stypendium.

Osobie, której starosta przyznał stypendium na podjęcie dalszej nauki, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku (o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy) od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Osoba bezrobotna, która podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w trakcie pobierania stypendium, zgłosiła ten fakt do Urzędu Pracy w obowiązującym terminie, przepracowała mniej niż 365 dni, zgłosi się do Urzędu Pracy celem dokonania kolejnej rejestracji w ciągu 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, posiada prawo do stypendium na okres uzupełniający, skrócony o okres pobieranego wcześniej świadczenia (art. 73 ust. 5 ww. ustawy).

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyznanie stypendium na podjęcie dalszej nauki;
 2. oświadczenie o wysokości dochodu w gospodarstwie domowym
 3. zaświadczenie o podjęciu nauki.

Termin składania

Po uzyskaniu zaświadczenia o odbywaniu studiów I stopnia w formie niestacjonarnej.

Miejsce składania

Komplet dokumentów należy składać w kancelarii Urzędu Pracy m. st. Warszawy, ul. Ciołka 10a, pok. 15 (parter), w godz. 8.00-15.00. Informacja telefoniczna: 22 836 69 50.

Druki dla osób bezrobotnych

Druki można pobrać ze strony internetowej: Urząd Pracy m. st. Warszawy

Podstawa prawna: Art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

* Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 2. zasiłku celowego;
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 4. wartości świadczenia w naturze;
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 6. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Podstawa prawna: Art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 182 z późn. zm.).

W skrócie

 1. Ukończ liceum ogólnokształcące i zdaj egzamin maturalny.
 2. Zarejestruj się w Urzędzie Pracy i zacznij pobierać zasiłek dla bezrobotnych.
 3. Podejmij studia I stopnia i pobierz zaświadczenie.
 4. Złóż wniosek o stypendium w Urzędzie Pracy.

Finansowanie studiów podyplomowych

Istnieje możliwość sfinansowania kosztów studiów podyplomowych ze środków Funduszu Pracy, osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. [Aktualizacja: 13-09-2017]

Osoby uprawnione 

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych dotyczy:

 1. osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, jako osoby bezrobotne;
 2. osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, jako osoby poszukujące pracy, które:
  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • są żołnierzami rezerwy,
  • pobierają rentę szkoleniową,
  • pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6,
  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;
 3. pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.

Wysokość finansowania

Urząd Pracy m. st. Warszawy może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy w wysokości do 6000zł udokumentowanych kosztów należnych organizatorowi, w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów. Koszt wpisowego nie podlega finansowaniu.

Procedura przyznania finansowania

 1. pozostawanie w rejestrze osób bezrobotnych lub poszukujących pracy Urzędu Pracy m.st. Warszawy;
 2. wypełnienie wniosku o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych;
 3. skompletowanie załączników;
 4. odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z pracownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej (wewnętrznej komórki Urzędu Pracy m.st. Warszawy i uzyskanie jego pozytywnej oceny.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek wraz z oceną pracownika Centrum Aktywizacji Zawodowej;
 2. dokument wydany przez organizatora studiów podyplomowych, zawierający informację o nazwie, terminie realizacji i koszcie wnioskowanych studiów podyplomowych;
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
 4. aktualne CV.

W skrócie

 1. Ukończ liceum ogólnokształcące i zdaj egzamin maturalny.
 2. Zarejestruj się w Urzędzie Pracy i zacznij pobierać zasiłek dla bezrobotnych.
 3. Podejmij studia I stopnia i pobierz zaświadczenie.
 4. Złóż wniosek o stypendium w Urzędzie Pracy.

Załączniki nieobligatoryjne: Deklaracja przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy osobie bezrobotnej lub Deklaracja osoby bezrobotnej o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania zgody na sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.
Urząd zastrzega sobie możliwość nierozpatrywania wniosków wypełnionych niekompletnie lub złożonych bez wymaganych załączników.
Urząd nie sfinansuje kosztów studiów podyplomowych, które osoba bezrobotna lub poszukująca pracy rozpoczęła bez wcześniejszego złożenia wniosku i podpisania umowy z Urzędem Pracy m. st. Warszawy.

Termin składania

Komplet dokumentów należy składać na 60 do 45 dni przed planowanym rozpoczęciem studiów podyplomowych lub w terminie naboru wniosków określonym przez Urząd.

Miejsce składania

Komplet dokumentów należy składać w kancelarii Urzędu Pracy m. st. Warszawy, ul. Ciołka 10a, pok. 15 (parter), w godz. 8.00-15.00. Informacja telefoniczna: 22 836 69 50.

Dodatkowe informacje

Szczegółowa procedura zamieszczona jest w Regulaminie finansowania kosztów studiów podyplomowych, w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.

Druki dla osób bezrobotnych

Druki dla osób poszukujących pracy

Druki można pobrać ze strony internetowej: Urząd Pracy m.st. Warszawy

Podstawa prawna: Art. 42a i art. 43 ustawy z dnia 20. kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 ze zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177 poz. 1193 ze zm.)

Dodatek aktywizacyjny dla absolwentów

Istnieje możliwość przyznania dodatku aktywizacyjnego ze środków Funduszu Pracy osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, które z własnej inicjatywy podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. [Aktualizacja: 13-09-2017]

Osoby uprawnione

O przyznanie dodatku aktywizacyjnego może ubiegać się osoba bezrobotna, posiadająca prawo do zasiłku, jeżeli:

 1. w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęła zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 2. z własnej inicjatywy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Wysokość dodatku aktywizacyjnego

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1.

Okres przysługiwania dodatku aktywizacyjnego

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku

 1. skierowania bezrobotnego przez Urząd do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane,
 2. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony, lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,
 3. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego,
 4. Przebywania na urlopie bezpłatnym.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego;
 2. zaświadczenie o zatrudnieniu;

Termin składania

Po uzyskaniu zaświadczenia o zatrudnieniu.

Miejsce składania

Komplet dokumentów należy składać w kancelarii Urzędu Pracy m. st. Warszawy, ul. Ciołka 10a, pok. 15 (parter) lub w kancelarii Urzędu Pracy m. st. Warszawy, ul. Grochowska 171b, pok. 1, w godz. 8.00-15.00. Informacja telefoniczna: 22 836 69 50.

Druki

Druki można pobrać ze strony internetowej: Urząd Pracy m. st. Warszawy

Podstawa prawna: Art. 48 ustawy z dnia 20. kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

W skrócie

 1. Ukończ studia I lub II stopnia i odbierz dyplom.
 2. Zarejestruj się w Urzędzie Pracy i zacznij pobierać zasiłek dla bezrobotnych.
 3. Podejmij zatrudnienie i uzyskaj zaświadczenie o zarobkach albo umowę zlecenie lub umowę o dzieło.
 4. Złóż wniosek o dodatek aktywizacyjny w Urzędzie Pracy.

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem dla absolwentów

Istnieje możliwość przyznania refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do 6 roku życia albo nad dzieckiem lub dziećmi niepełnosprawnymi do 18 roku życia ze środków Funduszu Pracy osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. [Aktualizacja: 13-09-2017]

Osoby uprawnione 

O refundację kosztów opieki na dzieckiem/dziećmi może ubiegać się osoba bezrobotna, samotnie wychowująca (w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)* co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno niepełnosprawne dziecko do 18 roku życia, jeżeli:

 1. podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, lub została skierowana przez Urząd Pracy m.st. Warszawy na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz
 2. osiąga z tego tytułu miesięcznie przychody nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Minimalne wynagrodzenie 2000 zł za pracę w 2017 roku*

Wysokość refundacji

Kwota refundacji jest ustalana zgodnie z przedstawionymi dokumentami potwierdzającymi faktycznie poniesione koszty, w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty. 

Okres przysługiwania refundacji

 1. do 6-ciu miesięcy w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 2. na czas odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia.

Procedura przyznawania i wypłacania kosztów refundacji

 1. wypełnienie i złożenie wniosku o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do 6 roku życia albo nad dzieckiem lub dziećmi niepełnosprawnymi do 18 roku życia wraz z wymaganymi załącznikami;
 2. przyznanie lub odmowa przyznania refundacji, o której wnioskodawca informowany jest w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów;
 3. podpisanie umowy określającej warunki oraz tryb refundacji;
 4. refundacja wypłacana jest z dołu, za okresy miesięczne, w terminie 14 dni od dnia złożenia rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów (wraz z wymaganymi załącznikami), na rachunek osobisty wnioskodawcy lub w wyznaczonej placówce bankowej.

Zasady ubiegania się w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy o refundację kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi: pobierz >>

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do 6 roku życia albo nad dzieckiem lub dziećmi niepełnosprawnymi do 18 roku życia;
 2. zaświadczenie o wysokości zarobków;
 3. załączniki o wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

Termin składania 

Po uzyskaniu zaświadczenia o wysokości zarobków. 

Miejsce składania 

Komplet dokumentów należy składać w kancelarii Urzędu Pracy m. st. Warszawy, ul. Ciołka 10a, pok. 15 (parter), lub 
w kancelarii Urzędu Pracy m. st. Warszawy, ul. Grochowska 171b, pok. 1, w godz. 8.00-15.00. Informacja telefoniczna: 22 836 69 50. 

Druki

Druki można pobrać ze strony internetowej: Urząd Pracy m. st. Warszawy.

Podstawa prawna: Art. 61 ustawy z dnia 20. kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). 

* Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). 

** Od dnia 1 stycznia 2015 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2000 zł.

Podstawa prawna: § 1 rozporządzenia RM z dnia 09-09-2016r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1456)

W skrócie

 1. Ukończ studia I lub II stopnia i lub podyplomowe i odbierz dyplom.
 2. Zarejestruj się w Urzędzie Pracy i zacznij pobierać zasiłek dla bezrobotnych.
 3. Podejmij zatrudnienie i uzyskaj zaświadczenie o zarobkach albo umowę zlecenie lub umowę o dzieło.
 4. Umieść dziecko lub dzieci w żłobku lub przedszkolu albo wynajmij opiekunkę w agencji.
 5. Złóż wniosek o refundację kosztów opieki w Urzędzie Pracy

GDPR

  Skip to content