Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Regionalny Rozwój Uczelni

O projekcie:

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie jest realizatorem projektu „Regionalny Rozwój Uczelni”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia wyższego i zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy poprzez działania rozwijające procesy zarządzania uczelnią, kompetencje i kwalifikacje 24 (18K, 6M) pracowników i 568 (336K, 232M) studentów Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie w terminie X.2019-IX.2023 r.

 W projekcie realizowane będą następujące zadania:

Zadanie nr 1 – Organizacja i realizacja działań wspierających procesy zarządzania na Uczelni – wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania Uczelnią – zarządzanie organizacją.
W ramach realizacji zadania nastąpi wyposażenie w nowoczesne informatyczne narzędzia do zarządzania, tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzania informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia poprzez wyposażenie kadr administracyjnej i zarządczej w innowacyjne systemy wspierające najważniejsze procesy na Uczelni. W Wyższej Szkole Rehabilitacji zostanie wdrożony system dziekanatowy, portal pracowniczy, aplikacja mobilna.

Zadanie nr 2 – Organizacja i realizacja działań wspierających procesy zarządzania na Uczelni – szkolenia dla kadry kierowniczej i administracyjnej.
W ramach realizacji zadania nastąpi wzmocnienie potencjału administracyjnego Uczelni poprzez podniesienie kompetencji zarządczych
24 (18K/6M) pracowników kadry administracyjnej oraz kierowniczej w zakresie umiejętności informatycznych, zarządzania informacją, organizacji pracy oraz kontroli zarządczej poprzez szkolenia z:

 • Portal pracowniczy jako nowoczesne narzędzie wsparcia procesów HR w cyklu życia pracownika w organizacji.
 • Portal pracowniczy jako nowoczesne narzędzie wsparcia procesów zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji.
 • Administrowanie portalem pracowniczym wspierającym zarządzanie kapitałem ludzkim.
 • Wykorzystanie funkcjonalności systemu dziekanatowego w procesie dydaktycznym Uczelni.
 • Wykorzystanie systemu dziekanatowego w zakresie modułu rozliczania kosztów działalności dydaktycznej i efektywnego zarządzania procesem.
 • Wykorzystanie nowoczesnych metod szybkich płatności w celu usprawnienia procesów finansowych.
 • Wykorzystanie kreatora raportów i wykresów w procesach na Uczelni.
 • Moduł obsługi prac dyplomowych wraz z zintegrowanym systemem antyplagiatowym.
 • System socjalny. Obsługa procesu stypendiów w ramach Uczelni.

Zadanie nr 3 – Modyfikacja programu kształcenia – Ratownictwo.
W ramach realizacji zadania nastąpi dostosowanie i realizacja kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne do potrzeb nowoczesnej gospodarki, poprzez zaangażowanie wykładowców, wykorzystanie rekomendacji pracodawców w przygotowanie nowych elementów dydaktyki, ukierunkowanej na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, w nowym, dotychczas nie realizowanym przez Uczelnie zakresie.

Zadanie nr 4 – Wdrożenie zmodyfikowanego programu kształcenia – Ratownictwo.
W ramach realizacji zadania nastąpi dostosowanie kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne do potrzeb nowoczesnej gospodarki poprzez rozbudowanie programu studiów o rozwiązania z zakresu wirtualnej rzeczywistości (VR) i symulacji medycznej.

Zadanie nr 5 – Modyfikacja programu kształcenia – Fizjoterapia.
W ramach realizacji zadania nastąpi dostosowanie i realizacja kształcenia na kierunku Fizjoterapia do potrzeb nowoczesnej gospodarki, poprzez zaangażowanie wykładowców, wykorzystanie rekomendacji pracodawców w przygotowanie nowych elementów dydaktyki, ukierunkowanej na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, w nowym, dotychczas nie realizowanym przez Uczelnie zakresie.

Zadanie nr 6 – Wdrożenie zmodyfikowanego programu kształcenia – Fizjoterapia.
W ramach realizacji zadania nastąpi dostosowanie kształcenia na kierunku Fizjoterapia do potrzeb nowoczesnej gospodarki poprzez rozbudowanie programu studiów o rozwiązania z zakresu wirtualnej rzeczywistości (VR), druku 3D i statystyki. Zakres rzeczowy zadania obejmie zakup rozwiązań do wirtualnej symulacji , drukarek 3D, oprogramowania statystycznego na potrzeby zajęć praktycznych i stworzenia przyszłych warunków pracy.

Zadanie nr 7 – Organizacja i realizacja wsparcia w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym – szkolenia i warsztaty.
W ramach realizacji zadania nastąpi ukształtowanie wśród studentów kompetencji oczekiwanych przez pracodawców poprzez przeprowadzenie dla studentów ostatnich 4 semestrów kierunków studiów (Dietetyka, Psychologia Medyczna) 2 – letniego, kompleksowego programu prorozwojowego podnoszącego kompetencje w zakresie informatycznym, interpersonalnym, zawodowym i przedsiębiorczym, obejmujące warsztaty, wizyty studyjne, współpracę z pracodawcami. Każdy student weźmie udział w dopasowanych formach wsparcia dobranych na podstawie analizy bilansu kompetencji, co pozwoli na rozwinięcie u studentów kompetencji już posiadanych i zniwelowanie wykrytych dzięki bilansowi luk kompetencyjnych.

Zadanie nr 8 – Organizacja i realizacja wsparcia w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym – współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
W ramach realizacji zadania nastąpi umożliwienie studentom znajomości rynku lokalnych pracodawców, w każdym z semestrów planuje się wizyty studyjne u potencjalnych pracodawców oraz spotkania z pracodawcami na terenie uczelni (warsztaty, konsultacje indywidualne).

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 7 792 025,49 zł. Wartość projektu to 8 033 015,98 zł.
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego.
Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mogą ulec zmianie, jeżeli dokonane zostaną zmiany w dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji projektu. Realizator projektu o każdej zmianie informował będzie za pomocą niniejszej strony.

Kontakt:
tel. 22 888 28 55
e-mail: regionalnyrozwoj@wsr.edu.pl

Szkolenia dla administracji i kadry zarządzającej

Szkolenia dla dydaktyków

Bezpłatne szkolenia dla studentów

Wizyty studyjne i spotkania z pracodawcami

GDPR

  Skip to content