Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wydawnictwo

Redakcja Wydawnictwa Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie publikuje materiały eksperymentalnych prac badawczych, kazuistyczne i przeglądowe informujące o stanie wiedzy dotyczącej biologicznych, medycznych i farmakologicznych podstaw rehabilitacji zdrowotnej, dietetyki, ratownictwa medycznego i psychologii adresowane do pracowników nauki, nauczycieli szkół średnich i wyższych, absolwentów szkół wyższych i studentów. Powinny być one napisane językiem naukowym a jednocześnie zrozumiałym dla niespecjalistów w danej dziedzinie.

Zapraszamy do publikacji

Dla Autorów

W przygotowaniu

Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi (COPE – Committee on Publication Ethics). Redakcja publikuje materiały eksperymentalnych prac badawczych, kazuistyczne i przeglądowe informujące o stanie wiedzy dotyczącej biologicznych, medycznych i farmakologicznych podstaw rehabilitacji zdrowotnej, dietetyki, ratownictwa medycznego i psychologii adresowane do pracowników nauki, nauczycieli szkół średnich i wyższych, absolwentów szkół wyższych i studentów. Powinny być one napisane językiem naukowym a jednocześnie zrozumiałym dla niespecjalistów w danej dziedzinie.

 1. Wydawnictwo stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji fałszywych danych.
 2. Zgodnie z opinią Ministerstwa przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” są uznawane za przejaw nierzetelności naukowej, a wykryte przypadki tego rodzaju są eliminowane.
 3. Wydawnictwo zobowiązuje się do poszanowania praw autorskich.
 4. Wydawnictwo zapewnia rzetelny proces wydawniczy.
 5. Wydawnictwo przestrzega norm etycznych.
 6. Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Zasady etyczne obowiązujące autorów

 1. Autor jest zobligowani do zagwarantowania oryginalności dzieła i poszanowania praw autorskich innych osób.
 2. Autor jest zobowiązany do przekazania manuskryptu oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej części plagiatu.
 3. Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie umów wydawniczych autorskich.
 4. Zgodnie z zaleceniami MNiSW redakcja powinna być poinformowana stosownym oświadczeniem, że praca nie była publikowana i nie jest złożona w żadnym innym wydawnictwie, o wkładzie każdego z autorów i źródłach finansowania.

Procedura recenzji

Procedura recenzyjna obowiązujące w Wydawnictwie Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie jest zgodna z zleceniami MNiSW przedstawionymi w „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Wszystkie zgłaszane do druku teksty podlegają recenzji dokonywanych przez niezależnych, rzetelnych i kompetentnych recenzentów. Procedura recenzji przebiega z zachowaniem zasady poufności. Recenzja powinna kończy się jednoznaczny stwierdzeniem, co do odrzucenia lub dopuszczenia do publikacji. W przypadku zastrzeżeń recenzentów autorzy dokonują poprawek i odpowiadają pisemnie na recenzję. Jeżeli publikacja jest pozytywnie oceniona, przesyłana jest do korekty językowej. Recenzja musi mieć formę pisemną. W przypadku spornych kwestii w procesie recenzji, zostaje powołany dodatkowy recenzent.
Redakcja informuje autora mailowo o wynikach recenzji i dalszych procedurach wydawniczych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do czynienia ewentualnych uwag pozamerytorycznych, które uważa za słuszne w związku z otrzymywanymi tekstami i do uzgodnienia ostatecznych danych z autorami tekstów.

Procedura wydawnicza

 

 1. Zgłoszenie publikacji.
  • Manuskrypt należy nadesłać drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru na biblioteka@wsr.edu.pl. w formacie *.doc lub *.rtf lub dostarczyć płytę CD.
  • Zgodnie z zaleceniami MNiSW redakcja powinna być poinformowana stosownym oświadczeniem, że praca nie była publikowana i nie jest złożona w żadnym innym wydawnictwie, o wkładzie każdego z autorów i źródłach finansowania.
  • Autor powinien podpisać oświadczenie, że praca nie była nigdzie wcześniej publikowana i nie została złożona do druku w innej redakcji.
  • Zgodnie z opinią Ministerstwa przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” będą uznawane za przejaw nierzetelności naukowej, a wykryte przypadki tego rodzaju będą eliminowane.
  • Wszystkie rysunki i zdjęcia zamieszczone w dokumencie powinny zostać przesłane jako osobne pliki: format JPG, TIFF, PNG, rozdzielczość 300 DPI. Wymiary tabel i rycin (wyłącznie w odcieniach szarości) nie mogą przekraczać wymiarów 12,4 cm szerokości i 19,26 cm wysokość. Tabele i ryciny powinny być
  • umieszczone w formie elektronicznej.
  • Tabele i ryciny powinny być opatrzone tytułem i ponumerowane cyframi arabskimi.
  • Tytuł: czcionka 14 Times New Roman, wyśrodkowany i pogrubiony, cały tekst czcionka – Times New Roman 12.
  • Akapit 1,5 wiersza.
  • Marginesy 2,5 cm.
  • Do każdego rozdziału powinna być dołączona bibliografia (wg kolejności cytowań).
  • Prace, które nie będą miały formy zgodnej z powyższymi wytycznymi, nie będą przyjmowane do wydawnictwa.
 2. Weryfikacja wstępna.
 3. Procedura recenzji.
 4. Korekta językowa.
 5. Skład komputerowy.
 6. Projekt okładki.
 7. Zatwierdzenie finalnej wersji monografia przekazywana jest do druku.

GDPR

  Skip to content