Stypendium socjalne

Stypendium socjalne w Wyższej Szkole Rehabilitacji

Kto może ubiegać się o stypendium socjalne?

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Ile wynosi kwota stypendium socjalnego?

W roku akademickim 2019/2020 studenci mogli otrzymać w ciągu roku akademickiego:

 • do 12000zł (przy dochodzie do 200 zł na osobę)
 • do 10000 zł (przy dochodzie od 200,01 do 400 zł na osobę)
 • do 8500 zł (przy dochodzie od 400,01 do 600 zł na osobę)
 • do 7000 zł (przy dochodzie od 600,01 do 800 zł na osobę)
 • do 5500 zł (przy dochodzie od 800,01 do 1051,70 zł na osobę)

Jakie dokumenty należy złożyć aby ubiegać się o stypendium socjalne?

Stypendium socjalne przyznawane jest na udokumentowany wniosek studenta.

Student ubiegający się o stypendium powinien złożyć:

 • Wniosek o stypendium socjalne (pobierz załącznik nr 1)
 • Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny studenta tj.
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny studenta i studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student będzie ubiegał się o pomoc materialną, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych
  • zaświadczenia z ZUS/KRUS, zawierające informację o składkach na ubezpieczenie zdrowotne, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student będzie ubiegał się o pomoc materialną
  • oświadczenie członków rodziny studenta i studenta o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student będzie ubiegał się o pomoc materialną, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (pobierz załącznik nr 1D)
  • oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o wysokości, uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student będzie ubiegał się o pomoc materialną, innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (pobierz załącznik nr 1B)
  • W sytuacji jeżeli student składa informacje o dochodzie innych osób, zobowiązany jest do złożenia, dla każdej z tych osób, klauzuli informacyjnej dla członka rodziny stypendysty (pobierz załącznik nr 8)
 • W przypadku utraty i uzyskania dochodu, oświadczenie o dochodzie uzyskanym/utraconym (pobierz załącznik nr 1C) plus dokumenty potwierdzające uzyskanie lub utratę dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach)
 • Pozostałe niezbędne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta lub poświadczające jego sytuację rodzinną (np. zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłków) Dokładne informacje na temat dokumentów określa załącznik nr 1A do Regulaminu (pobierz załącznik nr 1A)

W sytuacji gdy miesięczny dochód studenta na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, student zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Komu przysługuje stypendium socjalne w zwiększonej wysokości?

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, jeżeli codzienny dojazd do uczelni, z miejsca zamieszkania uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie tzn. odległość od miejsca zamieszkania, mierzona najkrótszym połączeniem wzdłuż istniejącej sieci dróg publicznych, do WSR wynosi powyżej 50 km lub czas dojazdu trwałby dłużej niż 2,5 h w jedną stronę.

Jak obliczyć dochód w rodzinie studenta?

Zasady obliczania dochodu określa załącznik nr 1A do Regulaminu (pobierz załącznik 1A)

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że przy jej ustalaniu:

 1. uwzględnia się dochody osiągane przez:
  1. studenta,
  2. małżonka studenta,
  3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
  4. będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–c, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 2. nie uwzględnia się:
  1. świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1 ustawy,
  2. stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:
   • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
   • niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
   • umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych,
  3. świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,
  4. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552 i 1629).

Przy ustalaniu wysokości dochodu, uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • studenta;
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 • rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Prawo do stypendium socjalnego jest ustalane ponownie w trakcie semestru w razie:

 • zwiększenia się liczby członków rodziny;
 • zmniejszenia się liczby członków rodziny, w tym także z powodu ukończenia 26 lat przez dziecko uczące się pozostające na utrzymaniu;
 • utraty dochodu;
 • uzyskania dochodu;
 • uzyskania przez rodzeństwo studenta lub dziecko studenta bez względu na wiek orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub odpowiednika tego orzeczenia, o ile osoby te pozostają na utrzymaniu rodziny studenta, a także w przypadku utraty ważności takiego orzeczenia z powodu zakończenia okresu, na który niepełnosprawność była orzeczona lub z innych przyczyn.

Student pobierający stypendium socjalne jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Uczelni o okolicznościach, o których mowa wyżej.

Kiedy student jest samodzielny finansowo?

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończył 26. rok życia;
 2. pozostaje w związku małżeńskim;
 3. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. d;
 4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Ponadto student, składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych (załącznik 1E do Regulaminu)

Czym jest dochód utracony i dochód uzyskany?

Dochód utracony

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, ustalając ich dochód nie uwzględnia się dochodu utraconego.

Przez utratę dochodu rozumie się utratę dochodu spowodowaną:

 1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303),
 5. wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 I 858) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.)
 6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7.  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej dtych świadczeń lub utraty świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 8. utratą świadczenia rodzicielskiego,
 9. utratą zasiłku macierzyńskiego, którym mowa w przepisach ubezpieczeniu społecznym rolników,
 10. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 I 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym I nauce.


Poprzez zatrudnienie lub inną pracę zarobkową należy rozumieć wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkowstwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Utratę dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta dokumentuje się zaświadczeniem płatnika dochodu albinnym dokumentem potwierdzającym fakt utraty dochodu (w przypadku dochodów nieopodatkowanych, ryczałtu lub karty podatkowej) zawierającym informację o kwocie utraconego dochodu. Zaświadczenia lub oświadczenia o utracie dochodu powinny zawierać wszystkie składniki dochodu, które wykazywane są na wzorach tych dokumentów.

Dochód uzyskany

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, ustalając dochód członka rodziny, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód został uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do stypendium.
W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny proku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do stypendium.

Przez uzyskanie dochodu rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane:

 1. zakończeniem urlopu wychowawczego,
 2. uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalneg lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnai 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
 5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjneg lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Student ma obowiązek zgłosić fakt uzyskania dochodu przez członka rodziny.

Wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty dokumentuje się:

 • zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu, w przypadku osiągania dochodu opodatkowanego na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) z wyjątkiem dochodów uzyskanych z pozarolniczej działalności,
 • zaświadczeniem z urzędu skarbowego, w przypadku osiągania dochodu z działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu lub innym dokumentem, w przypadku osiągania dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zmiana warunków zatrudnienia nie stanowi uzyskania dochodu (np. wzrost wynagrodzenia, zwiększenie wymiaru etatu) ani utraty dochodu (np. zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenia wymiaru etatu.

Jak obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 listopada 1984r. o podatku rolnym (DZ. U. z 2016r. poz. 617). Obwieszczenie Prezesa GUS publikowane jest na stronie uczelni >>>

Do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Wnioski przyjmowane są od 1 października do 20 czerwca