O czasopiśmie

O czasopiśmie "Postępy Nauk o Zdrowiu"

Pragniemy niniejszym poinformować, że Wyższa Szkoła Rehabilitacji jest wydawcą nowego czasopisma naukowego Postępy Nauk o Zdrowiu. Swoją tematyką publikacyjną ma ono obejmować szeroko rozumiane problemy nie tylko rehabilitacji, fizjoterapii, ratownictwa medycznego czy dietetyki a więc tych kierunków kształcenia, które są rozwijane w naszej Uczelni lecz także fizjologii, biochemii, genetyki, farmacji i innych jako nauk podstawowych związanych z postępem medycyny we współczesnym świecie.

Celem czasopisma jest umożliwienie dostępu do publikacji własnych badań i osiągnięć naukowych pracownikom Uczelni, a szczególnie młodej rozwijającej się dydaktycznie kadrze magistrów, inżynierów czy doktorów starających się o uzyskanie i zdobywanie stopni naukowych poprzez otwieranie np. przewodów doktorskich. Możliwości publikowania  w naszym czasopiśmie są jednocześnie otwarte i dostępne dla wszystkich autorów, nie tylko wywodzących się z obszaru naszej Uczelni ale i z innych jednostek badawczych i dydaktycznych.

Artykuły powinny być napisane językiem naukowym a jednocześnie zrozumiałym dla niespecjalistów w danej dziedzinie. Czasopismo ukazuje się dwa razy w roku kalendarzowym.

Zachęcamy by wszyscy zainteresowani wykorzystywali tę możliwość publikacyjną, zdobywali stopnie naukowe i rozwijali twórczo swą warsztatową problematykę badawczą.