Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Regionalny Rozwój Uczelni

O projekcie:

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie jest realizatorem projektu „Regionalny Rozwój Uczelni”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia wyższego i zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy poprzez działania rozwijające procesy zarządzania uczelnią, kompetencje i kwalifikacje 24 (18K, 6M) pracowników i 568 (336K, 232M) studentów Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie w terminie X.2019-IX.2023 r.

 W projekcie realizowane będą następujące zadania:

Zadanie nr 1 – Organizacja i realizacja działań wspierających procesy zarządzania na Uczelni – wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania Uczelnią – zarządzanie organizacją.
W ramach realizacji zadania nastąpi wyposażenie w nowoczesne informatyczne narzędzia do zarządzania, tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzania informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia poprzez wyposażenie kadr administracyjnej i zarządczej w innowacyjne systemy wspierające najważniejsze procesy na Uczelni. W Wyższej Szkole Rehabilitacji zostanie wdrożony system dziekanatowy, portal pracowniczy, aplikacja mobilna.

Zadanie nr 2 – Organizacja i realizacja działań wspierających procesy zarządzania na Uczelni – szkolenia dla kadry kierowniczej i administracyjnej.
W ramach realizacji zadania nastąpi wzmocnienie potencjału administracyjnego Uczelni poprzez podniesienie kompetencji zarządczych
24 (18K/6M) pracowników kadry administracyjnej oraz kierowniczej w zakresie umiejętności informatycznych, zarządzania informacją, organizacji pracy oraz kontroli zarządczej poprzez szkolenia z:

 • Portal pracowniczy jako nowoczesne narzędzie wsparcia procesów HR w cyklu życia pracownika w organizacji.
 • Portal pracowniczy jako nowoczesne narzędzie wsparcia procesów zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji.
 • Administrowanie portalem pracowniczym wspierającym zarządzanie kapitałem ludzkim.
 • Wykorzystanie funkcjonalności systemu dziekanatowego w procesie dydaktycznym Uczelni.
 • Wykorzystanie systemu dziekanatowego w zakresie modułu rozliczania kosztów działalności dydaktycznej i efektywnego zarządzania procesem.
 • Wykorzystanie nowoczesnych metod szybkich płatności w celu usprawnienia procesów finansowych.
 • Wykorzystanie kreatora raportów i wykresów w procesach na Uczelni.
 • Moduł obsługi prac dyplomowych wraz z zintegrowanym systemem antyplagiatowym.
 • System socjalny. Obsługa procesu stypendiów w ramach Uczelni.

Zadanie nr 3 – Modyfikacja programu kształcenia – Ratownictwo.
W ramach realizacji zadania nastąpi dostosowanie i realizacja kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne do potrzeb nowoczesnej gospodarki, poprzez zaangażowanie wykładowców, wykorzystanie rekomendacji pracodawców w przygotowanie nowych elementów dydaktyki, ukierunkowanej na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, w nowym, dotychczas nie realizowanym przez Uczelnie zakresie.

Zadanie nr 4 – Wdrożenie zmodyfikowanego programu kształcenia – Ratownictwo.
W ramach realizacji zadania nastąpi dostosowanie kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne do potrzeb nowoczesnej gospodarki poprzez rozbudowanie programu studiów o rozwiązania z zakresu wirtualnej rzeczywistości (VR) i symulacji medycznej.

Zadanie nr 5 – Modyfikacja programu kształcenia – Fizjoterapia.
W ramach realizacji zadania nastąpi dostosowanie i realizacja kształcenia na kierunku Fizjoterapia do potrzeb nowoczesnej gospodarki, poprzez zaangażowanie wykładowców, wykorzystanie rekomendacji pracodawców w przygotowanie nowych elementów dydaktyki, ukierunkowanej na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, w nowym, dotychczas nie realizowanym przez Uczelnie zakresie.

Zadanie nr 6 – Wdrożenie zmodyfikowanego programu kształcenia – Fizjoterapia.
W ramach realizacji zadania nastąpi dostosowanie kształcenia na kierunku Fizjoterapia do potrzeb nowoczesnej gospodarki poprzez rozbudowanie programu studiów o rozwiązania z zakresu wirtualnej rzeczywistości (VR), druku 3D i statystyki. Zakres rzeczowy zadania obejmie zakup rozwiązań do wirtualnej symulacji , drukarek 3D, oprogramowania statystycznego na potrzeby zajęć praktycznych i stworzenia przyszłych warunków pracy.

Zadanie nr 7 – Organizacja i realizacja wsparcia w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym – szkolenia i warsztaty.
W ramach realizacji zadania nastąpi ukształtowanie wśród studentów kompetencji oczekiwanych przez pracodawców poprzez przeprowadzenie dla studentów ostatnich 4 semestrów kierunków studiów (Dietetyka, Psychologia Medyczna) 2 – letniego, kompleksowego programu prorozwojowego podnoszącego kompetencje w zakresie informatycznym, interpersonalnym, zawodowym i przedsiębiorczym, obejmujące warsztaty, wizyty studyjne, współpracę z pracodawcami. Każdy student weźmie udział w dopasowanych formach wsparcia dobranych na podstawie analizy bilansu kompetencji, co pozwoli na rozwinięcie u studentów kompetencji już posiadanych i zniwelowanie wykrytych dzięki bilansowi luk kompetencyjnych.

Zadanie nr 8 – Organizacja i realizacja wsparcia w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym – współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
W ramach realizacji zadania nastąpi umożliwienie studentom znajomości rynku lokalnych pracodawców, w każdym z semestrów planuje się wizyty studyjne u potencjalnych pracodawców oraz spotkania z pracodawcami na terenie uczelni (warsztaty, konsultacje indywidualne).

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 7 792 025,49 zł. Wartość projektu to 8 033 015,98 zł.
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego.
Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mogą ulec zmianie, jeżeli dokonane zostaną zmiany w dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji projektu. Realizator projektu o każdej zmianie informował będzie za pomocą niniejszej strony.

Kontakt:
tel. 22 888 28 55
e-mail: regionalnyrozwoj@wsr.edu.pl

Szkolenia dla administracji i kadry zarządzającej

Szkolenia dla dydaktyków

Bezpłatne szkolenia dla studentów

Wizyty studyjne i spotkania z pracodawcami

GDPR

  Skip to content