Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Senat WSR

Skład oraz kompetencje Senatu uczelni określa – zgodnie z „Prawem o szkolnictwie wyższym” – „Statut Wyższej Szkoły Rehabilitacji”.

Kadencja Senatu trwa trzy lata.

Najważniejsze kompetencje Senatu:

  1. Uchwalanie Statutu, misji oraz strategii
  2. Uchwalanie planu rzeczowo-finansowego
  3. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz rocznych sprawozdań Rektora
  4. Uchwalanie Regulaminu studiów, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia
  5. Tworzenie wytycznych dotyczących tworzenia planu studiów i programów kształcenia oraz planów studiów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających
  6. Uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Członkami Senatu są

Przewodniczący Senatu:
Rektor
prof. zw. dr hab. med. Jerzy E. Kiwerski

Kanclerz
mgr inż. Marek Nowiński

Dziekan
mgr Lidia Nowińska

DYREKTOR GENERALNY ds. rozwoju i strategii
mgr Jakub Nowiński

Prodziekan ds. nauki
dr hab. Marek Łyp

Prodziekan ds dydaktycznych
dr Joanna Cieplińska

Dyrektor biblioteki
mgr Agnieszka Grudzień

Nauczyciel akademicki
dr Iwona Stanisławska

Nauczyciel akademicki
dr Lidia Zając

Nauczyciel akademicki
dr Marcin Rosiński

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami
mgr Anna Tomczyk

Przedstawiciel studentów
Patrycja Prusińska

Przedstawiciel Założyciela
mgr Gabriela Nowińska

Przedstawiciel Założyciela
p. Jacek Nowiński

Przedstawiciel Założyciela
Katarzyna Stójewska

Przedstawiciel Założyciela
dr Ada Holak

GDPR

    Skip to content