Zapomoga

Zapomoga

Kto może otrzymać zapomogę?

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku, nie przysługuje zapomoga, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

W jakich można ubiegać się o zapomogę?

Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta (pobierz załącznik nr 3)

Do wniosku powinny być dołączone odpowiednie dokumenty uzasadniające przyznanie zapomogi.

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty zdarzenia uzasadniającego przyznanie świadczenia.

Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności:

  • nieszczęśliwy wypadek studenta, dziecka znajdującego się pod jego prawną opieką lub małżonka studenta;
  • ciężką chorobę studenta lub członka najbliższej rodziny, tj. członka rodziny;
  • śmierć członka najbliższej rodziny, tj. członka rodziny;
  • klęski żywiołowe (np. pożar, powódź);
  • inne okoliczności, które mogą mieć znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

Od czego zależy kwota zapomogi?

Komisja stypendialna rozpatruje wnioski o zapomogę w sposób indywidualny.
Kwota przyznanej zapomogi jest ustalana na podstawie analizy sytuacji finansowej i życiowej studenta.

Jak często mogę ubiegać się o zapomogę?

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.