Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Kto może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów?

O stypendium rektora może ubiegać się student:

 • przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy do którego przyporządkowany jest kierunek studiów
 • student po zaliczeniu pierwszego roku studiów oraz który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe lub posiada osiągnięcia artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Co należy zrobić aby otrzymać stypendium rektora?

Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta.
Stypendium rektora przyznawane jest za osiągnięcia wymienione powyżej, uzyskane w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane.
W kwestii studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, stypendium rektora przyznawane jest za osiągnięcia uzyskane w trakcie ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Jakie są zasady oceniania wniosków o stypendium rektora?

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów oceniane są metodą punktową, tj. za wysoką średnią ocen i za każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy przyznawana jest określona liczba punktów stypendialnych.
Punkty stypendialne przyznawane za poszczególne rodzaje osiągnięć uwzględnianych przy ubieganiu się o stypendium rektora dla najlepszych studentów sumują się.
Maksymalna liczba punktów stypendialnych za poszczególne rodzaje osiągnięć (średnia ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia sportowe) wynosi 40 punktów, czyli maksymalna całkowita liczba punktów stypendialnych wynosi 160. Szczegółową punktację znajdą Państwo w załączniku nr 4C . (pobierz załącznik nr 4C)
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać do 10% liczby studentów każdego kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi.
Stypendia rektora dla najlepszych studentów wypłacane są w różnych kwotach, uzależnionych od liczby uzyskanych punktów stypendialnych.
Odwoławcza komisja stypendialna biorąc pod uwagę wysokość środków Funduszu Pomocy Materialnej przeznaczonych na stypendia rektora dla najlepszych studentów oraz liczbę studentów uprawnionych do uzyskania tego stypendium określa w formie pisemnej progi punktowe i wysokości stypendium odpowiadające punktom stypendialnym.

Za co mogę otrzymać punkty stypendialne?

Aby otrzymać punkty stypendialne należy udokumentować uzyskanie w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane w wysokiej średniej ocen lub posiadanie osiągnięć naukowych lub osiągnięć artystycznych lub wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Przykładowe dokumenty:

 • wyniki w nauce - zaświadczenie informujące o wysokości średniej stypendialnej wystawione przez pracownika Dziekanatu, dokument potwierdzający zostanie laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o
 • zasięgu ogólnopolskim, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy do którego przyporządkowany jest kierunek studiów, w roku złożenia egzaminu maturalnego
 • wyniki sportowe - kserokopie lub oryginały dyplomów potwierdzających osiągnięcia sportowe na poziomie krajowym lub międzynarodowym.
 • W przypadku zawodów reprezentujących Uczelnię opinia osoby prowadzącej W-F w Wyższej Szkole Rehabilitacji.
 • wyniki artystyczne - dyplomy lub kserokopie dyplomów potwierdzające działalność artystyczną
 • wyniki naukowe - dyplom potwierdzający czynny udział w konferencji, sympozjum itp., kserokopia publikacji.
 • Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać stypendium rektora?
 • Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów (pobierz załącznik nr 4 lub 4A)
 • Dokumenty potwierdzające punkty stypendialne (zaświadczenie, certyfikaty, dyplomu, zaświadczenie o średniej ocen - pobierz załącznik nr 4B)
 • Dowód osobisty do wglądu

Do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Na bieżący rok akademicki wnioski przyjmowane są do końca października.