Zapomoga

Zapomoga

Kto może ubiegać się o zapomogę?

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Ile razy w ciągu roku mogę otrzymać zapomogę?

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

W jakich sytuacjach mogę ubiegać się o zapomogę?

Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta o przyznanie zapomogi zaliczają się m.in.:

  1. nieszczęśliwy wypadek studenta, dziecka znajdującego się pod jego prawną opieką lub małżonka studenta;
  2. ciężką chorobę studenta lub członka najbliższej rodziny;
  3. śmierć członka najbliższej rodziny;
  4. klęski żywiołowe (np. pożar, powódź);
  5. inne okoliczności, które mogą mieć znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji życiowej

Jakie dokumenty należy złożyć aby ubiegać się o zapomogę?

Zapomoga przyznawana jest na udokumentowany wniosek studenta.

Student ubiegający się o zapomogę powinien złożyć:

  • Wniosek o zapomogę (załącznik nr 3)
  • Dokumenty potwierdzające przejściowo trudną sytuację życiową (tj. dokumentację medyczną, dokumenty dochodowe, protokół wypadku/zdarzenia)

Jeżeli student składa informacje o dochodzie innych osób, zobowiązany jest do złożenia, dla każdej z tych osób, klauzuli informacyjnej dla członka rodziny stypendysty (załącznik nr 8)

Do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Wnioski przyjmowane są przez cały rok akademicki. Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty zdarzenia uzasadniającego przyznanie świadczenia.