Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Regulamin Samorządu Wyższej Szkoły Rehabilitacji

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Wszyscy studenci Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej WSR, tworzą Samorząd Studencki zwany dalej Samorządem.
 2. Samorząd działa w granicach określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.o.1668) zwaną dalej Ustawą, Statutem Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej Statutem oraz niniejszym Regulaminem, zwanym dalej Regulaminem.
 3. Terenem działania Samorządu jest WSR .

§ 2

 1. Samorząd działa poprzez swe organy wyłaniane w drodze wyborów.
 2. Organy Samorządu są jedyną, niezależną, apolityczną reprezentacją ogółu studentów WSR w Warszawie.
 3. Organy Samorządu ponoszą odpowiedzialność przed swoimi wyborcami w formach określonych niniejszym Regulaminem.
 4. Organy Samorządu uczestniczą i współpracują z władzami Uczelni w realizacji zadań Uczelni, w szczególności w zakresie spraw kulturalnych, sportowych i socjalno-bytowych studentów.

CELE

§ 3

 1. Celem działania Samorządu jest ochrona praw, godności i interesów studentów a w szczególności:
  1. Ochrona interesów socjalno-bytowych i kulturalno-sportowych studentów.
  2. Dążenie do zapewnienia studentom warunków podnoszenia poziomu wiedzy i aktywności w środowisku studenckim.
  3. Tworzenie warunków umożliwiających studentom korzystanie z prawa do zrzeszania się.

§ 4

 1. Samorząd w zakresie swoich celów może prowadzić działalność kulturalną i wydawniczą.
 2. Organy Samorządu mogą do realizacji swoich zadań powołać stałe i doraźne komisje.

ROZDZIAŁ II

ORGANY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

§ 5

 1. Organami uchwałodawczymi Samorządu są:
  1. Zgromadzenie Studentów WSR, zwanej dalej Zgromadzeniem Studentów, zwoływane nie rzadziej niż raz na rok,
  2. Rada Uchwałodawcza Samorządu Studenckiego, zwana dalej Radą Uchwałodawczą, zwoływana nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy,
 2. Organami wykonawczymi Samorządu są:
  1. Zarząd Samorządu Studenckiego, zwanego dalej Zarządem Samorządu,
  2. Sąd Koleżeński Samorządu Studenckiego WSR zwany dalej Sądem Koleżeńskim,
  3. Starostowie lat dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych,
  4. Starostowie grup

ZGROMADZENIE STUDENTÓW

§ 6

 1. Zgromadzenie Studentów zwołuje Rada Uchwałodawcza zwana dalej Radą.
 2. Delegatami na Zgromadzenie Studentów są delegaci wybrani przez poszczególne grupy według zasad określonych przez Radę. Pierwsze zasady wyborów określa Senat WSR.

§ 7

 1. Zgromadzenie studentów:
  1. Uchwala Regulamin Samorządu, oprócz pierwszego Regulaminu, który jest uchwalany przez Senat WSR.
  2. Przyjmuje sprawozdania Rady i Sadu Koleżeńskiego.
  3. Ustala liczbę wiceprzewodniczących i członków Zarządu.
  4. Wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza Samorządu.
  5. Ustala liczbę wiceprzewodniczących i członków Sądu Koleżeńskiego.
  6. Wybiera Przewodniczącego i członków Sądu.
 2. Zgromadzenie studentów poszczególnych lat studiów dla trybu stacjonarnego i niestacjonarnego zwołuje Przewodniczący Samorządu z własnej inicjatywy lub obligatoryjnie na wniosek 30% studentów danego roku i trybu. Zgromadzenie powołuje i odwołuje starostów lat i trybów. Kadencja starosty poszczególnych lat i trybów trwa 1 rok.
 3. Zgromadzenie grupy studentów zwołuje starosta danego roku i trybu z własnej inicjatywy lub obligatoryjnie na wniosek 30% studentów danej grupy. Zgromadzenie grupy powołuje i odwołuje starostę grupy. Kadencja starosty grupy trwa 1 rok.

§8

 1. Rada Uchwałodawcza:
  1. Podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla Samorządu.
  2. Sprawuje nadzór nad realizacją programu Samorządu.
  3. Wybiera członków Zarządu i przedstawicieli do Senatu WSR.
  4. Określa szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów w Samorządzie.
  5. Zatwierdza roczne sprawozdanie Zarządu.
  6. Powołuje stałe i doraźne Komisje Samorządu.
 2. Członkami Rady są:
  1. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.
  2. Delegaci na Zgromadzenie.
  3. W skład Rady wchodzi do 30 studentów. Liczbę członków ustala ustępująca Rada,
  4. proporcjonalnie do liczby studentów WSR.
  5. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Samorządu.

ZARZĄD SAMORZĄDU

§9

 1. Zarząd Samorządu Studenckiego jest najwyższym organem wykonawczym Samorządu.
 2. W posiedzeniach nadzwyczajnych Zarządu Samorządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Rady , Sądu Koleżeńskiego, Starostowie lat oraz Przewodniczący Komisji Stałych.

KOMPETENCJE ZARZĄDU SAMORZĄDU

 1. Do kompetencji Zarządu Samorządu należy:
  1. Reprezentowanie studentów wobec władz uczelni i na zewnątrz.
  2. Obrona praw studenta, w szczególności w zakresie respektowania postanowień Regulaminu Studiów.
  3. Opiniowanie planów studiów i programów nauczania, w terminie do 2 tygodni od otrzymania.
  4. Przedstawienie Rektorowi sprawozdania z rozdziału środków finansowych nie rzadziej niż raz w roku akademickim.
  5. Uczestniczenie w wypracowaniu decyzji odnośnie rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy WSR na cele studenckie.
  6. Wnioskowanie do Rektora o kierowanie spraw dyscyplinarnych studentów do Sądu Koleżeńskiego.
  7. Opiniowanie, na zasadach ustalonych w Statucie, wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich.
  8. Zatwierdzanie półrocznych sprawozdań z działalności Samorządu.
  9. Podejmowania decyzji o rozpoczęciu i formie akcji protestacyjnej w przypadkach i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach oraz w statucie WSR.
  10. Opiniowanie projektów decyzji organów Uczelni w sprawach dotyczących studentów, w tym związanych z organizacją i regulaminem studiów, w terminie do 2 tygodni od otrzymania.
  11. Wspieranie naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, gospodarczych oraz innych inicjatyw studenckich
  12. Wyrażanie opinii środowiska studenckiego w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania na Uczelni oraz w sprawach środowiska studenckiego z tym związanych lub wymagających jego wypowiedzi.
  13. Współpraca z organami organizacji politycznych, społecznych, młodzieżowych i innych działających na terenie Uczelni i w środowisku studentów, na zasadach ustalonych w porozumieniu z tymi organami.
 2. Każdy student może wystąpić z wnioskiem do Zarządu Samorządu, na wniosek złożony na piśmie powinien otrzymać odpowiedź nie później niż po upływie 21 dni od dnia wystąpienia.
 3. Każdy student ma prawo spotkania się w terminie oznaczonych dyżurów z osobami reprezentującymi Zarząd Samorządu, w celu uzyskania wiedzy na temat swoich praw, przedstawiania prośby o pomoc oraz w celu zaprezentowania swoich pomysłów i inicjatyw.
 4. Zarząd Samorządu może, z będącego w jego dyspozycji funduszu Samorządu Studenckiego, ustanowić stypendia i nagrody dla studentów szczególnie wyróżniających się działalnością kulturalną, naukową, społeczną, sportową.
 5. Zarząd Samorządu, dla realizacji swoich celów, może korzystać z pomieszczeń, urządzeń i środków materialnych należących do Uczelni, po uzyskaniu zgody Kanclerza WSR.
 6. W skład Zarządu wchodzą:
  1. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Samorządu.
  2. Skarbnik.
  3. Członkowie wybrani spośród Rady w liczbie ustalonej przez Zgromadzenie.
 7. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
 8. Regulamin pracy Zarządu opracowuje Zarząd, a zatwierdza Rada.
 9. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący Samorządu.

STAROSTOWIE LAT I GRUP

§11

 1. Starosta roku i trybu oraz grupy jest jednoosobowym organem wykonawczym poszczególnego szczebla. Starosta jest reprezentantem studentów odpowiednio dla danego roku i trybu oraz grupy. Starosta wykonuje uchwały i zarządzenia Samorządu

SĄD KOLEŻEŃSKI

§12

 1. Sąd Koleżeński orzeka w imieniu społeczności Studenckiej WSR.
 2. Do zadań Sądu należy rozpatrywanie:
  1. Spraw studentów, postępujących niezgodnie ze statutem WSR i regulaminem studiów.
  2. Sporów pomiędzy studentami.
 3. Realizując swoje zadania Sąd prowadzi mediacje lub wydaje orzeczenia.
 4. Od orzeczenia Sądu stronom przysługuje odwołanie do Zgromadzenia.
 5. Członkiem Sądu Koleżeńskiego nie może zostać Student WSR, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne lub był karany.
 6. Regulamin pracy Sądu opracowuje Sąd, a zatwierdza Zgromadzenie.
 7. Kadencja Sądu trwa dwa lata.

§ 13

 1. Skład Sądu Koleżeńskiego:
  1. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.
  2. Wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego.
 2. Członkowie Sądu są wybierani przez Zgromadzenie. Liczba członków Sądu wynosi do 8 studentów.
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji w organach Samorządu.

§ 14

 1. Sąd Koleżeński może wymierzać kary:
  1. Upomnienia
  2. Nagany
  3. Nagany z ostrzeżeniem

§ 15

 1. Sprawę do Sądu może przekazać Rektor WSR, Przewodniczący Samorządu, Starostowie lat i grup oraz studenci.
 2. Student, przeciwko któremu sformułowano zarzut, ma prawo do obrony i korzystania z obrony. Obrońcą w takim przypadku może być każdy student, pracownik WSR lub prawnik.
 3. Sąd Koleżeński ma prawo skorzystać z pomocy prawnika, zwrócić się pomoc do pracownika WSR, podczas rozpatrywania zarzutu.

WYGAŚNIĘCIE MANDATU W ORGANACH SAMORZĄDU

§ 15

 1. Mandat w organach Samorządu wygasa, gdy ich członek:
 2. Przestaje być studentem WSR.
 3. Został odwołany.
 4. Zrzekł się mandatu.
 5. Został ukarany przez Sąd Koleżeński WSR.
 6. Toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 7. Zmarł

PRZEPISY KOŃCOWE

§17

 1. Osoba wchodząca w skład organów Samorządu Studenckiego uzyskuje mandat po złożeniu ślubowania, który brzmi następująco:
  „ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE PRACOWAĆ DLA DOBRA I POMYŚLNOSĆI BRACI STUDENCKIEJ, DZIAŁAĆ ZGODNIE ZE STATUTEM WSR ORAZ UCHWAŁAMI ZARZĄDU SAMORZĄDU ORAZ GODNIE I RZETELNIE REPREZENTOWAĆ STUDENTÓW, TROSZCZYĆ SIĘ O ICH SPRAWY NIE SZCZĘDZĄC SIŁ DLA WYKONYWANIA ZADAŃ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO.
 2. Przewodniczący ma prawo w sytuacji nadzwyczajnej do zawieszenia organów Samorządu i rozpisania nowych wyborów do wszystkich organów Samorządu.

§18

 1. Pierwszy Regulamin Samorządu Studenckiego wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat WSR.

GDPR

  Skip to content