Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Stypendia

Aktualności:

Wyższa Szkoła Rehabilitacji oferuje swoim studentom następujące świadczenia:

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • Stypendium Rektora
 • Zapomogę
 • Stypendium Ministra

Wnioski o stypendium socjalne przyjmowane są od 1 października do 15 lipca w roku akademickim 2022/2023
Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych przyjmowane są od 1 października do 15 lipca w roku akademickim 2022/2023
Wnioski o stypendium Rektora przyjmowane są od 1 października do 15 października w roku akademickim 2022/2023
Wnioski o zapomogę przyjmowane są przez cały rok w danym roku akademickim.

Stypendium rektora

Kto może ubiegać się o stypendium Rektora?

Stypendium Rektora może otrzymać:

 1. student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym oraz spełnia łącznie warunki:
  1. zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia i spełnił kryteria otrzymania tego stypendium na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia;
  2. do końca roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który stypendium jest przyznawane:
   • zaliczył wszystkie przedmioty wymagane do zaliczenia roku studiów na danym kierunku studiów 
   • jest wpisany na kolejny rok studiów w obowiązującym w WSR systemie informatycznym, w którym odnotowywane są i przechowywane w formie elektronicznej informacje związane z przebiegiem studiów;
 2. student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
  1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Ile wynosi kwota stypendium Rektora?

Przyznane kwoty Stypendium Rektora uzależnione są od ilości złożonych wniosków oraz  dostępnych środków w Funduszu Stypendialnym.

Jakie dokumenty należy złożyć aby ubiegać się o stypendium Rektora?

Stypendium rektora przyznawane jest na udokumentowany wniosek studenta.
Student ubiegający się o stypendium powinien złożyć:

 • Wniosek o stypendium Rektora (załącznik nr 4lub 4A)*
 • Dokumenty potwierdzające punkty stypendialne (zaświadczenie, certyfikaty, dyplomy, zaświadczenie o średniej ocen – załącznik nr 4B**)

*Student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym składa wniosek który stanowi załącznik nr 4 do Regulamin świadczeń dla studentów WSR w Warszawie.

Student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem lub finalistą olimpiady bądź medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego, składa
Wniosek, który stanowi załącznik nr 4A.

**W przypadku studentów ubiegających się o stypendium rektora na podstawie wyróżniających wyników w nauce, student do wniosku powinien złożyć zaświadczenie potwierdzające uzyskaną średnią w poprzednim roku akademickim. Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia w innej uczelni, jest zobowiązany dołączyć do wniosku zaświadczenie z uczelni, którą opuścił, informujące o uzyskanej średniej ocen na ostatnim roku studiów I stopnia.

Do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Wnioski przyjmowane są od 1 do 17 października.

Jakie są zasady oceniania wniosków o stypendium rektora?

Wnioski o stypendium rektora oceniane są metodą punktową. Punkty stypendialne są przyznawane za poszczególne kategorie osiągnięć (sportowe, artystyczne, naukowe, średnia ocen), a także za uzyskanie tytułu laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub bycia medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Maksymalna liczba punktów stypendialnych za poszczególne kategorie osiągnięć (średnia ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia sportowe) wynosi 40 punktów, czyli maksymalna całkowita liczba punktów stypendialnych wynosi 160. Szczegółowa punktacja znajduje w załączniku nr 4C do Regulaminu świadczeń dla studentów WSR w Warszawie.

Grupa studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora dla każdego kierunku studiów ustalana jest na podstawie listy rankingowej utworzonej według sumy punktów stypendialnych uzyskanych za wszystkie rodzaje osiągnięć. Dla każdego kierunku studiów obowiązuje wspólna lista rankingowa obejmująca wszystkie lata, formy i poziomy studiów.

Stypendium Rektora może otrzymać do 10% liczby studentów każdego kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium Rektora może być przyznane jednemu studentowi.
Stypendia rektora dla najlepszych studentów wypłacane są w różnych kwotach, uzależnionych od liczby uzyskanych punktów stypendialnych.

W jaki sposób należy udokumentować osiągnięcia?

Aby otrzymać punkty stypendialne należy udokumentować uzyskanie w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane w wysokiej średniej ocen lub posiadanie osiągnięć naukowych lub osiągnięć artystycznych lub wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Przykładowe dokumenty:

 • wyniki w nauce – zaświadczenie informujące o wysokości średniej stypendialnej wystawione przez pracownika Dziekanatu, dokument potwierdzający zostanie laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy do którego przyporządkowany jest kierunek studiów, w roku złożenia egzaminu maturalnego
 • wyniki sportowe – kserokopie lub oryginały dyplomów potwierdzających osiągnięcia sportowe na poziomie krajowym lub międzynarodowym. W przypadku zawodów reprezentujących Uczelnię opinia osoby prowadzącej W-F w Wyższej Szkole Rehabilitacji.
 • osiągnięcia artystyczne – dyplomy lub kserokopie dyplomów potwierdzające działalność artystyczną
 • wyniki naukowe – dyplom potwierdzający czynny udział w konferencji, sympozjum itp., kserokopia publikacji.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Kto może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych?

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności.

Ile wynosi kwota stypendium?

W roku akademickim 2019/2020 stypendium dla osób niepełnosprawnych wypłacane było w kwocie od 500 do 1000zł miesięcznie.
Wysokość stypendiów ustalana jest corocznie i uzależniona jest od przyznanej naszej uczelni dotacji na ten cel.

Jakie dokumenty należy złożyć aby ubiegać się o stypendium?

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na udokumentowany wniosek studenta.

Student ubiegający się o stypendium powinien złożyć:

 • Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 2)
 • Kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu)

Na jak długo otrzymam stypendium?

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres do 10 miesięcy, nie dłużej jednak niż na okres ważności orzeczenia właściwego organu potwierdzającego niepełnosprawność.
Jeśli orzeczenie jest wydane na czas określony, to decyzja będzie wydana do daty ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż bieżący rok akademicki. Aby nadal otrzymywać stypendium, należy złożyć nowy wniosek z nowym orzeczeniem.

Do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Wnioski przyjmowane są od 1 października do 20 czerwca.

Stypendium socjalne w Wyższej Szkole Rehabilitacji

Kto może ubiegać się o stypendium socjalne?

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Ile wynosi kwota stypendium socjalnego?

W roku akademickim 2019/2020 studenci mogli otrzymać w ciągu roku akademickiego:

 • do 12000zł (przy dochodzie do 200 zł na osobę)
 • do 10000 zł (przy dochodzie od 200,01 do 400 zł na osobę)
 • do 8500 zł (przy dochodzie od 400,01 do 600 zł na osobę)
 • do 7000 zł (przy dochodzie od 600,01 do 800 zł na osobę)
 • do 5500 zł (przy dochodzie od 800,01 do 1051,70 zł na osobę)

Jakie dokumenty należy złożyć aby ubiegać się o stypendium socjalne?

Stypendium socjalne przyznawane jest na udokumentowany wniosek studenta.

Student ubiegający się o stypendium powinien złożyć:

 • Wniosek o stypendium socjalne (załącznik nr 1)
 • Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny studenta tj.
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny studenta i studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student będzie ubiegał się o pomoc materialną, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych
  • zaświadczenia z ZUS/KRUS, zawierające informację o składkach na ubezpieczenie zdrowotne, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student będzie ubiegał się o pomoc materialną
  • oświadczenie członków rodziny studenta i studenta o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student będzie ubiegał się o pomoc materialną, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (załącznik nr 1D)
  • oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o wysokości, uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student będzie ubiegał się o pomoc materialną, innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (załącznik nr 1B)
  • W sytuacji jeżeli student składa informacje o dochodzie innych osób, zobowiązany jest do złożenia, dla każdej z tych osób, klauzuli informacyjnej dla członka rodziny stypendysty (załącznik nr 7)
 • W przypadku utraty i uzyskania dochodu, oświadczenie o dochodzie uzyskanym/utraconym (załącznik nr 1C) plus dokumenty potwierdzające uzyskanie lub utratę dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach)
 • Pozostałe niezbędne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta lub poświadczające jego sytuację rodzinną (np. zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłków) Dokładne informacje na temat dokumentów określa załącznik nr 1A do Regulaminu (załącznik nr 1A)

W sytuacji gdy miesięczny dochód studenta na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, student zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Komu przysługuje stypendium socjalne w zwiększonej wysokości?

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, jeżeli codzienny dojazd do uczelni, z miejsca zamieszkania uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie tzn. odległość od miejsca zamieszkania, mierzona najkrótszym połączeniem wzdłuż istniejącej sieci dróg publicznych, do WSR wynosi powyżej 50 km lub czas dojazdu trwałby dłużej niż 2,5 h w jedną stronę.

Jak obliczyć dochód w rodzinie studenta?

Zasady obliczania dochodu określa załącznik nr 1A do Regulaminu (załącznik 1A)

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że przy jej ustalaniu:

 1. uwzględnia się dochody osiągane przez:
  1. studenta,
  2. małżonka studenta,
  3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
  4. będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–c, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 2. nie uwzględnia się:
  1. świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1 ustawy,
  2. stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:
   • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
   • niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
   • umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych,
  3. świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,
  4. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552 i 1629).

Przy ustalaniu wysokości dochodu, uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • studenta;
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 • rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Prawo do stypendium socjalnego jest ustalane ponownie w trakcie semestru w razie:

 • zwiększenia się liczby członków rodziny;
 • zmniejszenia się liczby członków rodziny, w tym także z powodu ukończenia 26 lat przez dziecko uczące się pozostające na utrzymaniu;
 • utraty dochodu;
 • uzyskania dochodu;
 • uzyskania przez rodzeństwo studenta lub dziecko studenta bez względu na wiek orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub odpowiednika tego orzeczenia, o ile osoby te pozostają na utrzymaniu rodziny studenta, a także w przypadku utraty ważności takiego orzeczenia z powodu zakończenia okresu, na który niepełnosprawność była orzeczona lub z innych przyczyn.

Student pobierający stypendium socjalne jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Uczelni o okolicznościach, o których mowa wyżej.

Kiedy student jest samodzielny finansowo?

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończył 26. rok życia;
 2. pozostaje w związku małżeńskim;
 3. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. d;
 4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Ponadto student, składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych (załącznik 1E do Regulaminu)

Czym jest dochód utracony i dochód uzyskany?

Dochód utracony

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, ustalając ich dochód nie uwzględnia się dochodu utraconego.

Przez utratę dochodu rozumie się utratę dochodu spowodowaną:

 1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303),
 5. wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 I 858) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.)
 6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7.  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej dtych świadczeń lub utraty świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 8. utratą świadczenia rodzicielskiego,
 9. utratą zasiłku macierzyńskiego, którym mowa w przepisach ubezpieczeniu społecznym rolników,
 10. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 I 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym I nauce.

Poprzez zatrudnienie lub inną pracę zarobkową należy rozumieć wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Utratę dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta dokumentuje się zaświadczeniem płatnika dochodu albinnym dokumentem potwierdzającym fakt utraty dochodu (w przypadku dochodów nieopodatkowanych, ryczałtu lub karty podatkowej) zawierającym informację o kwocie utraconego dochodu. Zaświadczenia lub oświadczenia o utracie dochodu powinny zawierać wszystkie składniki dochodu, które wykazywane są na wzorach tych dokumentów.

Dochód uzyskany

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, ustalając dochód członka rodziny, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód został uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do stypendium.
W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny proku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do stypendium.

Przez uzyskanie dochodu rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane:

 1. zakończeniem urlopu wychowawczego,
 2. uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnai 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
 5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Student ma obowiązek zgłosić fakt uzyskania dochodu przez członka rodziny.

Wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty dokumentuje się:

 • zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu, w przypadku osiągania dochodu opodatkowanego na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) z wyjątkiem dochodów uzyskanych z pozarolniczej działalności,
 • zaświadczeniem z urzędu skarbowego, w przypadku osiągania dochodu z działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu lub innym dokumentem, w przypadku osiągania dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zmiana warunków zatrudnienia nie stanowi uzyskania dochodu (np. wzrost wynagrodzenia, zwiększenie wymiaru etatu) ani utraty dochodu (np. zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenia wymiaru etatu.

Jak obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 listopada 1984r. o podatku rolnym (DZ. U. z 2016r. poz. 617). Obwieszczenie Prezesa GUS publikowane jest na stronie uczelni >>>

Do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Wnioski przyjmowane są od 1 października do 20 czerwca

Zapomoga

Kto może ubiegać się o zapomogę?

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Ile razy w ciągu roku mogę otrzymać zapomogę?

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

W jakich sytuacjach mogę ubiegać się o zapomogę?

Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta o przyznanie zapomogi zaliczają się m.in.:

 1. nieszczęśliwy wypadek studenta, dziecka znajdującego się pod jego prawną opieką lub małżonka studenta;
 2. ciężką chorobę studenta lub członka najbliższej rodziny;
 3. śmierć członka najbliższej rodziny;
 4. klęski żywiołowe (np. pożar, powódź);
 5. inne okoliczności, które mogą mieć znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji życiowej

Jakie dokumenty należy złożyć aby ubiegać się o zapomogę?

Zapomoga przyznawana jest na udokumentowany wniosek studenta.

Student ubiegający się o zapomogę powinien złożyć:

 • Wniosek o zapomogę (załącznik nr 3)
 • Dokumenty potwierdzające przejściowo trudną sytuację życiową (tj. dokumentację medyczną, dokumenty dochodowe, protokół wypadku/zdarzenia)

Jeżeli student składa informacje o dochodzie innych osób, zobowiązany jest do złożenia, dla każdej z tych osób, klauzuli informacyjnej dla członka rodziny stypendysty (załącznik nr 7)

Do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Wnioski przyjmowane są przez cały rok akademicki. Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty zdarzenia uzasadniającego przyznanie świadczenia.

Stypendium Ministra

Pliki do pobrania

GDPR

  Skip to content