Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Kodeks Etyki Studenta Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie

My, studenci Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie, mając na uwadze doniosły wpływ nauki na jakość ludzkiego życia, żywimy przekonanie, iż stanęliśmy przed szansą, która przez wieki była niedostępna i elitarna, której wielu młodych ludzi w przeszłości nie otrzymało nie ze względu na osobiste predyspozycje, lecz stosunki społeczne.
Tą szansą jest możliwość zdobycia wiedzy. Wierzymy, że ten kodeks posłuży za dowód naszej świadomości jej niezwykłego znaczenia, a także poczucia odpowiedzialności, która z niej wynika.
Będąc wiernymi naszym powinnościom akademickim i społecznym, mając świadomość odpowiedzialności za dobre imię studenta, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad etycznych i stosowania się do najwyższych standardów akademickich oraz deklarujemy, iż będziemy:

§ 1

 1. Kierować się fundamentalnymi zasadami moralnymi i etycznymi, będącymi podporą cywilizacji, w której funkcjonujemy.
 2. Przestrzegać obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz innych aktów prawnych obowiązujących w naszej Uczelni.

§ 2

 1. Nieustannie dążyć do samodoskonalenia.
 2. Wspierać pozostałych studentów w ich dążeniu do poszerzania wiedzy i umiejętności.
 3. Zdobytą wiedzę wykorzystywać dla dobra Kraju.

§ 3

Postępować zgodnie z treścią złożonego przez nas ślubowania, w szczególności:

 1. wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości;
 2. szanować prawa i zwyczaje akademickie;
 3. dbać o godność i honor studenta.

§ 4

Uczciwie i rzetelnie wywiązywać się z naszych obowiązków, w szczególności:

 1. uzyskiwać zaliczenia przedmiotów oraz przygotowywać prace zaliczeniowe i dyplomowe z poszanowaniem praw autorskich;
 2. wypełniać zobowiązania wobec uczelni z poszanowaniem wyznaczonych terminów.

§ 5

Korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji.

§ 6

Postępować dla dobra wspólnoty akademickiej, dbać o dobre imię i pozytywny wizerunek Uczelni oraz szanować jej tradycje.

§ 7

 1. Szanować godność wszystkich członków społeczności akademickiej.
 2. Odnosić się do pracowników Uczelni z należnym im szacunkiem.

§ 8

Współdziałać na rzecz krzewienia i upowszechniania niniejszego Kodeksu wśród studentów oraz innych członków społeczności akademickiej Uczelni.

GDPR

  Skip to content