Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

System Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Rehabilitacji

Najważniejszym zobowiązaniem Uczelni jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów, w każdej formie i na każdym poziomie kształcenia. Doskonalenie jakości kształcenia jest cyklicznym procesem, na który składają się następujące rodzaje działań:

 • monitoring procesu kształcenia i obsługi studentów
 • analiza wyników monitoringu
 • planowane i wdrażanie działań naprawczych i doskonalących

Nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Jakości Kształcenia sprawuje Rektor.
W celu realizacji zadań powołany został : Zespół ds. badania jakości kształcenia.

Zadania zespołu:

 1. Analiza koncepcji programowych.
 2. Projektowanie i nadzór nad realizacją zajęć dydaktycznych, czyli przygotowanie planów studiów pod kątem ich zgodności z założonymi celami nauczania.
 3. Okresowe oceny:
  • planów studiów
  • programów kształcenia
  • kadry nauczycieli akademickich oraz organizacji ich pracy.
  • hospitacji zajęć dydaktycznych, bazy dydaktycznej.
 4. Badanie opinii nauczycieli akademickich i studentów o systemie nauczania.
 5. Badanie opinii absolwentów w zakresie umiejętności i kompetencji zawodowych uzyskanych w trakcie studiów.
 6. Analiza wyników ankiet studenckich i protokołów hospitacji oraz wyciąganie wniosków zmierzających do poprawy jakości kształcenia.
 7. Zasięganie opinii studentów w zakresie programów nauczania oraz jakości i metod prowadzenia zajęć.
 8. Zapewnienie optymalnego dla studentów rozkładu obowiązkowych zajęć dydaktycznych oraz dostępności do laboratoriów komputerowych, pracowni fizykoterapii, pracowni kinezyterapii, pracowni masażu, pracowni pierwszej pomocy i innych.
 9. Inspirowanie i stwarzanie warunków kształcenia w językach obcych.
 10. Zapewnienie właściwych warunków BHP w zakresie realizacji dydaktyki i zróżnicowanie liczebności grup studenckich.
 11. Współpraca z uczelnianym samorządem studenckim w zakresie kształcenia i warunków bytowych studentów:
  • doskonalenie regulaminu studiów i regulaminu pomocy materialnej,
  • zapewnienie dostępności do źródeł bibliotecznych.
 12. Przygotowanie rocznego raportu do końca roku akademickiego w zakresie jakości kształcenia i przedstawia na posiedzeniu Senatu.

GDPR

  Skip to content