Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Projekt ustawy regulujący zawód dietetyka

Na rządowych stronach pojawił się projekt ustawy o innych zawodach medycznych. Pośród 17 zawodów znajduję się tam również dietetyk.
Minister właściwy do spraw zdrowia przedstawia w projekcie wymogi kwalifikacyjne m.in. dotyczące wykształcenia.
Art.2. ust.1 pkt. 4 brzmi:

„Do wykonywania zawodu medycznego jest uprawniona osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. spełnia poniższe wymagania:
    1. posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument, zwanym dalej „dyplomem”, potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego, uzyskany w toku kształcenia w systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego lub
    2. posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881) za równoważny z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie i uzyskała prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
    3. posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1640);

Zakładane jest, że brak posiadania wszystkich uprawnień zawartych w ustawie będzie powodować naliczanie kar grzywny jak i również karze ograniczenia wolności. Natomiast osoby wykonujące już zadania zawodowe w ramach zawodu medycznego ujętego w ustawie podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Więcej informacji znajdziesz w projekcie ustawy >>

GDPR

    Skip to content