Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Szkolenie dla pracowników administracyjnych i zarządzających uczelni z zakresu obsługi niepełnosprawnych studentów

Czas trwania: 8 godzin

Program szkolenia:

Cel główny:

Celem szkolenia jest uwrażliwienie pracowników Uczelni na indywidualne potrzeby wynikające z rodzaju niepełnosprawności oraz rozwój umiejętności komunikacji, reagowania w różnych sytuacjach w kontakcie ze studentem z niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe:

 • Uświadomienie różnic w potrzebach wsparcia studenta wynikających z jego niepełnosprawności.
 • Przełamanie obaw oraz mentalnych trudności w bezpośrednim kontakcie z osobą niepełnosprawną
 • Kreowanie prawidłowej postawy pracownika wobec klienta z niepełnosprawnością
 • Poznanie różnych rodzajów niepełnosprawności oraz potrzeb studentów z nich wynikających
 • Metody i sposoby nawiązywania kontaktu i obsługi studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności
 • Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych w kontaktach ze studentem z niepełnosprawnością
 • Zasady tworzenia dokumentów dla studentów niepełnosprawnych
 1. Aspekty prawne
  • Wsparcie edukacyjne osób z niepełnosprawnościami, omówienie 7 zasad wsparcia przyjętych uchwałą KRASP
  • Zasady kontaktu ze studentami z różnymi niepełnosprawnościami w jednostkach administracyjnych uczelni
 2. Definicja i rodzaje niepełnosprawności
  • Definicja osoby ze szczególnymi potrzebami, osoby z ograniczonymi możliwościami poruszania się
  • Omówienie różnych typów niepełnosprawności oraz ograniczeń nie będących wynikiem niepełnosprawności
 3. Osoby niewidome i słabowidzące
  • Kryteria uszkodzeń wzroku i ich funkcjonalne następstwa
  • Tyflopsychologia – poznanie perspektywy osób z uszkodzonym wzrokiem
  • Komunikacja niewerbalna
  • Savoir-vivre
 4. Osoby głuche i słabosłyszące
  • Kryteria uszkodzeń słuchu i ich funkcjonalne następstwa
  • Perspektywa codziennego funkcjonowania osób z uszkodzonym słuchem
  • Skuteczna komunikacja z osobą z uszkodzonym słuchem
  • Savoir-vivre w kontaktach z osobami głuchymi i słabosłyszacymi
 5. Osoby z niepełnosprawnością ruchową
  1. Rodzaje niepełnosprawności ruchowej i ich funkcjonalne następstwa
  2. Porażenie mózgowe – omówienie problemu wielorakiej niepełnosprawności
  3. Savoir-vivre i skuteczna komunikacja z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością ruchową
 6. Autyzm
  • Definicja – spektrum zaburzeń
  • Odmienne doświadczania świata przez osoby dotknięte autyzmem
  • Savoir-vivre
 7. Depresja
  • Statystyki depresji
  • Depresja- choroba śmiertelna
  • Objawy depresji
  • Model biopsychospołeczny depresji
  • Savoir-vivre – co mówić, a czego nie mówić osobie chorej na depresję.
 8. Przygotowywanie dokumentów dla osób z niepełnosprawnościami
  • Europejskie standardy przygotowywania informacji łatwej do czytania i zrozumienia – Easy-to-read
 9. Dokumenty w alfabecie Braille’a
  • Druk transparentny
  • Audiodeskrypcja
  • Standardy WCAG

Umiejętności i kompetencje zdobywane podczas kursu:

uczestnik potrafi:

 • stosować właściwą postawę wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
 • wyznaczać granice własne i respektować innych

uczestnik jest gotów do:

 • zastosowania pozyskanej wiedzy i umiejętności w środowisku pracy

GDPR

  Skip to content