Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Niepełnosprawnością

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Niepełnosprawnością

CEL

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Profesjonalnego organizowania i prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością,
 • Opracowywania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny,
 • Przeprowadzania wielospecjalistycznej diagnozy, terapii dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością
 • Prowadzenia oceny efektywności podejmowanych działań, wyboru i dostosowania metod do potrzeb rozwojowych dziecka,
 • Prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców,
 • Dokumentowania działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną,
 • Pracy w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju, wspólnego planowania i organizowania wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny.

UCZESTNICY

Studia są adresowane do magistrów psychologii, pedagogiki, fizjoterapii oraz logopedów pracujących lub planujących pracę w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci.

KWALIFIKACJE

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w następujących placówkach: ośrodkach wczesnego wspomagania, ośrodkach wczesnej interwencji, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz placówkach edukacyjnych realizujących zadanie wczesnego wspomagania rozwoju.

PODSTAWA PRAWNA

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymogi zawarte:

 • w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131),
 • w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) oraz
 • w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635)

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • organizacja zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – podstawy prawne, procedury, standardy
 • diagnoza i wspomaganie rozwoju poznawczego dziecka
 • diagnoza i wspomaganie rozwoju społeczno – komunikacyjnego dziecka
 • diagnoza i wspomaganie rozwoju sprawności motorycznej i manualnej dziecka
 • diagnoza pediatryczna małego dziecka w okresie wczesnodziecięcym
 • diagnoza neurologiczna dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością
 • diagnoza fizjoterapeutyczna dziecka z deficytami
 • wprowadzenie do SI: neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej, teoria Integracji Sensorycznej
 • metoda werbo -tonalna – zastosowanie w rozwoju poznawczym i mowy
 • wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się
 • rozwój i zaburzenia mowy w upośledzeniu umysłowym
 • diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego
 • trening umiejętności społecznych
 • praca z trudnymi zachowaniami
 • diagnoza i terapia dziecka z wadą słuchu
 • diagnoza i terapia dziecka z wadą wzroku
 • diagnoza i terapia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • diagnoza i terapia dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm)
 • diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka (SLI a afazja/dysfazja rozwojowa i dziecięca afazja nabyta)
 • diagnoza i terapia dziecka niepełnosprawnego ruchowo
 • prowadzenie konsultacji i instruktażu dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością
 • praca w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wspólne planowanie i organizowanie wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny
 • dokumentowanie działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną
 • konstruowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń.

CZAS TRWANIA:

Liczba semestrów: 2 semestry

Plan studiów obejmuje 395 godzin zajęć z czego 275 godzin to zajęcia dydaktyczne, realizowane w formie wykładów i ćwiczeń oraz 120 godzin zajęć praktycznych

Liczba godzin praktyk 120 godzin (student zalicza indywidualnie w wybranych placówkach: miejsce odbywania praktyki: ośrodek wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodek wczesnej interwencji przedszkole: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi oraz masowe, szkoła: specjalna, integracyjna, z oddziałami integracyjnymi oraz masowe, poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz specjalistyczna, ośrodek szkolno-wychowawczy oraz ośrodek rehabilitacyjny, instytucje niepubliczne takie jak: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne prowadzące WWRD).
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

WARUNKI ZALICZENIA

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • uzyskanie zaliczeń poszczególnych zajęć zgodnie z kryteriami przekazanymi przez prowadzących zajęcia,
 • pozytywnie oceniona praktyka
 • przygotowanie i obrona indywidualnego programu terapeutycznego

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z Niepełnosprawnością w WSR w Warszawie oraz zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu z Treningu Umiejętności Społecznych i certyfikat ukończenia kursu pediatrycznego z zakresu pierwszej pomocy.

KADRA:

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy dydaktyczni WSR w Warszawie oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Zajęcia realizowane będą przez wysokiej klasy specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki specjalnej, neurologopedii oraz rehabilitacji zajmujących się kompleksową opieką nad dzieckiem w wieku 0 - 8 r.ż. W programie studiów przewidziano dużo zajęć praktycznych (obserwacja bezpośrednia, analiza materiału filmowego, opracowywanie scenariuszy zajęć, wykonywanie pomocy, zabawek).

 

Kierownik studiów: Dorota Maria Maliszewska – w 2005 roku zdobyła tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukończyła studia podyplomowe z zakresu stosowanej analizy zachowania, przygotowania pedagogicznego, socjoterapii oraz szkolenia z pracy metodą EEG Biofeedback, psychoterapii na poziomie podstawowym z wykorzystaniem Metod Interwencji Kryzysowej, a także mediacji rodzinnych. Pracowała, jako psycholog w Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” w Białymstoku, poradni psychologiczno - pedagogicznej. Od 2017 roku pracuje jako wykładowca Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie obecnie pełniąc funkcję zastępcy kierownika katedry psychologii medycznej. Pracuje jako terapeuta w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach NZOZ AXON Białystok. Od ponad 14 lat związana jest z publiczną oświatą, pracując w szkole integracyjnej. Prowadzi zajęcia z dziećmi z niepełnosprawnością i ich rodzicami. Ma doświadczenie w pracy zarówno z małymi dziećmi, jak i nastolatkami, w terapii indywidualnej oraz grupowej. Jest autorką programu socjoterapeutycznego „Poznaj siebie” dla dzieci z zaburzeniami zachowania. Organizator I Ogólnopolskiej Pedagogicznej Konferencji WSR „W poszukiwaniu przyczyn i dróg wyjścia z trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu w życiu codziennym dziecka”

.

Anna Jaźwińska-Chren - mgr kulturoznawstwa, neurologopeda. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Kulturoznawstw/Wiedza o kulturze w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, Pomagisterskie Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe na specjalizacji Neurologopedia na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania w SWPS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zbierała pracując w placówkach służby zdrowia i oświatowych (m.in. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Axon w Białymstoku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mentor w Białymstoku, Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Przyjazny Domek” w Białymstoku, Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łapach). W chwili obecnej pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach oraz prowadzi prywatny Gabinet Neurologopedyczny „Daję Słowo”.

 

Marta Szutko – Biernacka – ukończyła studia z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, doradztwa zawodowego. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i wspomagania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, psychoprofilaktyki. Posiada kwalifikacje z zakresu Zarządzania Oświatą oraz Coachingu. Dodatkową wiedzę nabywała również w Polskim Centrum Mediacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym – jako pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz w pracy na rzecz dzieci i młodzieży – jako pedagog i doradca zawodowy – w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Na co dzień zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi. Prowadzi liczne warsztaty, szkolenia i prelekcje dla nauczycieli, rodziców i uczniów, dotyczące m.in. pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi, alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, przemocy rówieśniczej i domowej, profilaktyki zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, ich rozwoju psychoseksualnego, poradnictwa zawodowego. W ramach wczesnego wspomagania prowadziła zajęcia z dziećmi, konsultacje i porady.

 

Sylwia Tołczyk – magister psychologii i pedagogiki, tyflopedagog. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji. Od 2012 roku pracuje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach, przede wszystkim z dziećmi w wieku 0-6 oraz prowadzę warsztaty dla studentów Wydziału Psychologii UW dotyczące wspierania osób z dysfunkcją wzroku; od 2014 jest pracownikiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Bierze udział w projekcie adaptacji polskiej wersji PEP-3, uczestniczyła w projekcie adaptacji ADOS-2 i ADI-R.

 

Joanna Bieńkowska – surdologopeda, logopeda wczesnej interwencji, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje w Specjalistycznym Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Gdańsku oraz prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w gdańskim Przedszkolu. Swoje zainteresowania skupia wokół pracy z dziećmi wadą słuchu, rozszczepem podniebienia oraz zaburzeniami językowymi. Jest autorką artykułu w czasopiśmie „Forum logopedy” pt. „Terapia logopedyczna dziecka z rozszczepem podniebienia i niedosłuchem”. Jej pasją są podróże i muzyka.

 

 

 

Monika Słowińska - psycholog, doktorantka Wydziału Psychologii UW. Ukończyła także podyplomowe studia ,,Stosowana Analiza Zachowania” na SWPS Warszawa. Brała udział w projektach naukowych dotyczących wczesnego wspierania rozwoju dzieci z ryzykiem wystąpienia zaburzeń rozwojowych. Szkoliła się z zakresu diagnozy (m.in. ADOS-2) oraz terapii osób z ASD. Pracuje terapeutycznie z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzicami.

 

 

 

Ewa Włostowska - mgr fizjoterapii, absolwent UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, praca dotychczasowa Centrum Rehabilitacji i Lecznictwa Attis w Warszawie w ramach wczesnej interwencji Centrum Opieki nad Rodzina Attis, Bell Med przychodnia lekarska fizjoterapeuta dziecięcy, w ramach współpracy w zespole WWRD jako fizjoterapeuta w prywatnym przedszkolu integracyjnym Czarodziejski Dworek w Warszawie oraz jako konsultant i fizjoterapeuta w Prywatnym Żłobku Sensoludki w Warszawie, kierownik studiów podyplomowych Rehabilitacja Dzieci i Niemowląt WSR i wykładowca akademicki, doktorant na Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

 

LICZBA MIEJSC: 30
W przypadku zebrania się grupy poniżej 15 osób studia mogą zostać odwołane ( opłata rekrutacyjna i wpisowe podlegają zwrotowi ) lub koszty studiów mogą ulec zmianie po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z każdym kandydatem.

Opłata:
Wpisowe 100 zł
Opłata rekrutacyjna: 50 zł
Opłata za studia za rok z góry: 4800 zł
Opłata za studia semestralna 2450 zł x 2
Opłata za studia ratalna 500 zł x 10

DLA ABSOLWENTÓW WSR 10% ZNIŻKI ORAZ BRAK OPŁATY WPISOWEJ

UCZESTNICY KONFERENCJI PEDAGOGICZNEJ WSR – brak opłaty wpisowej

Więcej informacji nt. kierunku studiów oraz zasad studiowania udziela
Kierownik studiów:
mgr Dorota Maria Maliszewska
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.