Komisje stypendialne

Na wniosek samorządu studenckiego Rektor przekazuje swoje uprawnienia w zakresie przyznawania świadczeń odpowiednio Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Komisja Stypendialna

Komisję Stypendialną na dany rok akademicki powołuje Rektor.
W skład Komisji Stypendialnej wchodzi 2 pracowników uczelni i 6 studentów.

Do zadań Komisji Stypendialnej należy:

  • rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg.

Odwoławcza Komisja Stypendialna

Odwoławczą Komisję Stypendialną (OKS) na dany rok akademicki powołuje Rektor.
W skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzi 1 pracownik uczelni i 4 studentów.

Do zadań OKS należy:

  1. rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendium rektora;
  2. rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczących stypendiów rektora;
  3. rozpatrywanie odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej
  4. określanie liczby punktów za średnią ocen oraz ustalanie wysokości stypendium rektora na poszczególnych kierunkach w przedziałach punktów, w zależności od wysokości środków FS na ten cel, liczby złożonych wniosków oraz listy rankingowej.

GDPR

    Skip to content