Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Administrowanie Funduszami Unijnymi – Studia podyplomowe

Blok I. Polska a polityki rozwojowe UE – programowanie rozwoju – aktywne wdrażanie polityki spójności(30 godz.)

 • Wykład organizacyjny i inauguracyjny (2 godz.)
 • Polityka spójności – doświadczenia i realizacja w przyszłości (14 godz.)
 • Fundusze unijne dla obszarów wiejskich (14 godz.)

Blok II. Perspektywy wykorzystania funduszy unijnych w ramach Wieloletnie ramy finansowe 2021–2027 (30 godz.)

 • Priorytety polityki spójności na lata 2021–2027 (10 godz.)
  Nowe instrumenty finansowe i podział środków – w tym interwencja realizowana poza polityką spójności (10 godz.)
  Pozycja Polski i nowe zasady finansowania na lata 2021–2027 (10 godz.)

Blok III. Praktyczne aspekty pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy unijnych (90 godz.)

 • Zarządzanie cyklem projektu wg metodyki zarządzania projektami europejskimi (14 godz.)
 • Warunki i zasady udzielania pomocy publicznej (14 godz.)
 • Aplikowanie o środki z EFS (projekty „miękkie”) (28 godz.)
 • Analiza kosztów/korzyści. Przygotowanie studium wykonalności w projekcie unijnym (14 godz.)
 • Zasady przygotowania biznesplanu w projektach unijnych (20 godz.)

Blok IV. Administrowanie projektami unijnymi (promocja, zamówienia publiczne, monitoring i ewaluacja, rozliczanie, kontrola, najczęstsze nieprawidłowości) (40 godz.)

 • Informacja i promocja w ramach projektu finansowanego ze środków UE (4 godz.)
 • Zamówienia publiczne w projektach finansowanych ze środków UE (8 godz.)
 • Zasady księgowania wydatków związanych z przyznaną pomocą z uwzględnieniem wszystkich
 • podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie w ramach działań finansowanych z funduszy UE, w tym przygotowanie wniosku o płatność. Rozliczanie projektu. (14 godz.)
 • Monitoring i ewaluacja programów i projektów (4 godz.)
 • Trwałość i kontrola w projektach i programach finansowanych z funduszy UE (4 godz.)
 • Nieprawidłowości w realizacji projektów finansowanych ze źródeł UE (6 godz.)

Blok V. Seminarium dyplomowe i egzaminy (2 godz.)

 • Konsultacje prac dyplomowych, egzamin połówkowy i końcowy (2 godz.)

Razem: 192 godz.

GDPR

  Skip to content