Procedura recenzji

Procedura recenzji

Procedura recenzyjna obowiązujące w Wydawnictwie Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie jest zgodna z zleceniami MNiSW przedstawionymi w „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Wszystkie zgłaszane do druku teksty podlegają recenzji dokonywanych przez niezależnych, rzetelnych i kompetentnych recenzentów. Procedura recenzji przebiega z zachowaniem zasady poufności. Recenzja powinna kończy się jednoznaczny stwierdzeniem, co do odrzucenia lub dopuszczenia do publikacji. W przypadku zastrzeżeń recenzentów autorzy dokonują poprawek i odpowiadają pisemnie na recenzję. Jeżeli publikacja jest pozytywnie oceniona, przesyłana jest do korekty językowej. Recenzja musi mieć formę pisemną. W przypadku spornych kwestii w procesie recenzji, zostaje powołany dodatkowy recenzent.
Redakcja informuje autora mailowo o wynikach recenzji i dalszych procedurach wydawniczych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do czynienia ewentualnych uwag pozamerytorycznych, które uważa za słuszne w związku z otrzymywanymi tekstami i do uzgodnienia ostatecznych danych z autorami tekstów.