Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Kto może ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych?

O stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Co należy zrobić aby otrzymać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych?

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta.
Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje to świadczenie, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych?

Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (pobierz załącznik nr 2)
Dowód osobisty do wglądu
Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarza orzecznika ZUS lub dokument potwierdzający posiadanie grupy inwalidzkiej

Do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Wnioski na bieżący rok akademicki przyjmowane są od października do czerwca.

Od czego zależy wysokość świadczenia?

Komisja stypendialna biorąc pod uwagę wysokość środków Funduszu Pomocy Materialnej przeznaczonych na stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz liczbę studentów uprawnionych do uzyskania tego stypendium określa w formie pisemnej progi punktowe i wysokości stypendium odpowiadające stopniu orzeczonej niepełnosprawności.