Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Warunki rekrutacji na studia wyższe

Informujemy, że rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na studia jednolite magisterskie rozpoczyna się 9 maja 2022r.

Podczas procesu rekrutacji na Wyższą Szkołę Rehabilitacji o przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie poniższych wymagań.

Oznacza to, że nie prowadzimy egzaminów wstępnych, progów punktowych oraz nie wymagamy określonych przedmiotów zdawanych na maturze.

 

ETAPY REKRUTACJI:

 1. Elektroniczne zarejestrowanie się kandydata poprzez system WIRTUALNY DZIEKANAT,
 2. Po otrzymaniu loginu i hasła należy wprowadzić dane osobowe i dokonać wyboru kierunku studiów,
 3. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na konto Uczelni:
  PKO BP I O/Warszawa
  73 1020 1013 0000 0902 0157 0126
  w tytule przelewu należy wpisać:
  imię i nazwisko kandydata oraz dopisek “opłata rekrutacyjna i wpisowe na kierunek ……”,
 4. Pobranie dokumentów z systemu WIRTUALNY DZIEKANAT z zakładki : “Pliki do pobrania”,
 5. Przesłanie kompletu zeskanowanych dokumentów na adres:  rekrutacja@wsr.edu.pl , w terminie 14 dni od daty zalogowania,
 6. Przesłanie oryginału dokumentów w wersji papierowej wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w terminie 14 dni od potwierdzenia poprawności przesłanych skanem dokumentów przez pracownika uczelni.
 

Prosimy o dokładne wpisywanie danych oraz sprawdzenie ich przed przesłaniem dokumentów.
Wszelkie zmiany danych osobowych należy niezwłocznie zgłaszać na adres rekrutacja@wsr.edu.pl

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Ankieta Zgłoszeniowa (karta ewidencyjna)
 • 3 Fotografie o wymiarze 35x45mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle – zdjęcia proszę wysłać w wersji elektronicznej jpg. (jedną fotografię należy wkleić do ankiety zgłoszeniowej)
 • Deklaracja płatności
 • Dowód Wpłaty (potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej i wpisowego)
 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Świadectwo dojrzałości/kopia (w przypadku kandydatów na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie)
 • Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (w przypadku kandydatów na studia II stopnia uzupełniające)
 • Ksero suplementu do dyplomu  (w przypadku kandydatów na studia II stopnia uzupełniające)
 • Dwa egzemplarze umowy o warunkach pobierania opłat za studia
 • Klauzula Informacyjna RODO
 • Zaświadczenie lekarskie (skierowanie wydaje Uczelnia w późniejszym terminie)
 

Kandydaci na kierunek DIETETYKA II stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku innym (wymienionym powyżej) niż dietetyka, we wstępnym etapie (przed rozpoczęciem procesu rekrutacji) proszeni są o przesłanie suplementu do dyplomu oraz sylabusów studiów w celu weryfikacji różnic programowych na adres e-mail: rekrutacja@wsr.edu.pl

Warunki rekrutacji dla cudzoziemców

Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane na studia zgodnie z zasadami określonymi w art.323 i 324 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U 2018 poz.1668).

Poza warunkami określonymi powyżej cudzoziemcy są zobowiązani do:

 • złożenia kserokopii zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego),
 • złożenia kserokopii dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski,
 • złożenia kserokopii polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenia przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 • złożenia dokumentacji związanej ze świadectwem oraz dyplomem i suplementem tj.: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie  oraz uznanie świadectwa lub dyplomu i suplementu.

GDPR

  Skip to content