Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Projekt Przyjazna Uczelnia

O projekcie:

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie jest realizatorem projektu „Przyjazna Uczelnia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie [zw. dalej WSR] i jej oferty dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt, na wszystkich jego etapach kluczowych dla prawidłowego wdrażania działań służących zapewnieniu dostępności na uczelni, jest realizowany w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.

Projekt przewiduje wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Grupę docelową Projektu stanowi:

Bezpośrednio – Wyższa Szkoła Rehabilitacji [WSR] oraz jej pracownicy, kadry kierowniczej i administracyjnej oraz dydaktycznej oraz studenci z niepełnosprawnościami.

Pośrednimi odbiorcami, tj. osobami, które skorzystają ze zmian wprowadzonych dzięki finansowaniu z projektu, będą wszyscy ci, do których kierowana jest oferta uczelni, a w szczególności studenci WSR oraz kandydaci na studia w WSR.

Wzrost dostępności Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie [zw. dalej WSR] i jej oferty dla osób z niepełnosprawnościami odbędzie się poprzez realizację następujących działań w okresie od 01.06.2020 do 30.06.2022r:

 • kompleksowe rozwinięcie struktury Biura osób ds. niepełnosprawnych (zw. dalej BON) w ramach zadania nr 1,
 • likwidację barier architektonicznych WSR w miejscach kluczowych dla życia uczelni w ramach zadania nr 2,
 • wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań w ramach zadania nr 3, zadania nr 4 oraz zadania nr 5,
 • uaktualnienie procedur lub stworzenie od nowa (w przypadku procedur wertykalnych) oraz uwzględnienie (w procedurach horyzontalnych) specyfiki osób z niepełnosprawnościami i ich praw w ramach zadania nr 6,
 • zapewnienie różnych form wsparcia edukacyjnego dla studentów ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności w ramach zadania nr 7,
 • realizację szkoleń dla kadry administracyjnej i zarządzającej oraz dydaktycznej w ramach Obszaru 6 – Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności w ramach zadania nr 8,

Powyższe działania przyczynią się do:

 •  wsparcia zmian organizacyjnych na uczelni,
 • zwiększenia dostępności architektonicznej i komunikacyjnej,
 • wzrostu jakości polityki zarządzania niepełnosprawnością,
 • wdrożenia racjonalnych dostosowań procesu dydaktycznego,
 • podniesienie jakości i zakresu działań realizowanych na rzecz dostępności,
 • podniesienia świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności.

W ramach zadania nr 1 planuje się przeprowadzenie przeglądu istniejącej struktury organizacyjnej Biura osóbniepełnosprawnych pod kątem efektywności zadań podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w wyniku czego powstanie zmieniona struktura organizacyjna, m.in.:

 • pojawią się zapisy dot. wzmocnienia BON, tak aby cieszyło się ono autorytetem na Uczelni,
  poprzez nadanie szerokich kompetencji, m.in.:
 • pojawią się zapisy dot. rozszerzonych zadań BON mających na celu zwiększenie jego
  proaktywności:
  • polegające na inspirowaniu powoływania stowarzyszeń lub innych form organizacyjnych zrzeszających studentów o specjalnych potrzebach, co powoli w przyszłości na podejmowanie wspólnych działań promujących WSR i poszczególne kierunki studiów w środowisku osób z niepełnosprawnościami
  • utworzone zostanie Centrum Pomocy Psychologicznej WSR, udzielające bezpłatnej pomoc psychologicznej kadrze i studentom WSR. Utworzenie Centrum Pomocy Psychologicznej wynika z wciąż rosnącej troski władz WSR o zdrowie psychiczne uczelnianej społeczności. Uczelnia podpisze um. O współpracy/porozumienie z ośrodkiem psychoterapii lub um. o współpracy z psychologiem na świadczenie usług psychologicznych.

W ramach zadania nr 2 planuje się likwidację barier architektonicznych w Wyższej Szkoły Rehabilitacji w miejscach kluczowych dla życia uczelni, które stwarzają nowe, dotychczas niedostępne możliwości nauki, funkcjonowania uczelni, dedykowane w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami:

 • ruchową, planowane jest:
  • montaż platformy w postaci podnośnika pionowego umożliwiającego dostęp do budynku osobom na wózkach inwalidzkich, bądź posiadających dysfunkcje układu ruchu, który zostanie zamontowany od strony parkingu siedziby WSR
  • montaż poręczy (uchwytów) montowanych do podłogi oraz do ściany dla OzN celem dostosowania toalet
  • dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową
 • narządu wzroku i głuchoślepotą, planowane jest:
  • montaż oznaczeń w budynku w alfabecie Braille’a (na klamki, poręcze), celem umożliwienia poruszania się i orientowania w budynku
  • montaż tabliczek na drzwi, wypukłych kontrastowych, które są ułatwieniem w poruszaniu się po budynku dla osób zarówno słabowidzących jak i niewidomych nie znających alfabetu Braille’a
  • montaż oznaczeń poziomych, takich jak: ścieżki naprowadzające, oznaczenia ostrzegawcze, pola uwagi dla osób niewidomych poruszających się z laskami w otwartej przestrzeni
  • instalacja taśm kontrastowych schody zwiększających bezpieczeństwo przy pokonywaniu schodów i innych różnic poziomów poprzez informowanie osobę z problemami narządu wzroku o zbliżającej się zmianie
  • malowanie korytarzy celem dostosowania kolorystycznego korytarzy i oznaczeń pięter, aby ułatwić osobom z dysfunkcją wzroku orientację oraz poruszanie się po Uczelni
 •  słuchu i/lub mowy:
  • montaż systemów wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną (induktofoniczną) umożliwiającego osobom niedosłyszącym odbiór nieskazitelnie czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną, w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy (4 sztuki)
 • wszystkie niepełnosprawności:
  • instalacja planów informacyjnych w postaci udźwiękowionych terminali z PMMA, spełniających rolę systemów nawigacji po budynku dla osób niewidomych

W ramach zadania 3 planuje się wdrożenie nowej Strony Internetowej Uczelni zawierającej m.in.:

 • stronę główną
 • tablicę aktualności z funkcją Google Translator
 • tablicę archiwum aktualności
 • wbudowaną wyszukiwarkę
 • mapę strony
 • galerię zdjęć
 • kanały RSS
 • newsletter
 • raporty gogle analitics
 • kalendarium wydarzeń

Strona będzie wykonana zgodnie ze standardami HTML5 i CSS3, W3C, WCAG 2.0 (i późniejsze) i przejdzie weryfikację przy pomocy ogólnodostępnych narzędzi testujących. Wdrożenie strony znacznie zwiększy dostępność oferty uczelni dla osób z niepełenosprawnościami.

W ramach zadania 4 planuje się wdrożenie intuicyjnych i responsywnych narzędziach, tj.:

 • Platformy edukacyjnej umożliwiającej: osobom z niepełnosprawnościami równoprawne uczestnictwo w zajęciach i codziennym życiu uczelni będąc w dowolnym miejscu (za pomocą komputera, telefonu, tabletu), tempie i czasie (24/h), m.in.:
  • logowanie się na swoje konto za pomocą przeglądarki www z dostępem do przypisanych do niego zasobów: szkoleń e-learning, zasobów wiedzy, plików wideo, artykułów z bazy wiedzy
  • uczestniczenie w zajęciach na żywo prowadzonych przez wykładowcę, w konsultacjach / seminariach online przy wykorzystaniu wbudowanej w system tablicy interaktywnej, komunikatora tekstowego, dźwiękowego, video, będąc w dowolnym miejscu (np. w domu) przed swoim komputerem
  • komunikowanie się online z innymi studentami i pracownikami uczelni poprzez fora dyskusyjne, wbudowany system pocztowy, chat, wideokonferencje
  • administratorom systemu oraz dydaktykom, m.in.:
  • tworzenie i udostępnianie szkoleń e-learningowych, materiałów edukacyjnych, testów, egzaminów, ankiet
  • budowanie indywidualnych ścieżek nauczania przypisując do poszczególnych studentów form wsparcia oraz dedykowanych materiałów
  • monitorowanie postępów w nauce poprzez mechanizm statystyk i raportów
  • prowadzenie bazy wiedzy uczelni oraz w ramach niej udostępnianie studentom z niepełnosprawnościami artykułów, dokumentów.
 • Systemu Rekrutacji Studentów zwiększającego dostępność oferty uczelni dla osób z niepełnosprawnościami, skrócenie proces rekrutacji i umożliwiającego:
  • rekrutację online w dowolnym miejscu (za pomocą komputera, telefonu, tabletu)
   i dowolnym czasie (24/h), m.in.:
   • zapoznanie się z wszelkimi istotnymi informacjami o kierunkach studiów
   • założenie konta kandydata pokazującego postęp w rekrutacji
   • komunikację z Biurem Rekrutacji za pomocą wbudowanego modułu wiadomości i poczty
   • aplikowanie na studia poprzez formularz rekrutacyjny z możliwością załączania dokumentów w wersji elektronicznej
   • procedowanie umowy z uczelnią z możliwością wykorzystania podpisu elektron.
   • realizację opłat za studia online
   • otrzymywanie wiążących informacji o przyjęciu na studia
   • administratorom systemu czyli pracownikom Biura Rekrutacji, m.in.:
   • gromadzenie dokumentów od kandydatów w wersji elektron. w jednej bazie z możliwością sprawnego przeszukiwania po określonych parametrach
   • sprawne monitorowanie całego procesu rekrutacji i uzyskiwanie bieżących raportów m.in. o statusie kandydatów i ich istotnych cechach oraz dokumentach
   • posiadanie pełnego obrazu rekrutacji, w tym powody wycofywania się kandydatów, w tym z niepełnosprawnościami, w celu wyciągania wniosków i podejmowania działań korygujących

W ramach zadania 5 zaplanowane szkolenia z obsługi systemu Rekrutacyjnego Studentów dla pracowników administracji oraz szkolenia z obsługi platformy rekrutacyjnej dla wykładowców, administracji i kadry zarządzającej.

W ramach zadania 6 planuje się przeprowadzenie:

analizy wewnętrznych procedur opisanych w postaci Regulaminów i Wytycznych pod kątem dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami, tj. procedur:

 • wertykalnych dotyczących bezpośrednio osób z niepełnosprawnościami, zadań Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, BON oraz usług świadczonych na rzecz ON
 • horyzontalnych dot. funkcjonowania całej uczelni i jej jednostek
 • uaktualnienia / stworzenia od nowa procedur wertykalnych, m.in.
  • Regulaminu BON
  • Zasad, trybu, regulaminów przyznawania i korzystania ze wsparcia
  • uwzględnienia w procedurach horyzontalnych specyfiki osób z niepełnosprawnościami i ich praw, aktualnego prawodawstwa, w tym m.in.:
  • Regulaminów oraz Zasad i trybów udzielania wsparcia

W ramach zadania 7 planuje się zapewnienie różnych form wsparcia edukacyjnego dla studentów ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności, poprzez:

 • wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego BON:
  • dla wszystkich rodzajów niepełnosprawności:
  • komputery przenośne dla studentów, wraz z torbami, w celu umożliwienia im m.in. uczestnictwa w alternatywnych formach zaliczeń egzaminów i sporządzania notatek
   • dyktafony w celu umożliwienia im m.in. nagrywania lektoratów oraz archiwizowanie notatek
   • lupy powiększające przenośne na zajęcia
 • specjalistyczne wyposażenie sal dydaktycznych:
  • system wideokonferencji na potrzeby transmisji on-line zajęć prowadzonych stacjonarnie dla os., które nie mogą w nich uczestniczyć
  • rzutniki do pracowni, laboratoriów i sal dydaktycznych umożliwiających wyświetlanie powiększonych prezentacji dla SzN chorób narządu wzroku
  • oprogramowanie powiększająco-udźwiękawiającego umożliwiającego obsługę komputera i korzystanie z Internetu
  • słuchawki umożliwiające korzystanie z programu powiększająco-udźwiękawiające oraz audiobooków
  • biurko elektryczne z regulowaną wysokością
  • myszki Big Track
  • monitor dotykowy 17 cali z możliwością regulacji położenia ekranu
  • klawiatura z kontrastowymi, dużymi klawiszami z regulacją prędkości mówienia
 • zapewnienie min. 1 asystenta dydaktycznego, który świadczyć będzie wsparcie w czynnościach związanych z nauką, których nie są w stanie wykonać samodzielnie
 • zapewnienie tłumaczenia migowego
 • stanowiska specjalistycznego w bibliotece wyposażonego w powiększalnik ekranowy stacjonarny w celu poprawy jakości treści odczytywanych przez OzN wzroku i głuchoślepotą i maksymalnie zwiększający komfort ich pracy (1 szt.)
 • dodatkowe lektoraty z j.angielskiego możliwość nagrywania lektoratów za pomocą wypożyczenia sprzętu.
 • alternatywne zajęcia sportowe

W ramach zadania 8 planowane są szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności dla kadry dydaktycznej i administracyjnej.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

GDPR

  Skip to content