Stypendium socjalne

Stypendium socjalne w Wyższej Szkole Rehabilitacji

Kto może otrzymać stypendium socjalne w Wyższej Szkole Rehabilitacji?

O stypendium socjalne w Wyższej Szkole Rehabilitacji może ubiegać się każdy student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie jest ustalana zarządzeniem Rektora w każdym roku akademickim, które zamieszczane jest do końca września w aktualnościach.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego jest ustalany co roku i podany do wiadomości publicznej przez GUS. Informacja dotycząca wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego jest zamieszczana w aktualnościach.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać stypendium socjalne?

Aby otrzymać stypendium socjalne należy:

 • złożyć poprawnie wypełniony wniosek o stypendium wraz z wszystkimi dokumentami
 • uzyskać dochód nie wyższy niż ten określony zarządzeniem Rektora w danym roku akademickim.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku, nie przysługują w/w świadczenia, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Wniosek o stypendium socjalne (pobierz załącznik nr 1 lub 1A)
 • Dowód osobisty do wglądu
 • Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny studenta
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny studenta i studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student będzie ubiegał się o pomoc materialną, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych
  • zaświadczenia z ZUS/KRUS, zawierające informację o składkach na ubezpieczenie zdrowotne.
  • oświadczenie członków rodziny studenta i studenta o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student będzie ubiegał się o pomoc materialną, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym  podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (pobierz załącznik nr 1D)
  • oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o wysokości, uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student będzie ubiegał się o pomoc materialną, innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (pobierz załącznik nr 1B)
 • Pozostałe niezbędne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta lub poświadczające jego sytuację rodzinną (np. zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłków) Dokładne informacje na temat dokumentów określa załącznik nr 1Fdo Regulaminu (pobierz załącznik nr 1F)
 • W przypadku utraty i uzyskania dochodu, oświadczenie o dochodzie uzyskanym/utraconym (pobierz załącznik nr 1C).

 Komu przysługuje stypendium socjalne w zwiększonej wysokości?

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie tzn. odległość od miejsca zamieszkania, mierzona najkrótszym połączeniem wzdłuż istniejącej sieci dróg publicznych, do WSR wynosi powyżej 50 km.

Student studiów stacjonarnych może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 10 może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki. 12.Student ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, do wniosku o stypendium socjalne dołącza oświadczenie wzór załącznik nr 1A (pobierz załącznik nr 1A)

W procedurze przyznawania takiego stypendium wymagane jest  przedstawienie stosownego dokumentu potwierdzającego fakt,
że dojazd utrudniałby studiowanie na Uczelni.

 

Jak obliczyć dochód w rodzinie studenta?

Zasady obliczania dochodu określa załącznik nr 1F do Regulaminu (pobierz załącznik 1F)

Wszystkie miesięczne dochody (netto) członków rodziny studenta należy zsumować, a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie – w ten sposób wylicza się miesięczny dochód na osobę w rodzinie. 3 rodzaje dochodów (zgodnie z Art. 3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych):

 1. Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 2. Dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 3. Inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy ustalaniu wysokości dochodu, uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta;
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 3. rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Prawo do stypendium socjalnego jest ustalane ponownie w trakcie semestru w razie:

 1. zwiększenia się liczby członków rodziny;
 2. zmniejszenia się liczby członków rodziny, w tym także z powodu ukończenia 26 lat przez dziecko uczące się pozostające na utrzymaniu;
 3. utraty dochodu;
 4. uzyskania dochodu;
 5. uzyskania przez rodzeństwo studenta lub dziecko studenta bez względu na wiek orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub odpowiednika tego orzeczenia, o ile osoby te pozostają na utrzymaniu rodziny studenta, a także w przypadku utraty ważności takiego orzeczenia z powodu zakończenia okresu, na który niepełnosprawność była orzeczona lub z innych przyczyn.

Student pobierający stypendium socjalne jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Uczelni o okolicznościach, o których mowa wyżej.

Czego nie wliczamy do dochodu?

 1. Dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które nie zostały wskazane w katalogu dochodów wymienionych w deklarowanym oświadczeniu będą to  np. świadczenia rodzinne (tj. zasiłek  rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), świadczenia z pomocy społecznej przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe, itd.), dopłaty bezpośrednie dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej;
 2. świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa  członkowskie Europejskiego  Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych,  świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
 3. świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a, i art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 4. kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób.

 

Kiedy student jest samodzielny finansowo?

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i będących na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnich, dzieci pobierających naukę do 26. roku życia, a jeśli 26. rok życia przypada na ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek:

 • w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełni jedną z następujących przesłanek:
  • ukończył 26. Rok życia,
  • pozostaje w związku małżeńskim,
  • ma na utrzymaniu dzieci
  • osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej, lub
 • jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  • jego średni miesięczny dochód w ostatnim roku podatkowym i bieżącym jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art.. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
  • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu

Student jeśli jest samodzielny finansowo musi złożyć oświadczenie o samodzielności finansowej i nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców (pobierz załącznik nr 1E)

Czym jest dochód utracony i dochód uzyskany?

W przypadku utraty dochodu prawo do stypendium socjalnego ustala się na podstawie dochodu, pomniejszonego o utracony dochód.
W przypadku uzyskania dochodu prawo do stypendium socjalnego ustala się na podstawie dochodu, powiększonego o dochód uzyskany.


Dochód uzyskany - Nowa ustawa o świadczeniach rodzinnych wyszczególnia dwa rodzaje dochodu uzyskanego dochód uzyskany w roku bazowym i dochód uzyskany po roku bazowym.

Zgodnie z definicją, dochód uzyskany to dochód spowodowany:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który student wnioskuje o stypendium, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego (studenta, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten był uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do stypendium socjalnego.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzający okres na który student wnioskuje o stypendium dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane jest lub weryfikowane jest prawo do stypendium socjalnego.

Dochód utracony to sytuacja, w której osoba posiadała źródło dochodu w roku  bazowym, a w chwili obecnej tego dochodu nie uzyskuje.

Utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskania prawa do urlopu wychowawczego,
 • utraty zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • utraty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584, z późn. zm)
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy za dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który student wnioskuje o stypendium lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

Zasad obliczania dochodu w przypadku utraty i uzyskania dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli student, członek rodziny studenta, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Jak obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 listopada 1984r. o podatku rolnym (DZ. U. z 2016r. poz. 617)
Obwieszczenie Prezesa GUS publikowane jest na stronie uczelni http://www.wsr.edu.pl/stypendia/aktualnosci

Dlaczego stypendia wypłacane są dopiero w grudniu?

Procedura przyznawania stypendiów jest bardzo czasochłonna i skomplikowana. Rozpoczyna się od przeanalizowania wniosków o stypendia. Dopiero po przyjęciu i przeanalizowaniu wszystkich wniosków o przyznanie świadczeń, możliwe jest symulacja naliczeń i generacja wypłat. Praktyka wskazuje, że duża liczba wniosków składanych przez studentów zawiera braki, wobec czego konieczne jest wezwanie studentów do ich uzupełnienia. Powyższe okoliczności powodują, że najczęściej dopiero w miesiącu grudniu możliwe jest dokonanie wypłat.