Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Projekt Przyjazna Uczelnia

O projekcie:

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie jest realizatorem projektu „Przyjazna Uczelnia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie [zw. dalej WSR] i jej oferty dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt, na wszystkich jego etapach kluczowych dla prawidłowego wdrażania działań służących zapewnieniu dostępności na uczelni, jest realizowany w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.

Projekt przewiduje wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Grupę docelową Projektu stanowi:

Bezpośrednio – Wyższa Szkoła Rehabilitacji [WSR] oraz jej pracownicy, kadry kierowniczej i administracyjnej oraz dydaktycznej oraz studenci z niepełnosprawnościami.

Pośrednimi odbiorcami, tj. osobami, które skorzystają ze zmian wprowadzonych dzięki finansowaniu z projektu, będą wszyscy ci, do których kierowana jest oferta uczelni, a w szczególności studenci WSR oraz kandydaci na studia w WSR.

Wzrost dostępności Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie [zw. dalej WSR] i jej oferty dla osób z niepełnosprawnościami odbędzie się poprzez realizację następujących działań w okresie od 01.06.2020 do 30.06.2022r:

 • kompleksowe rozwinięcie struktury Biura osób ds. niepełnosprawnych (zw. dalej BON) w ramach zadania nr 1,
 • likwidację barier architektonicznych WSR w miejscach kluczowych dla życia uczelni w ramach zadania nr 2,
 • wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań w ramach zadania nr 3, zadania nr 4 oraz zadania nr 5,
 • uaktualnienie procedur lub stworzenie od nowa (w przypadku procedur wertykalnych) oraz uwzględnienie (w procedurach horyzontalnych) specyfiki osób z niepełnosprawnościami i ich praw w ramach zadania nr 6,
 • zapewnienie różnych form wsparcia edukacyjnego dla studentów ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności w ramach zadania nr 7,
 • realizację szkoleń dla kadry administracyjnej i zarządzającej oraz dydaktycznej w ramach Obszaru 6 – Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności w ramach zadania nr 8,

Powyższe działania przyczynią się do:

 •  wsparcia zmian organizacyjnych na uczelni,
 • zwiększenia dostępności architektonicznej i komunikacyjnej,
 • wzrostu jakości polityki zarządzania niepełnosprawnością,
 • wdrożenia racjonalnych dostosowań procesu dydaktycznego,
 • podniesienie jakości i zakresu działań realizowanych na rzecz dostępności,
 • podniesienia świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności.

W ramach zadania nr 1 planuje się przeprowadzenie przeglądu istniejącej struktury organizacyjnej Biura osóbniepełnosprawnych pod kątem efektywności zadań podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w wyniku czego powstanie zmieniona struktura organizacyjna, m.in.:

 • pojawią się zapisy dot. wzmocnienia BON, tak aby cieszyło się ono autorytetem na Uczelni,
  poprzez nadanie szerokich kompetencji, m.in.:
 • pojawią się zapisy dot. rozszerzonych zadań BON mających na celu zwiększenie jego
  proaktywności:
  • polegające na inspirowaniu powoływania stowarzyszeń lub innych form organizacyjnych zrzeszających studentów o specjalnych potrzebach, co powoli w przyszłości na podejmowanie wspólnych działań promujących WSR i poszczególne kierunki studiów w środowisku osób z niepełnosprawnościami
  • utworzone zostanie Centrum Pomocy Psychologicznej WSR, udzielające bezpłatnej pomoc psychologicznej kadrze i studentom WSR. Utworzenie Centrum Pomocy Psychologicznej wynika z wciąż rosnącej troski władz WSR o zdrowie psychiczne uczelnianej społeczności. Uczelnia podpisze um. O współpracy/porozumienie z ośrodkiem psychoterapii lub um. o współpracy z psychologiem na świadczenie usług psychologicznych.

W ramach zadania nr 2 planuje się likwidację barier architektonicznych w Wyższej Szkoły Rehabilitacji w miejscach kluczowych dla życia uczelni, które stwarzają nowe, dotychczas niedostępne możliwości nauki, funkcjonowania uczelni, dedykowane w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami:

 • ruchową, planowane jest:
  • montaż platformy w postaci podnośnika pionowego umożliwiającego dostęp do budynku osobom na wózkach inwalidzkich, bądź posiadających dysfunkcje układu ruchu, który zostanie zamontowany od strony parkingu siedziby WSR
  • montaż poręczy (uchwytów) montowanych do podłogi oraz do ściany dla OzN celem dostosowania toalet
  • dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową
 • narządu wzroku i głuchoślepotą, planowane jest:
  • montaż oznaczeń w budynku w alfabecie Braille’a (na klamki, poręcze), celem umożliwienia poruszania się i orientowania w budynku
  • montaż tabliczek na drzwi, wypukłych kontrastowych, które są ułatwieniem w poruszaniu się po budynku dla osób zarówno słabowidzących jak i niewidomych nie znających alfabetu Braille’a
  • montaż oznaczeń poziomych, takich jak: ścieżki naprowadzające, oznaczenia ostrzegawcze, pola uwagi dla osób niewidomych poruszających się z laskami w otwartej przestrzeni
  • instalacja taśm kontrastowych schody zwiększających bezpieczeństwo przy pokonywaniu schodów i innych różnic poziomów poprzez informowanie osobę z problemami narządu wzroku o zbliżającej się zmianie
  • malowanie korytarzy celem dostosowania kolorystycznego korytarzy i oznaczeń pięter, aby ułatwić osobom z dysfunkcją wzroku orientację oraz poruszanie się po Uczelni
 •  słuchu i/lub mowy:
  • montaż systemów wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną (induktofoniczną) umożliwiającego osobom niedosłyszącym odbiór nieskazitelnie czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną, w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy (4 sztuki)
 • wszystkie niepełnosprawności:
  • instalacja planów informacyjnych w postaci udźwiękowionych terminali z PMMA, spełniających rolę systemów nawigacji po budynku dla osób niewidomych

W ramach zadania 3 planuje się wdrożenie nowej Strony Internetowej Uczelni zawierającej m.in.:

 • stronę główną
 • tablicę aktualności z funkcją Google Translator
 • tablicę archiwum aktualności
 • wbudowaną wyszukiwarkę
 • mapę strony
 • galerię zdjęć
 • kanały RSS
 • newsletter
 • raporty gogle analitics
 • kalendarium wydarzeń

Strona będzie wykonana zgodnie ze standardami HTML5 i CSS3, W3C, WCAG 2.0 (i późniejsze) i przejdzie weryfikację przy pomocy ogólnodostępnych narzędzi testujących. Wdrożenie strony znacznie zwiększy dostępność oferty uczelni dla osób z niepełenosprawnościami.

W ramach zadania 4 planuje się wdrożenie intuicyjnych i responsywnych narzędziach, tj.:

 • Platformy edukacyjnej umożliwiającej: osobom z niepełnosprawnościami równoprawne uczestnictwo w zajęciach i codziennym życiu uczelni będąc w dowolnym miejscu (za pomocą komputera, telefonu, tabletu), tempie i czasie (24/h), m.in.:
  • logowanie się na swoje konto za pomocą przeglądarki www z dostępem do przypisanych do niego zasobów: szkoleń e-learning, zasobów wiedzy, plików wideo, artykułów z bazy wiedzy
  • uczestniczenie w zajęciach na żywo prowadzonych przez wykładowcę, w konsultacjach / seminariach online przy wykorzystaniu wbudowanej w system tablicy interaktywnej, komunikatora tekstowego, dźwiękowego, video, będąc w dowolnym miejscu (np. w domu) przed swoim komputerem
  • komunikowanie się online z innymi studentami i pracownikami uczelni poprzez fora dyskusyjne, wbudowany system pocztowy, chat, wideokonferencje
  • administratorom systemu oraz dydaktykom, m.in.:
  • tworzenie i udostępnianie szkoleń e-learningowych, materiałów edukacyjnych, testów, egzaminów, ankiet
  • budowanie indywidualnych ścieżek nauczania przypisując do poszczególnych studentów form wsparcia oraz dedykowanych materiałów
  • monitorowanie postępów w nauce poprzez mechanizm statystyk i raportów
  • prowadzenie bazy wiedzy uczelni oraz w ramach niej udostępnianie studentom z niepełnosprawnościami artykułów, dokumentów.
 • Systemu Rekrutacji Studentów zwiększającego dostępność oferty uczelni dla osób z niepełnosprawnościami, skrócenie proces rekrutacji i umożliwiającego:
  • rekrutację online w dowolnym miejscu (za pomocą komputera, telefonu, tabletu)
   i dowolnym czasie (24/h), m.in.:
   • zapoznanie się z wszelkimi istotnymi informacjami o kierunkach studiów
   • założenie konta kandydata pokazującego postęp w rekrutacji
   • komunikację z Biurem Rekrutacji za pomocą wbudowanego modułu wiadomości i poczty
   • aplikowanie na studia poprzez formularz rekrutacyjny z możliwością załączania dokumentów w wersji elektronicznej
   • procedowanie umowy z uczelnią z możliwością wykorzystania podpisu elektron.
   • realizację opłat za studia online
   • otrzymywanie wiążących informacji o przyjęciu na studia
   • administratorom systemu czyli pracownikom Biura Rekrutacji, m.in.:
   • gromadzenie dokumentów od kandydatów w wersji elektron. w jednej bazie z możliwością sprawnego przeszukiwania po określonych parametrach
   • sprawne monitorowanie całego procesu rekrutacji i uzyskiwanie bieżących raportów m.in. o statusie kandydatów i ich istotnych cechach oraz dokumentach
   • posiadanie pełnego obrazu rekrutacji, w tym powody wycofywania się kandydatów, w tym z niepełnosprawnościami, w celu wyciągania wniosków i podejmowania działań korygujących

W ramach zadania 5 zaplanowane szkolenia z obsługi systemu Rekrutacyjnego Studentów dla pracowników administracji oraz szkolenia z obsługi platformy rekrutacyjnej dla wykładowców, administracji i kadry zarządzającej.

W ramach zadania 6 planuje się przeprowadzenie:

analizy wewnętrznych procedur opisanych w postaci Regulaminów i Wytycznych pod kątem dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami, tj. procedur:

 • wertykalnych dotyczących bezpośrednio osób z niepełnosprawnościami, zadań Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, BON oraz usług świadczonych na rzecz ON
 • horyzontalnych dot. funkcjonowania całej uczelni i jej jednostek
 • uaktualnienia / stworzenia od nowa procedur wertykalnych, m.in.
  • Regulaminu BON
  • Zasad, trybu, regulaminów przyznawania i korzystania ze wsparcia
  • uwzględnienia w procedurach horyzontalnych specyfiki osób z niepełnosprawnościami i ich praw, aktualnego prawodawstwa, w tym m.in.:
  • Regulaminów oraz Zasad i trybów udzielania wsparcia

W ramach zadania 7 planuje się zapewnienie różnych form wsparcia edukacyjnego dla studentów ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności, poprzez:

 • wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego BON:
  • dla wszystkich rodzajów niepełnosprawności:
  • komputery przenośne dla studentów, wraz z torbami, w celu umożliwienia im m.in. uczestnictwa w alternatywnych formach zaliczeń egzaminów i sporządzania notatek
   • dyktafony w celu umożliwienia im m.in. nagrywania lektoratów oraz archiwizowanie notatek
   • lupy powiększające przenośne na zajęcia
 • specjalistyczne wyposażenie sal dydaktycznych:
  • system wideokonferencji na potrzeby transmisji on-line zajęć prowadzonych stacjonarnie dla os., które nie mogą w nich uczestniczyć
  • rzutniki do pracowni, laboratoriów i sal dydaktycznych umożliwiających wyświetlanie powiększonych prezentacji dla SzN chorób narządu wzroku
  • oprogramowanie powiększająco-udźwiękawiającego umożliwiającego obsługę komputera i korzystanie z Internetu
  • słuchawki umożliwiające korzystanie z programu powiększająco-udźwiękawiające oraz audiobooków
  • biurko elektryczne z regulowaną wysokością
  • myszki Big Track
  • monitor dotykowy 17 cali z możliwością regulacji położenia ekranu
  • klawiatura z kontrastowymi, dużymi klawiszami z regulacją prędkości mówienia
 • zapewnienie min. 1 asystenta dydaktycznego, który świadczyć będzie wsparcie w czynnościach związanych z nauką, których nie są w stanie wykonać samodzielnie
 • zapewnienie tłumaczenia migowego
 • stanowiska specjalistycznego w bibliotece wyposażonego w powiększalnik ekranowy stacjonarny w celu poprawy jakości treści odczytywanych przez OzN wzroku i głuchoślepotą i maksymalnie zwiększający komfort ich pracy (1 szt.)
 • dodatkowe lektoraty z j.angielskiego możliwość nagrywania lektoratów za pomocą wypożyczenia sprzętu.
 • alternatywne zajęcia sportowe

W ramach zadania 8 planowane są szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności dla kadry dydaktycznej i administracyjnej.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

GDPR

  Skip to content