Finansowanie nauki

Finansowanie nauki

Programy stypendialne dla studentów

 • Programy PFRON dla studentów
 • Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami
 • Inne stypendia


Programy PFRON dla studentów

Osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym przysługuje dofinansowanie na wszystkie rodzaje studiów: stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe i doktoranckie i to nawet na 10 lat nauki!

Dofinansowanie czesnego osoby o dochodach do 583 zł netto na osobę w rodzinie:

 • pokrycie 100% czesnego (bez względu na jego wysokość) na pierwszym kierunku studiów i pokrycie 50% czesnego na drugim i kolejnym kierunku studiów

Dofinansowanie czesnego osoby o dochodach powyżej 583 zł netto na osobę w rodzinie: 

 • Zatrudnione - pokrycie 85 % czesnego (do 6000 zł na rok akademicki) na pierwszym kierunku studiów i pokrycie 35 % czesnego (do 3 000 zł na rok akademicki) na drugim i kolejnym kierunku studiów
 • Niezatrudnione- dofinansowanie do 6000 zł czesnego na rok akademicki

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami

Wyższa Szkoła Rehabilitacji oferuje swoim studentom szereg programów stypendialnych, w tym stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych. Przysługują one studentom studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności.

Wysokość stypendiów ustalana jest corocznie i uzależniona jest od przyznanej naszej uczelni dotacji na ten cel. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres do 10 miesięcy, nie dłużej jednak niż na okres ważności orzeczenia właściwego organu potwierdzającego niepełnosprawność.

Inne stypendia

 • Stypendium socjalne
  Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna.

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  Dla studentów, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen lub posiadają inne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym).