Deklaracja Polityki Erasmusa

Deklaracja Polityki Erasmusa

Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie powstała w 2007 r. i kształci studentów na studiach I oraz II stopnia.
Obecnie WSR kształci ok. 1.500 studentów na kierunkach: fizjoterapia (studia I i II stopnia), dietetyka (studia I stopnia) oraz ratownictwo medyczne (I stopnia). Uczelnia posiada też bogatą ofertę kierunkowych i specjalistycznych kursów oraz studiów podyplomowych.

Pomimo krótkiego okresu funkcjonowania WSR posiada najwybitniejszą kadrę, kontynuującą w praktyce i dydaktyce tradycje słynnej na cały świat polskiej szkoły rehabilitacji, oraz wybitnych specjalistów nauczających nowatorskimi metodami ratownictwa medycznego oraz dietetyki. Oferujemy studentom naukę na najwyższym poziomie. Proponujemy praktyki w najbardziej prestiżowych placówkach medycznych w Warszawie.
Na naszej uczelni wykładają najbardziej znani lekarze i specjaliści w dziedzinie rehabilitacji fizjoterapii, ratownictwa medycznego i dietetyki.

Strategia rozwoju WSR uwzględnia główne cele Programu Erasmus Plus i systematycznie podnosi jakość kształcenia, uwzględnia i promuje europejski wymiar edukacji, rozwija współpracę wielostronną pomiędzy instytucjami edukacyjnymi oraz przedsiębiorstwami, kładzie nacisk na zwiększanie mobilności studentów i nauczycieli akademickich, działa na rzecz wzajemnego uznawania kwalifikacji uzyskiwanych podczas wymiany studentów i nauczycieli.
Celem polityki WSR związanej z realizacją programu Erasmus Plus jest przygotowanie studentów do życia w wielonarodowościowym, wielokulturowym, informatycznym społeczeństwie Unii Europejskiej oraz podnoszenie kwalifikacji kadry akademickiej.

Deklarujemy wymianę studentów oraz kadry dydaktycznej organizowanej w ramach umów dwustronnych. Corocznie, przynajmniej 2% studentów naszej uczelni będzie odbywać część studiów  za granicą lub praktykę w przedsiębiorstwie z krajów partnerskich. Dlatego też zwiększamy aktywność w pozyskiwaniu nowych partnerów. Liczba studentów obcokrajowców pobierających naukę w WSR powinna zbliżać się do liczby studentów wyjeżdżających.
Chcemy zwiększyć nasz udział w projektach wielostronnych związanych z opracowaniem nowych programów nauczania, współpracę uczelni z przedsiębiorstwami oraz dotyczących nauczania na odległość. Nasze doświadczenie w tej dziedzinie obejmuje m.in. współpracę z przedsiębiorstwami i uczelnią na Węgrzech (obejmującą przeprowadzenie praktyk dla studentów z kierunku fizjoterapia oraz współpracy w kwestii wymiany doświadczeń w programie nauczania), Wenezuelą, USA (przeprowadzenie cyklów szkoleń dla pracowników WSR). W przyszłości chcielibyśmy nawiązać współpracę z uczelniami o profilu kształcenia zbliżonym do naszej, w szczególności w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Słowacji, Litwie, a także z uczelniami krajów Europy Wschodniej (szczególnie Ukrainy), z uwagi na duże zainteresowanie ofertą edukacyjną WSR.
Kwalifikacje wykładowców są systematycznie podnoszone poprzez ich udział w międzynarodowych konferencjach, szkoleniach i seminariach. WSR przez cały okres swojej działalności systematycznie organizuje konferencje, kongresy i sympozja (w 2014 roku Samorząd Studentów WSR zorganizował studenckie sympozjum naukowe).

Realizując politykę umacniania wymiaru europejskiego szkolnictwa wyższego oraz jawności
i pełnego uznawania studiów i kwalifikacji w Europie, WSR:

 • wprowadziła system ECTS;
 • wydaje suplementy do dyplomu (w 2 językach);
 • wspiera i uznaje mobilność studentów i nauczycieli akademickich;
 • kształci obcokrajowców; w chwili obecnej jest ich 11 - w tym z Ukrainy, Litwy, Armenii, Mongolii, Danii i Włoch. Osoby te są w pełni zintegrowane ze środowiskiem akademickim i nie zanotowano w odniesieniu do tych osób aktów rasizmu i ksenofobii.
 • powołała Koordynatora ds. Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej;
 • posiada bogatą ofertę językową (angielski, hiszpański);
 • promuje naukę j. obcych poprzez zorganizowanie kursów z języka angielskiego dla pracowników administracji i wykładowców;
 • stosuje nowoczesne technologie informatyczne i multimedialne;
 • wspiera tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji poprzez prowadzenie wykładów w formie e-learningowej;
 • posiada nowoczesne bazy danych naukowych, do użytkowania przez studentów i wykładowców;
 • dostosowuje ofertę edukacyjną do europejskich trendów na rynku pracy.

Uczelnia deklaruje ponadto m.in. kontynuowanie współpracy z uczelniami i przedsiębiorstwami partnerskimi, dążenie do nawiązywania nowych umów o współpracy, uruchomienie zajęć dydaktycznych w j. angielskim, w pierwszej kolejności na najbardziej obleganym kierunku (Fizjoterapia), a następnie na pozostałych (Dietetyka i Ratownictwo Medyczne).

Mając na celu zapewnienie realizacji założeń o niedyskryminacji tj. równości płci, integracji niepełnosprawnych studentów i nauczycieli oraz pracowników administracji, deklarujemy dalsze przyjmowanie do grona studentów obcokrajowców oraz osób niepełnosprawnych.
Ponadto realizując założenia polityki Erasmusa Uczelnia deklaruje:

 • wspieranie osób niepełnosprawnych (specjalny system stypendialny; budynek uczelni jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych);
 • wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (uczelnia od początku istnienia przyznaje stypendia i zapomogi dla osób potrzebujących);
 • organizowanie wykładów o kulturach i zwyczajach różnych narodowości.

Władze uczelni deklarują dołożyć wszelkich starań, by nie dopuścić do jakichkolwiek przejawów dyskryminacji, ksenofobii i rasizmu.