Stypendium rektora

Stypendium rektora

Kto może ubiegać się o stypendium Rektora?

Stypendium Rektora może otrzymać:

 1. student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym oraz spełnia łącznie warunki:
  1. zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia i spełnił kryteria otrzymania tego stypendium na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia;
  2. do końca roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który stypendium jest przyznawane:
   • zaliczył wszystkie przedmioty wymagane do zaliczenia roku studiów na danym kierunku studiów 
   • jest wpisany na kolejny rok studiów w obowiązującym w WSR systemie informatycznym, w którym odnotowywane są i przechowywane w formie elektronicznej informacje związane z przebiegiem studiów;
 2. student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
  1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Ile wynosi kwota stypendium Rektora?

Przyznane kwoty Stypendium Rektora uzależnione są od ilości złożonych wniosków oraz  dostępnych środków w Funduszu Stypendialnym.

Jakie dokumenty należy złożyć aby ubiegać się o stypendium Rektora?

Stypendium rektora przyznawane jest na udokumentowany wniosek studenta.
Student ubiegający się o stypendium powinien złożyć:

 • Wniosek o stypendium Rektora (załącznik nr 4 lub 4A)*
 • Dokumenty potwierdzające punkty stypendialne (zaświadczenie, certyfikaty, dyplomy, zaświadczenie o średniej ocen - załącznik nr 4B**)

*Student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym składa wniosek który stanowi załącznik nr 4 do Regulamin świadczeń dla studentów WSR w Warszawie.

Student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem lub finalistą olimpiady bądź medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego, składa
Wniosek, który stanowi załącznik nr 4A.

**W przypadku studentów ubiegających się o stypendium rektora na podstawie wyróżniających wyników w nauce, student do wniosku powinien złożyć zaświadczenie potwierdzające uzyskaną średnią w poprzednim roku akademickim. Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia w innej uczelni, jest zobowiązany dołączyć do wniosku zaświadczenie z uczelni, którą opuścił, informujące o uzyskanej średniej ocen na ostatnim roku studiów I stopnia.


Do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Wnioski przyjmowane są od 1 do 17 października.

Jakie są zasady oceniania wniosków o stypendium rektora?

Wnioski o stypendium rektora oceniane są metodą punktową. Punkty stypendialne są przyznawane za poszczególne kategorie osiągnięć (sportowe, artystyczne, naukowe, średnia ocen), a także za uzyskanie tytułu laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub bycia medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Maksymalna liczba punktów stypendialnych za poszczególne kategorie osiągnięć (średnia ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia sportowe) wynosi 40 punktów, czyli maksymalna całkowita liczba punktów stypendialnych wynosi 160. Szczegółowa punktacja znajduje w załączniku nr 4C do Regulaminu świadczeń dla studentów WSR w Warszawie.

Grupa studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora dla każdego kierunku studiów ustalana jest na podstawie listy rankingowej utworzonej według sumy punktów stypendialnych uzyskanych za wszystkie rodzaje osiągnięć. Dla każdego kierunku studiów obowiązuje wspólna lista rankingowa obejmująca wszystkie lata, formy i poziomy studiów.

Stypendium Rektora może otrzymać do 10% liczby studentów każdego kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium Rektora może być przyznane jednemu studentowi.
Stypendia rektora dla najlepszych studentów wypłacane są w różnych kwotach, uzależnionych od liczby uzyskanych punktów stypendialnych.

W jaki sposób należy udokumentować osiągnięcia?

Aby otrzymać punkty stypendialne należy udokumentować uzyskanie w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane w wysokiej średniej ocen lub posiadanie osiągnięć naukowych lub osiągnięć artystycznych lub wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Przykładowe dokumenty:

 • wyniki w nauce - zaświadczenie informujące o wysokości średniej stypendialnej wystawione przez pracownika Dziekanatu, dokument potwierdzający zostanie laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy do którego przyporządkowany jest kierunek studiów, w roku złożenia egzaminu maturalnego
 • wyniki sportowe - kserokopie lub oryginały dyplomów potwierdzających osiągnięcia sportowe na poziomie krajowym lub międzynarodowym. W przypadku zawodów reprezentujących Uczelnię opinia osoby prowadzącej W-F w Wyższej Szkole Rehabilitacji.
 • osiągnięcia artystyczne - dyplomy lub kserokopie dyplomów potwierdzające działalność artystyczną
 • wyniki naukowe - dyplom potwierdzający czynny udział w konferencji, sympozjum itp., kserokopia publikacji.